Traženo: unapredjenje

Ukupno nađeno: 4893 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 4850 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije (RS)

Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta (RS)

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (RS)

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (RS)

Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite (RS)

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva (RS)

Pravilnik o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za instruktora vožnje (RS)

Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Privremeni organ opštine mogao je doneti Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

...

Odredbe Ustava o ljudskim i manjinskim pravima i slobodama moraju se tumačiti u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava i saglasno praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje, pa se stoga broj potpisa birača od 10.000 koji je potreban za utvrđivanje izborne liste, ne može primeniti prilikom utvrđivanja izborne liste nacionalne manjine, budući da bi saglasno međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava

...

Opština samo može davati na korišćenje gradsko građevinsko zemljište, međutim, radi obezbeđenja uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta, opština može da osnuje preduzeće, odnosno drugu organizaciju ili da vršenje ovih poslova obezbedi na drugi način u skladu sa Statutom Opštine.

...

U sporovima između fizičkog i pravnog lica u oslovima i načinu korišćenja tehničkog unapređenja kao i o visini naknade nadležan je da postupa opštinski sud

...

Radnik za čijim je radom prestala potreba usled tehnološkog ili drugog unapređenja procesa rada ima pravo na naknadu ličnog dohotka u visini zarade koju bi ostvarivao na radnom mestu na kome je bio raspoređen

...

Autoru tehničkog unapređenja pripada posebna naknada za korišćenje tehničkog unapređenja , zavisno od doprinosa tog tehničkog unapređenja povećanju dohotka, ili smanjenju troškova ili gubitka

...

Kontrola o kretanju i utrošku materijala nabavljenog iz sredstava za proširenje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u okviru "Zelenog plana", bez poreza na promet proizvoda kod kupaca - društvenog pravnog lica ima se vršiti na osnovu evidencije koje odgovaraju vrsti i načinu nabavljenih proizvoda i dokumentacije o korišćenju i utrošku materijala koja realno može postojati u toj fazi korišćenja materijala.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Međunarodna razmena publikacija radi unapređenja delatnosti bibliotekarstva i širenja kulture

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2451/2009-04 (_)

Mogućnost oslobađanja od PDV uvoza aparata za analizu makronutrimenata u humanom leku, aparata za pasterizaciju mleka i pumpe za izmlazanje humanog mleka, koje nabavlja Institut za neonatalogiju iz sredstava donacije gradske opštine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2086/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa novčanih sredstava od strane Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za informacije Autonomne pokrajine Vojvodine obvezniku PDV - televiziji za realizaciju projekata "Slovački magazin", "Srem na dlanu" i " Unapređenje regionalnog informacionog sistema - INFO"

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 8 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Posrednik se obavezuje da postupa u skladu sa uputstvima poslodavca i u skladu sa njegovim uslovima ugovaranja, da koristi tipske upute poslodavca, i da se odazove na svaki poziv upućen u cilju unapređenja rada.

Posrednik je dužan da postupa u skladu i sa usmenim uputstvima poslodavca, da čuva i unapređuje njegov poslovni ugled i interes, kao i da čuva poslovne tajne za koje je saznao u obavljanju poverenih poslova.

Zastupnik se obavezuje da postupa u skladu sa uslovima ugovaranja koje utvrdi poslodavac, da se koristi tipskim zaključnicama/fakturama poslodavca, i da se odazove na svaki poziv upućen u cilju unapređenja rada.

...

Distributer se obavezuje da će štititi interese Snabdevača, koja se pre svega sastoji u očuvanju njegovog renomea, i dužan je da obezbedi unapređenje prodaje u skladu sa poslovnom politikom Snabdevača.

...

- da preduzima sve odgovarajuće mere u cilju unapređivanja prodaje robe koja se nalazi na konsignacionom skladištu (obaveštavanje potencijalnih kupaca, dostavljanje lager lista sa cenovnikom, obilascima odgovarajućih preduzeća i drugih lica i sl.);

...

Ovaj ugovor je zaključen u cilju unapređenja plasmana proizvoda na tržištu , kao i ostvarivanja poslovne saradnje ugovornih strana.

Ovaj ugovor je zaključen u cilju unapređenja plasmana usluga na tržištu (navesti zemlju ili područje), kao i ostvarivanja poslovne saradnje ugovornih strana.