Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 37. Zakona o javnim agencijama ("Službeni glasnik RS", br.18/05 i 81/05) i na osnovu člana 225. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10 i 101/11),
Upravni odbor Agencije za bezbednost saobraćaja, donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA, SPROVOĐENjU ISPITA PROVERE ZNANjA I VOĐENjU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA (LICENCI) ZA INSTRUKTORA VOŽNjE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 58 od 13. juna 2012)

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju evidencije o organizaciji obaveznih seminara unapređenja znanja, polaganju ispita provere znanja i vođenje Registra izdatih dozvola (licenci) za instruktore vožnje.

Član 2.

Instruktor vožnje uz Zahtev za izdavanje dozvole (licence) za instruktora vožnje na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:
1) dokaz o položenom ispitu za vozača instruktora ili dokaz o stečenoj (javnoj školskoj ispravi) školskoj diplomi za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije,
2) fotokopiju lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti,
3) dokaz da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela,
4) fotokopiju lične karte,
5) fotokopiju vozačke dozvole,
6) dve identične fotografije u boji, dimenzija 25dž30mm, koje nisu starije od šest meseci i
7) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za instruktora vožnje, po važećoj tarifi.

Član 3.

U roku od sedam dana od održanog obaveznog seminara unapređenja znanja, rukovodilac seminara Agenciji dostavlja izveštaj koji sadrži najmanje sledeće podatke: datum, mesto i vreme održavanja seminara, naziv i šifra seminara, tematske oblasti obuhvaćene seminarom, ime i prezime izvođača sadržaja na seminaru, ime i prezime i broj dozvole (licence) prisutnih instruktora vožnje i napomenu.

Član 4.

Predsednik i članovi ispitne komisije za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) da imaju najmanje visoku stručnu spremu saobraćajne struke - smer drumski saobraćaj ili najmanje visoku stručnu spremu druge struke čijim je studijskim programom obuhvaćena bar jedna oblast propisana članom 239. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon),
2) da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima,
3) da imaju više od deset godina vozačku dozvolu za vozila najmanje B kategorije i
4) da u poslednje četiri godine nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti kao i da se protiv njih ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.
Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) vodi evidencije o radu predsednika i članova ispitne komisije za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence).

Član 5.

Instruktor vožnje uz Zahtev za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:
1) evidencionu knjižicu instruktora vožnje,
2) fotokopiju lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti,
3) dve identične fotografije u boji, dimenzija 25dž30mm, koje nisu starije od šest meseci i
4) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za instruktora vožnje, po važećoj tarifi.

Član 6.

Zamena dozvole (licence) za instruktora vožnje vrši se u slučaju izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole