Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA UNAPREĐENjA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE - STANDARDIZOVANI SET USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2013. GODINI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 68 od 1. avgusta 2013)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 114/12 i 59/13).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-6563/2013
U Beogradu, 31. jula 2013. godine
Vlada
Predsednik, Ivica Dačić, s.r.
PROGRAM UNAPREĐENjA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE - STANDARDIZOVANI SET USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2013. GODINI
I. PREDMET
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru razdela 19 - Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 - Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 - Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 348.444.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 28.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).
Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Programa.
Korisnici usluga mogu biti jedinice lokalne samouprave i pravna lica čiji su većinski osnivači jedinice lokalne samouprave.
Program sadrži dve grupe usluga koje pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA):
1) učešće u pripremi predloga regionalnih razvojnih strategija definisanih Zakonom o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09 i 30/10) i to:
- Regionalne razvojne strategije za Region Južne i Istočne Srbije;
- Regionalne razvojne strategije za Region Šumadije i Zapadne Srbije;
- Regionalne razvojne strategije za Region Vojvodine i
- Regionalne razvojne strategije za Beogradski region;
2) pružanje pomoći u pripremi i izradi regionalnih, oblasnih i lokalnih razvojnih projekata (pružanje informacija o objavljenim javnim pozivima i programima; pomoć u pripremi prijava; prijem prijava i prateće dokumentacije ako je ARRA poveren taj posao);
Usluge iz tač. 1) i 2) ovog odeljka ARRA pruža u skladu sa članom 39. Zakona o regionalnom razvoju.
Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo ARRA, koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Službeni glasnik RS", br. 74/10 i 4/12).
Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom.
II. CILj
Opšti cilj je podrška ravnomernom regionalnom razvoju kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za jedinice lokalne samouprave, kao i jačanje kapaciteta ARRA.
III. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva za realizaciju usluga ovog programa predviđena su u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara na godišnjem nivou.
Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:
1) Za realizaciju obaveze učešća ARRA u pripremi predloga regionalnih razvojnih strategija opredeljena su sredstva u maksimalnom iznosu do 50.000 dinara po jednoj ARRA za svaki kvartal u 2013. godini.
Sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog kvartalnog pregleda ARRA koji mora da sadrži podatke: o održanim sastancima sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, javnog i civilnog sektora za područje koje pokrivaju sa navedenim predlozima i zaključcima sa održanih sastanaka u cilju davanja priloga za izradu regionalne razvojne strategije; učestvovanju u radnoj grupi i drugim telima za izradu regionalnih razvojnih