Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 81 od 13. septembra 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Član 2.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:
1) programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
2) programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti (u daljem tekstu: posebni propis).

Član 3.

Podrška programu iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika obezbeđuje se davanjem podsticaja za:
1) izgradnju objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
2) izgradnju, dogradnju i adaptaciju kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše i vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
3) restauraciju autentičnih objekata na selu - vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i vinskih podruma koji su u funkciji seoskog turizma;
4) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
5) opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma.
Podrška programu iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika obezbeđuje se davanjem podsticaja za nabavku opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom.

Član 4.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika date su u Podsticajima i prihvatljivim investicijama (u daljem tekstu Tabela).

Tabela - Podsticaji i prihvatljive investicije

1. Program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.
Vrsta programa i podsticaja:
1) Izgradnja objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
Specifikacija prihvatljivih investicija:
(1) Nabavka građevinskog materijala u skladu sa projektom izrađenim shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja,
(2) izvođenje građevinskih radova u skladu sa projektom izrađenim shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
Vrsta programa i podsticaja:
2) izgradnja, dogradnja i adaptacija kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše i vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
Specifikacija prihvatljivih investicija:
(1) Nabavka građevinskog materijala u skladu sa projektom izrađenim shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja,
(2) izvođenje građevinskih radova u skladu sa projektom izrađenim shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja,
(3) nabavka opreme za kupatila (npr. sanitarna oprema, keramika, oprema za kupatilo koja je prilagođena invalidima), za centralno grejanje i drugih sistema za klimatizaciju objekata.
Vrsta programa i podsticaja:
3) restauracija autentičnih objekata na selu - vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i vinskih podruma koji su u funkciji seoskog turizma;
Specifikacija prihvatljivih investicija:
(1) Nabavka građevinskog materijala u skladu sa projektom izrađenim shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja,
(2) izvođenje građevinskih radova u skladu sa projektom izrađenim shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
Vrsta programa i podsticaja:
4) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
Specifikacija prihvatljivih investicija:
(1) Nabavka opreme i rekvizita za rekreaciju i vežbanje (npr. bicikl, sobni bicikl, tegovi, trake za trčanje, steperi, lopta, frizbi, oprema za jahanje),
(2) parterno uređenje dvorišta u skladu sa planom pejzažnog arhitekte,
(3) nabavka dvorišnog mobilijara (npr. svetiljke, klupe, ležaljke, kante za smeće, letnjikovac, tenda, ljuljaške, klackalice za decu).
Vrsta programa i podsticaja:
5) opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma;
Specifikacija prihvatljivih investicija:
(1) Nabavka kuhinjskih elemenata (npr. termički uređaji, radne površine i uređaji za obradu namirnica, posuđe i pribor za jelo, sudopera, uređaj za odvod dima, pare i mirisa, higijenska posuda za otpatke, kolica za posluživanje, viseći kuhinjski delovi),
(2) nabavka stolova i stolica,
(3) nabavka rashladnih uređaja za čuvanje hrane i pića.
2. Program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom.
Vrsta programa i podsticaja:
1) Nabavka opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom;
Specifikacija prihvatljivih investicija:
(1) Nabavka opreme i alata za bavljenje starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Član 5.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje od strane fizičkog lica - nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i pravnog lica, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, su:
1) da je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za prethodnu godinu;
2) da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni krediti);
3) da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticaje za predmetnu investiciju.

Član 6.

Fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, ako pored uslova iz člana 5. ovog pravilnika, ispunjava i sledeće uslove:
1) da ima zaključen ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem registrovanim za obavljanje privredne delatnosti;
2) da je evidentirano kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kao pružalac ugostiteljskih usluga;
3) da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u