Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

UREDBU

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA U 2012. GODINI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 96 od 5. oktobra 2012)

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 - u daljem tekstu: Pravilnik);
2) je prijavilo vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstvo na kojem drži ili uzgaja životinje, u skladu sa Pravilnikom;
3) je vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaje ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 3.

Lice iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: odgajivačke organizacije) posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 4.

Podsticaji se isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, koze i svinje, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, prema redosledu podnošenja zahteva.

Član 5.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje jednom u toku godine za isto grlo.
Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 6.

Podsticaji se utvrđuju po grlu, u zavisnosti od vrste stoke, i to u iznosu od:
1) 25.000 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke;
2) 25.000 dinara za kvalitetne priplodne krave;
3) 4.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;
4) 4.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 7.

Korisnik podsticaja u periodu od godinu dana od dana ostvarivanja prava na podsticaje ne sme da otuđi grla za koja je ostvario pravo na podsticaje u skladu sa ovom uredbom, osim u slučaju uginuća ili prinudnog klanja, kada se mora izvršiti kontrola od strane veterinarskog inspektora.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 6. tačka 1) ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 - Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, od 1. januara do 20. januara 2013. godine i to za grla koja se otele u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2012. godine.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 6. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe podnosi se Upravi na Obrascu 2 - Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, najkasnije do 30. novembra 2012. godine.
Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije.
Uprava, posle sprovedenog postupka