Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 88/11),
Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZA FINANSIRANjE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 109 od 16. novembra 2012)

Sadržina Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i kriterijumi za raspodelu sredstava namenskih primanja budžeta namenjenih za finansiranje ustanova socijalne zaštite, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe.

Član 2.

Namenska primanja budžeta iz člana 1. ovog pravilnika vode se odvojeno u okviru glavne knjige trezora na povezanim evidencionim kontima - Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i Budžetskom fondu za finansiranje ustanova socijalne zaštite, u skladu sa zakonom.

Kriterijumi i način raspodele sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Član 3.

Raspodela sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom vrši se na osnovu podnetih predloga projekata po raspisanom javnom pozivu, na osnovu sledećih kriterijuma:
1) programske aktivnosti namenjene unapređenju položaja osoba sa invaliditetom koje realizuju republički i pokrajinski savezi kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, koje su u skladu sa godišnjim prioritetima politike unapređenja položaja osoba sa invaliditetom (Programski konkurs);
2) programi i usluge koje realizuju udruženja osoba sa invaliditetom i druge socijalno humanitarne organizacije koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, koji su u skladu sa godišnjim prioritetima politike unapređenja položaja osoba sa invaliditetom (Godišnji konkurs);
3) projekti čiji je cilj poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja, unapređenje prostorno-tehničkih uslova rada udruženja osoba sa invaliditetom, projekti koji se finansiraju u partnerstvu sa drugim donatorom, kao i drugi humanitarni programi (Stalni otvoreni konkurs).

Član 4.

Podnosilac projekta iz člana 3. ovog pravilnika može biti:
1) organizacija koja je upisana u registar kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije;
2) organizacija koja je neposredno odgovorna, u celini ili u pretežnom delu, za pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti;
3) organizacija čiji su ciljevi usmereni na realizaciju programa od javnog interesa u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom, zaštite i promovisanja ljudskih prava, kao i humanitarnih programa i drugih programa u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

Član 5.

Programi iz člana 3. ovog pravilnika treba:
1) doprinose postizanju veće socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u sve tokove života;
2) da su u skladu sa Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji;
3) da doprinose ciljevima reforme sistema socijalne zaštite;
4) da doprinose razvoju servisa i programa podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Kriterijumi i način raspodele sredstava za finansiranje ustanova socijalne zaštite

Član 6.

Raspodela sredstava namenjenih za finansiranje ustanova socijalne zaštite vrši se na osnovu iskazanih