Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O OSTVARIVANjU PRAVA FIZIČKOG LICA - KUPCA DOBARA, ODNOSNO KORISNIKA USLUGA U SPROVOĐENjU ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 15 od 18. februara 2005)

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje ostvarivanje prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga (u daljem tekstu: kupac) u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon) na refundaciju dela poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) iskazanog u fiskalnom isečku za kupljena dobra, odnosno pružene usluge koje se evidentiraju preko fiskalne kase.

Član 2.

Fizičko lice - kupac kome pravno lice, odnosno preduzetnik ne evidentira promet dobara, odnosno usluga preko fiskalne kase, ili ne odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, ima pravo da o tome dostavi podatak Ministarstvu finansija.

Član 3.

Ministarstvo finansija će na osnovu dobijenih podataka izdati nalog Poreskoj upravi da izvrši kontrolu pravnog lica, odnosno preduzetnika, za koga su dobijeni podaci iz člana 2. ove uredbe.
Poreska uprava će na osnovu ovlašćenja iz Zakona izvršiti kontrolu pravnog lica, odnosno preduzetnika i ukoliko utvrdi da su dobijeni podaci iz člana 2. ove uredbe tačni, tom pravnom licu, odnosno preduzetniku izreći će meru u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Fizičkom licu - kupcu, koji je prvi dostavio podatke iz člana 2. ove uredbe, a ostavio je lične podatke, u slučaju da su ispunjeni uslovi iz člana 3. stava 2. ove uredbe, pripada naknada u iznosu od 500 dinara.
Odluku o dodeli naknade iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove finansija.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-884/2005-1
U Beogradu, 17. februara 2005. godine
Vlada Republike Srbije
Potpredsednik, Miroljub Labus, s. r.