Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 34. stava 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLjOPRIVREDI ZA UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANjE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU PODIZANjA VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 5. jula 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u poljoprivrednu proizvodnju kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: podsticaji za podizanje proizvodnih zasada), i to vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada.

Programi podrške za podizanje proizvodnih zasada

Član 2.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:
1) podršku podizanja novih intezivnih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voća, vinove loze i hmelja, sa naslonom;
2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

II. VRSTE PODSTICAJA ZA PODIZANjE PROIZVODNIH ZASADA

Član 3.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške iz člana 2. ovog pravilnika, jesu podsticaji za:
1) nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja;
2) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa sortom Prokupac gajene na tradicionalan način (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja);
3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta);
4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analize zemljišta).

Podsticaji za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja

Član 4.

Podsticaji za nabavku sadnica voća, vinove loze i hmelja obuhvataju podršku podizanju novih intezivnih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voća, vinove loze i hmelja sa naslonom kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke sadnica voća, vinove loze i hmelja.
Prihvatljivi troškovi nabavke sadnica voća, vinove loze i hmelja odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih i plaćenih sadnica u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu (u daljem tekstu: posebni propis Vlade).
Prihvatljivi troškovi iz stava 2. ovog člana odnose se na standardne i standardne SA sadnice (u daljem tekstu: standardne sadnice) ili sertifikovane sadnice voća, vinove loze i hmelja, koje su posađene u odgovarajućoj gustini sadnje po hektaru površine i koje su primljene u odgovarajućem procentu na toj površini, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 5.

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, prihvatljivi troškovi za sadnice voća, vinove loze i hmelja, utvrđeni u skladu sa članom 4. ovog pravilnika, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za:
1) voćne zasade sa domaćim sortama: kajsije (Novosadska kasnocvetna, Novosadska rodna, NS-4 i NS-6); višnje (Šumadinka), šljive (Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rana, Čačanska rodna, Čačanski šećer, Valjevka i Jelica), kruške (Junsko zlato), jabuke (Čačanska pozna, Rani delišes, Čadel), breskve (Dora i Julija), maline (Gradina i Krupna dvoreda), oraha (Šampion, Srem, Tisa, Bačka, Mire) i odomaćenim sortama: dunje (Leskovačka i Vranjska), jabuke (Budimka i Kolačara), šljive (Ranka) i višnje (Oblačinska);
2) zasade vinove loze sa domaćim i odomaćenim sortama Prokupac, Vranac, Crna Tamjanika, Frankovka, Portugizer, Skadarka, Bagrina, Smederevka, Tamjanika, Kreaca, Slankamenka i Ružica, kao i sa domaćim stvorenim sortama vinove loze.

Podsticaji za nabavku naslona, odnosno kolja

Član 6.

Podsticaji za nabavku naslona, odnosno kolja obuhvataju podršku podizanju novih intezivnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voća, vinove loze i hmelja uz naslon, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke drvenih i/ili metalnih i/ili betonskih stubova, žice i ankera, kao i nabavke kolja kod zasada vinove loze, a kod zasada vinove loze sa sortom Prokupac gajene na tradicionalan način samo troškova nabavke kolja.
Prihvatljivi troškovi nabavke naslona, odnosno kolja odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih i plaćenih naslona i kolja u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom Vlade.

Podsticaji za pripremu zemljišta

Član 7.

Podsticaju za pripremu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova za nivelisanje zemljišta, izgradnju terasa na nagnutim terenima, za rigolovanja (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 metra za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka, kopanje jamića za sadnju, kao i za samu sadnju.
Prihvatljivi troškovi pripreme zemljišta iz stava 1. ovog člana odobravaju se kao naknada dela troškova za pripremu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom Vlade.

Podsticaji za analizu zemljišta

Član 8.

Podsticaji za analizu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, kroz naknadu prihvatljivih troškova hemijske analize sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta i odobravaju se kao naknada dela troškova za izvršenu analizu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa sa posebnim propisom Vlade.

III. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE

Član 9.

Radi ostvarivanja prava na podsticaje moraju da budu ispunjeni odgovarajući uslovi u pogledu:
1) lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: zakon);
2) vremena podizanja zasada;
3) zemljišta;
4) površine proizvodnog zasada;
5) broja posađenih sadnica;
6) primljenih sadnica.

Uslovi u pogledu lica

Član 10.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, ima:
1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice);
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to:
(1) privredno društvo;
(2) zemljoradnička zadruga;
(3) naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Član 11.

Fizičko lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar);
2) na dan podnošenja zahteva u Registru ima prijavljene površine na kojima su podignuti proizvodni zasadi pod odgovarajućim kulturama (odgovarajuća voćna vrsta iz grupe VI - voće i grožđe za koju podnosi zahtev, odnosno hmelj), u skladu sa Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela (u daljem tekstu: prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa Šifarnikom);
3) je upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, u slučaju podnošenja zahteva za podsticaje za proizvodne zasade vinove loze.

Član 12.

Preduzetnik, odnosno pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) je upisano u Registar;
2) na dan podnošenja zahteva u Registru ima prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa Šifarnikom;
3) je registrovano kod Agencije za privredne registre;
4) na dan podnošenja zahteva i nadalje ima registrovanu delatnost:
- gajenje jabučastog, koštičavog, jagodastog voća, odnosno gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća - za zahteve koji se odnose na proizvodne zasade voćaka,
- gajenje grožđa - za zahteve koji se odnose na proizvodne zasade vinove loze,
- gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja - za zahteve koji se odnose na