Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 42. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA UNAPREĐENjE STRUČNOG ZNANjA I USAVRŠAVANjA LjUDSKIH KAPACITETA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 5. jula 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta.
Podsticaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju:
1) podsticaje za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača;
2) podsticaje za angažovanje pomoćnika poljoprivrednog savetodavca.

Član 2.

Podsticaji iz člana 1. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika obuhvataju podršku programima koji se odnose na:
1) upravljanje gazdinstvom, i to na:
(1) knjigovodstvo i računovodstvo na gazdinstvu,
(2) izradu projekata i biznis planova za planiranje razvoja gazdinstva sa procenom opravdanosti investicije, planiranjem korišćenja i upravljanja prirodnim resursima;
2) unapređenje prodaje, i to na:
(1) strukovno udruživanje i zajednički plasman poljoprivrednih proizvoda,
(2) pakovanje i marketing,
(3) zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda,
(4) standarde u proizvodnji, preradi i prodaji;
3) podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice;
4) unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava, i to na:
(1) multifunkcionalnu poljoprivredu i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti,
(2) integralnu i organsku poljoprivredu,
(3) primenu dobrih poljoprivrednih praksi,
(4) obuku u ruralnom i agro-turizmu za poljoprivredna gazdinstva.

Član 3.

Podsticaji iz člana 1. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika su podsticaji za angažovanje pomoćnika poljoprivrednog savetodavca od strane lica iz člana 4. ovog pravilnika na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u skladu sa zakonom, najduže do 31. decembra tekuće godine.
Podsticaji iz stava 1. ovog člana namenjeni su pokriće troškova angažovanja pomoćnika poljoprivrednog savetodavca.
Pomoćnik poljoprivrednog savetodavca je lice koje je posle sprovedene obuke položilo test, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 74/11, 82/11, 4/12 i 34/12).
Pomoćnik poljoprivrednog savetodavca je i lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti stočarstva ili proizvodnje bilja ili agroekonomije ili zaštite bilja ili ratarstva ili ratarstva i povrtarstva ili vinogradarstva i voćarstva ili cvećarstva ili poljoprivrednih melioracija ili poljoprivredne tehnike, odnosno iz oblasti tehnologije biljnih proizvoda ili animalnih proizvoda ili kontrole kvaliteta ili konzervisanje hrane ili ugljenohidratne hrane ili prehrambene tehnologije ili biohemijskog inženjerstva ili prehrambenog inženjerstva.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticaja iz člana 1. ovog pravilnika ima privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija koje je registrovano u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koje ima zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.
Ako za određeno područje nije osnovano privredno društvo iz stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje podsticaja iz člana 1. ovog pravilnika ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede, koje je po sprovedenom konkursu zaključilo ugovor o izvršavanju poslova, u skladu sa posebnim aktom Vlade kojim se uređuje godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

Član 5.

Lice iz člana 4. ovog pravilnika može da ostvari pravo na