Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 37. Zakona o javnim agencijama ("Službeni glasnik RS", br. 18/05 i 81/05) i na osnovu člana 239. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10 i 101/11),
Upravni odbor Agencije za bezbednost saobraćaja, donosi

PRAVILNIK

O SPROVOĐENjU ISPITA, ORGANIZACIJI SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA I VOĐENjU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA (LICENCI) ZA ISPITIVAČA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 53 od 24. maja 2012)

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju evidencije o sprovođenju stručnog ispita, organizaciji obaveznih seminara unapređenja znanja, polaganju ispita provere znanja i vođenje registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača.

Član 2.

Predsednik i članovi ispitne komisije za polaganje stručnog ispita, odnosno ispitne komisije za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) da imaju najmanje visoku stručnu spremu saobraćajne struke - smer drumski saobraćaj ili najmanje visoku stručnu spremu druge struke čijim je studijskim programom obuhvaćena bar jedna oblast propisana članom 239. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon),
2) da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima,
3) da imaju više od deset godina vozačku dozvolu za vozila najmanje B kategorije i
4) da u poslednje četiri godine nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti kao i da se protiv njih ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.
Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) vodi evidencije o radu predsednika i članova ispitne komisije za polaganje stručnog ispita, odnosno ispitne komisije za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence).

Član 3.

Lice koje položi stručni ispit za ispitivača uz Zahtev za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:
1) fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za ispitivača i
2) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

Član 4.

Ispitivač uz Zahtev za obnavljanje dozvole (licence) za ispitivača na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:
1) evidencionu knjižicu ispitivača,
2) fotokopiju dozvole (licence) za instruktora vožnje,
3) dve identične fotografije u boji, dimenzija 25dž30mm, koje nisu starije od šest meseci i
4) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

Član 5.

Zamena dozvole (licence) za ispitivača vrši se u slučaju izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole (licence), odnosno dopune dozvole (licence) za ispitivača drugom kategorijom ili kategorijama.
Ispitivač uz Zahtev za zamenu dozvole (licence) za ispitivača na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:
1) dozvolu (licencu) za ispitivača, osim u slučaju ako je dozvola (licenca) izgubljena ili ukradena,
2) izjavu o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži zamena dozvole (licence) za ispitivača, potpisana od strane podnosioca zahteva,
3) overenu fotokopiju stečene (javne školske isprave) školske diplome za instruktora vožnje za drugu (dodatnu) kategoriju ili kategorije, u slučaju dopune dozvole (licence) za ispitivača drugom kategorijom ili kategorijama i
4) dokaz o