Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 38. stav 6. Zakona o porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001 i 80/2002),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O NAČINU EVIDENTIRANjA PROMETA PREKO REGISTAR KASA SA FISKALNOM MEMORIJOM I O DINAMICI UVOĐENjA TIH KASA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5 od 24. januara 2003; 39/03, 72/03, 2/04, 31/04, 120/04)

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način evidentiranja prometa proizvoda i usluga preko registar kasa sa fiskalnom memorijom preko kojih lica iz člana 38. stav 2. Zakona o porezu na promet - "Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001 i 80/2002 (u daljem tekstu: Zakon) vrše evidentiranje prometa proizvoda, odnosno usluga, kao i dinamika uvođenja tih kasa.

Član 2.

Registar kasa sa fiskalnom memorijom je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.
Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom je uređaj sa aplikativnim programom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama, koji se mogu menjati korišćenjem isključivo definisane funkcije aplikativnog programa.
Fiskalni štampač je štampač sa fiskalnom memorijom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama i koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeći isključivo postojeći interfejs.
Evidentiranje prometa, u smislu stava 1. ovog člana, vrši se preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača (u daljem tekstu: fiskalna kasa).
Baza podataka iz st. 2. i 3. ovog člana obavezno sadrži naziv proizvoda ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku poreske stope.
Fiskalni dokumenti jesu dokumenti koji u sebi sadrže fiskalni logo, i to: fiskalni isečak; dnevni izveštaj; periodični izveštaj i presek stanja.
Specifikacija poreskih stopa predstavlja vezu oznaka poreskih stopa sa vrednostima poreskih stopa u procentima.
Tipovi reseta jesu: brisanje evidentiranih podataka u operativnoj memoriji; brisanje baze podataka u operativnoj memoriji; brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije; intervencija na deblokadi softvera bez brisanja evidentiranih podataka, baze podataka i celokupnog sadržaja operativne memorije.

2. Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase

Član 3.

Fiskalna kasa, preko koje se evidentira promet proizvoda i usluga, mora da:
1) ima program (softver) koji je zaštićen od izmene ili brisanja, a koji koristi standardne funkcije za registrovanje operacija prilikom evidentiranja prometa proizvoda i usluga, rada štampača, ekrana i upravljanja upisom podataka u fiskalnu memoriju;
2) omogući štampanje fiskalnog loga isključivo na fiskalnim dokumentima, a koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne manjih od 5mm x 5 mm, a ne većih od 7mm x 7 mm, kojim se označava da je reč o evidentiranju prometa preko fiskalnih kasa u Republici Srbiji;
3) obezbedi očitavanje evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan, mesec, godina);
4) obezbedi štampanje evidentiranih podataka iz fiskalne i operativne memorije zadavanjem komandi preko tastature;
5) obezbedi čuvanje evidentiranih podataka u fiskalnoj memoriji i štampanje na kontrolnoj traci;
6) obezbedi evidentiranje prometa na fiskalnom isečku koji se daje kupcu, odnosno korisniku usluge;
7) obezbedi evidentiranje vrednosti proizvoda, odnosno usluga, zaokruživanjem na drugu decimalu;
8) obezbedi mogućnost testiranja radi provere ispravnosti fiskalne kase i fiskalne memorije, kao i funkcije koje su u vezi sa njima;
9) obezbedi mogućnost da se svaka započeta, a prekinuta operacija (prekid napajanja, kvar štampača, kvar dela uređaja i sl.), posle otklanjanja uzroka prekida, nastavi, osim kada se radi o kvaru procesora ili memorije;
10) obezbedi operativnu memoriju u koju se unosi baza podataka;
11) omogući fizičku zaštitu nepovredivosti podataka koji se čuvaju u fiskalnoj memoriji;
12) obezbedi da se fiskalna kasa ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehničkih zahteva;
13) omogući unošenje datuma u fiskalnu memoriju, kada je fiskalna kasa stavljena u eksploataciju i da unošenje datuma ima logičnu kontrolu (datum ne može biti stariji od datuma uvođenja fiskalne kase u eksploataciju, novo uneti datum ne može biti stariji od datuma za koji je već urađen dnevni izveštaj i sl.);
14) omogući kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge vizuelno praćenje podataka uz istovremeno vizuelno praćenje evidentiranja podataka od strane lica koje unosi podatke;
15) onemogući storniranje evidentiranog prometa za koji je izdat fiskalni isečak;
16) onemogući dalji unos podataka ako se istovremeno ne može vršiti štampanje podataka i na fiskalnom isečku i kontrolnoj traci;
17) onemogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe i omogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije posle izrade dnevnog izveštaja bez skidanja plombe;
18) onemogući brisanje ili zamenu podataka o već programiranim proizvodima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase, osim cene jedinice mere, promenu specifikacije poreskih stopa, promenu datuma i promenu realnog vremena, od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period, pri čemu funkcija promene vremena omogućava promenu zimskog u letnje računanje vremena i obrnuto, bez skidanja plombe, i to od momenta izrade dnevnog izveštaja za prethodni period do momenta početka narednog perioda ili momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u narednom periodu;
19) obezbedi mogućnost za štampanje baze podataka;
20) onemogući štampanje fiskalnih dokumenata pre stavljanja fiskalne kase u upotrebu (u daljem tekstu: fiskalizacija);
21) obezbedi specifikaciju devet poreskih stopa (označenih ćiriličnim slovima "A", "G", "D", "Đ", "E", "Ž", "I", "J", "K");
22) onemogući brisanje brojača, i to: rednog broja fiskalnog isečka; rednog broja dnevnog izveštaja; rednog broja, datuma i vremena promena poreskih stopa; rednog broja, datuma, vremena i tipova reseta;
23) ima sklop (senzor) koji u nedostatku papirne trake automatski onemogućava dalje evidentiranje ostvarenog prometa, odnosno rada fiskalne kase.
Fiskalni logo iz stava 1. tačka 2) ovog člana odštampan je kao Prilog 1 - Fiskalni logo uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Fiskalna kasa mora omogućiti grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o evidentiranom prometu proizvoda i usluga koji se razvrstavaju po sledećoj specifikaciji:
1) proizvodima koji su oslobođeni poreza na promet proizvoda dodeljuje se oznaka poreske stope "A";
2) uslugama koje su oslobođene poreza na promet usluga dodeljuje se oznaka poreske stope "G";
3) proizvodima na koje se plaća porez na promet proizvoda, osim cigareta, alkoholnih pića i kafe, dodeljuje se oznaka poreske stope "D";
4) uslugama