Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLjOPRIVREDI ZA UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANjE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENjA KVALITETA VINA I RAKIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 48 od 31. maja 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (u daljem tekstu: podsticaji za unapređenje kvaliteta vina i rakije), vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje kvaliteta vina i rakije, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos po korisniku podsticaja za unapređenje kvaliteta vina i rakije.

Programi za unapređenje kvaliteta vina i rakije

Član 2.

Podsticaji za unapređenje kvaliteta vina i rakije obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:
1) analizu kvaliteta vina proizvedenog od grožđa domaćeg porekla, odnosno rakije proizvedene od voća i grožđa domaćeg porekla (u daljem tekstu: analiza kvaliteta vina odnosno rakije) koja obuhvata sprovođenje aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta vina i rakije, i to: uzorkovanje vina odnosno rakije od strane lica koje uzima uzorke ovlašćene laboratorije za kvalitet vina odnosno rakije ili od strane inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni inspektor); vršenje laboratorijske analize kvaliteta od strane ovlašćene laboratorije utvrđivanjem najmanje osnovnih parametara kvaliteta, kao i organizovanje senzornog ocenjivanja uzoraka pod šiframa; senzorno ocenjivanje vina odnosno rakije od strane ocenjivača ovlašćenih od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo); pripremu rezultata i izdavanje izveštaja, kao i pripremu i davanje opisa karakteristika vina, odnosno rakije i eventualno davanje preporuke za unapređenje kvaliteta;
2) uspostavljanje oznake geografskog porekla vina, i to sprovođenje pripremnih radnji koje prethode podnošenju zahteva za priznavanje oznaka za vino sa geografskim poreklom kojim se ustanovljava oznaka geografskog porekla za vino, a u cilju unapređenja kvaliteta vina;
3) uspostavljanje geografske oznake porekla rakije, i to sprovođenje pripremnih radnji koje prethode podnošenju zahteva za registraciju geografske oznake porekla rakije, a u cilju unapređenja kvaliteta rakije;
4) internu kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom u cilju unapređenja kvaliteta vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: interna kontrola kvaliteta vina), koja obuhvata sprovođenje aktivnosti unutar udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla, radi održavanja i poboljšanja kvaliteta vina sa određenom oznakom geografskog porekla;
5) internu kontrolu proizvodnje rakije sa geografskom oznakom porekla u cilju unapređenja kvaliteta rakije sa geografskom oznakom porekla (u daljem tekstu: interna kontrola kvaliteta rakije), koja obuhvata sprovođenje aktivnosti unutar udruženja proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla radi održavanja i poboljšanja kvaliteta rakije sa određenom geografskom oznakom porekla.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) ovlašćena laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta vina (u daljem tekstu: ovlašćena laboratorija za kvalitet vina) je laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa srpskim standardom:SRPS ISO/IEC 17025- "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje" i koja je ovlašćena od strane Ministarstva za ispitivanje kvaliteta vina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
2) ovlašćena laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta rakije (u daljem tekstu: ovlašćena laboratorija za kvalitet rakije) je laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa srpskim standardom:SRPS ISO/IEC 17025- "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje" i koja je ovlašćena od strane Ministarstva za ispitivanje kvaliteta rakije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rakija;
3) proizvođač vina bez geografskog porekla je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom vina u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne proizvodi grožđe i vino sa geografskim poreklom iz te godine berbe i koji ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta vina u skladu sa ovim pravilnikom;
4) proizvođač rakije bez geografske oznake porekla je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom rakije u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne proizvodi voće, grožđe i rakiju sa geografskom oznakom porekla iz te godine berbe i koji ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta rakije utvrđene ovim pravilnikom;
5) proizvođač vina sa geografskim poreklom je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom vina sa priznatom oznakom geografskog porekla u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje proizvodi grožđe i vino sa geografskim poreklom iz te godine berbe i ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta vina u skladu sa ovim pravilnikom;
6) proizvođač rakije sa geografskom oznakom porekla je pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom rakije sa geografskom oznakom porekla u skladu sa zakonom, a u godini u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje proizvodi voće, grožđe i rakiju sa geografskom oznakom porekla iz te godine berbe i ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje radi podrške analizi kvaliteta rakije utvrđene ovim pravilnikom;
7) udruženje proizvođača vina koji uspostavljaju oznaku geografskog porekla vina je udruženje proizvođača vina sa teritorije određenog vinogradarskog proizvodnog područja koje sprovodi program uspostavljanja oznake geografskog porekla vina;
8) udruženje proizvođača rakije koji uspostavljaju geografsku oznaku porekla rakije je udruženje proizvođača rakije sa teritorije određenog proizvodnog područja koje sprovodi program uspostavljanja geografske oznake porekla rakije;
9) udruženje proizvođača vina sa geografskim poreklom je udruženje proizvođača vina sa određenom oznakom geografskog porekla koje sprovodi program interne kontrole kvaliteta vina;
10) udruženje proizvođača rakije sa geografskom oznakom porekla rakije je udruženje proizvođača rakije sa određenom geografskom oznakom porekla koje sprovodi program interne kontrole kvaliteta rakije.

II. VRSTE PODSTICAJA ZA UNAPREĐENjE KVALITETA VINA I RAKIJE

Član 4.

Podsticaji