hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: fiskalizacija

Ukupno nađeno: 1666 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1598 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (RS)

Zakon o fiskalnim kasama (RS)

Pravilnik o uslovima za izbor najpovoljnijeg proizvođača fiskalnih kasa, načinu obezbeđenja garancije za ispunjenje propisanih uslova, sadržini evidencije i kontroli rada servisa i ispravnosti fiskalnih kasa (RS)

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici (RS)

Uredba o uslovima, načinu i postupku davanja subvencija za nabavku terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja iz fiskalne kase (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama (RS)

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama (RS)

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima (RS)

Pravilnik o postupku fiskalizacije , sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja (RS)

Uredba o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa (RS)

Uredba o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Propisivanje osnova za utvrđivanje obaveze plaćanja administrativnih i sudskih taksa zasnovano je na ustavnom ovlašćenju zakonodavca da autonomno uređuje, pored poreza, i druge fiskalne dažbine kao što su administrativne i sudske takse u svim njihovim elementima.

...

Ima postupanja suprotno odredbi člana 18. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama kada preduzetnik proda dobro a to ne evidentira preko fiskalne kase niti kupcu dobra izda fiskalni isečak.

...

od prodaje robe ili pružanja usluga fizičkim licima preko fiskalne kase, na taj način što za kupljeno dobro u vrednosti od 20,00 dinara nije izdao fiskalni isečak iz fiskalne kase i tako što je ustanovljen višak gotovog novca u blagajni fiskalne kase u iznosu od 98,00 dinara, kao razlika između popisanog gotovog novca u blagajni fiskalne kase i stanja na fiskalnom ... fiskalnog ...

...

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa predstavlja javni prihod koji ostvaruju javnopravne subjekti čija su prava i dužnosti utvrđeni Ustavom i zakonom, pa stoga i naknada za korišćenje voda, kao dobra od opšteg interesa, ima karakter fiskalne dažbine. S obzirom na to da je Zakonom o javnim prihodima i javnim rashodima ustanovljen princip da se elementi sistema i politike javnih prihoda, pa i prihoda od naknada uređuju zakonima kojima se uvode odgovarajući javni prihodi, to su Zakonom o vodama,

...

uslovima postojanja dva različita fiskalna i carinska sistema, a radi očuvanja zaštite prihoda budžeta Republike Srbije, ministar finansija je bio ovlašćen, da u skladu sa zakonom propiše odgovarajuću proceduru, odnosno da utvrdi odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za obveznike PDV koji su otpremali dobra u Republiku Crnu Goru u periodu od 1. januara 2005. godine do 8. jula 2006. godine, pa i da propiše da se kao dokaz da su dobra bila otpremljena na teritoriju Republike Crne

...

Poreski obveznik u slučaju neispravnosti fiskalne kase istu ne sme da koristi, , već je dužan da bez odlaganja, u roku od 24 časa obavesti ovlašćeni servis o neispravnosti fiskalne kase. Ovlašćeni servis je dužan da u slučaju nepravilnosti fiskalnih kasa u servisnu knjižicu upiše datum prijema fiskalne kase, servis, odnosno datum intervencije na licu mesta, vrstu neispravnosti, datum do kada je fiskalna kasa bila na popravci ili servisiranju.

...

Isplate gotovog novca iz blagajne zaposlenima na ime nabavke goriva, plaćanja putarine, za ugostiteljske i taksi usluge, kao i za nabavku kancelarijskog materijala i ostale troškove uz fiskalni isečak, a bez kompletne računovodstvene isprave predstavljaju zaradu i na te isplate zaposlenima isplaćuju se porezi i doprinosi, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.

...

Jednom godišnje vrši se tehnički pregled fiskalne kase

...

Fiskalne i druge obaveze koje je optuženi platio iz dohotka u koji je uračunao i protivpravnu imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog dela ne mogu se oduzimati od ukupnog iznosa te koristi.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 51 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje autobuskih i drugih voznih karata u okviru delatnosti 60211 (Prevoz putnika u drumskom saobraćaju), kao i prilikom prodaje voznih karata (godišnje karte za određene kategorije lica i đake, sezonske vozne karte i dr.) u okviru delatnosti 63300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora)

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za pružene zdravstvene usluge u privatnim klinikama

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u zdravstvenim ustanovama

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom vršenja usluga medicinske laboratorije (laboratorije za kliničku biohemiju, mikrobiologiju i patohistologiju) fizičkim licima u slučaju kada Dom zdravlja ili privatna ginekološka klinika nemaju sopstvenu laboratoriju već uzete uzorke za analizu šalju privatnim laboratorijama, sa kojima imaju zaključene ugovore o pružanju pomenutih usluga

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom vršenja usluga medicinske laboratorije (laboratorije za kliničku biohemiju, mikrobiologiju i patohistologiju) za fizička, kao i za pravna lica po osnovu ugovora sa privatnim poliklinikama i domovima zdravlja, u okviru delatnosti 85142 (Ostali vidovi zdravstvene zaštite)

...

... fiskalne ... fiskalni ... fiskalne ...

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada Klinički centar Srbije, po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom i BiH Brčko Distrikt, pruža zdravstvene usluge pacijentima navedenih država, pri čemu pacijent za neke zdravstvene usluge lično učestvuje (participira) uplatom na blagajni Kliničkog centra Srbije 10% do 20% od cene usluge, a za preostali iznos se izdaje ino faktura fondovima pomenutih država

ogl3
hor003