Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI I NAČINU EVIDENTIRANjA PROMETA IZDAVANjEM FISKALNOG RAČUNA, NAČINU OTKLANjANjA GREŠKE U EVIDENTIRANjU PROMETA PREKO FISKALNE KASE I O SADRŽINI I VOĐENjU KNjIGE DNEVNIH IZVEŠTAJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 140 od 31. decembra 2004)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina fiskalnog računa i način evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa iz člana 12. stav 8. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon), način otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase iz člana 19. Zakona i sadržina i vođenje knjige dnevnih izveštaja iz člana 20. stav 1. Zakona.

1. Sadržina fiskalnog računa i način evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa

Član 2.

Fiskalni račun iz člana 12. stav 8. Zakona sadrži sledeće podatke:
1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;
3) datum izdavanja i broj fiskalnog računa;
4) vrstu i naziv dobra, odnosno usluge;
5) jedinicu mere;
6) količinu;
7) osnovicu za obračun PDV po jedinici mere;
8) oznaku poreske stope;
9) iznos PDV;
10) vrednost evidentiranog prometa po vrsti dobra, odnosno usluge;
11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa;
12) sredstvo plaćanja;
13) potpis i pečat obveznika.
Fiskalni račun iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu FR - Fiskalni račun, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Fiskalni računi iz stava 1. ovog člana štampaju se u blokovima fiskalnih računa (u daljem tekstu: blok).
Fiskalni računi u svakom bloku su numerisani.
Na unutrašnjem delu zadnje strane bloka odštampan je tekst sledeće sadržine: "Ovaj blok sadrži fiskalne račune u dva primerka, od broja ........ do broja........ .
Overava:
(M.P.) (potpis)

Član 3.

Obveznik najpre popunjava fiskalni račun u dva primerka, i po izvršenoj naplati ukupne vrednosti na koju glasi fiskalni račun, original fiskalnog računa daje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, a kopija ostaje u bloku.
Svi podaci iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika moraju biti čitko uneti u fiskalni račun.
Ako obveznik prilikom popunjavanja fiskalnog računa pogrešno unese neki od podataka, takav fiskalni račun se ne izdaje kupcu, već se isti poništava precrtavanjem sa dve paralelne dijagonalne linije i oba primerka ostaju u bloku.
Ako obveznik nije registrovan kao obveznik PDV, u fiskalnom računu, u koloni 6, unosi oznaku poreske stope "A", a u koloni 7. ne iskazuje iznos PDV.

Član 4.

Obveznik je dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatim u upotrebu. Evidencija o blokovima izdatim u upotrebu vodi se na Obrascu EFRU - Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Otklanjanje greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase

Član 5.

Otklanjanje grešaka u evidentiranju prometa dobara preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu se ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa.
Ispravka iz stava 1. ovog člana vrši se nalogom za ispravku, na Obrascu NI - Nalog za ispravku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ispravka na Obrascu NI vrši se samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog