Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 32. stav 2. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU FISKALIZACIJE, SADRŽAJU EVIDENCIJE O OVLAŠĆENIM SERVISIMA I SERVISERIMA I IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA DOSIJEA I SERVISNE KNjIŽICE FISKALNE KASE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 140 od 31. decembra 2004)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak fiskalizacije u skladu sa članom 27. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon), sadržaj evidencije o ovlašćenim servisima koju vodi ovlašćeni proizvođač i ovlašćenim serviserima, koju vodi ovlašćeni servis, u skladu sa članom 28. st. 1. i 11. Zakona i izgled, sadržaj i način vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase, u skladu sa članom 31. stav 1. Zakona.

1. Dodela identifikacionih brojeva fiskalnim kasama

Član 2.

Identifikacione brojeve fiskalnim kasama (u daljem tekstu: IB), na pismeni zahtev ovlašćenog proizvođača fiskalnih kasa, kome je data saglasnost za stavljanje fiskalne kase u promet (u daljem tekstu: proizvođač), dodeljuje Ministarstvo finansija, Poreska uprava - Centrala (u daljem tekstu: Poreska uprava) u skladu sa članom 27. stav 1. Zakona.
Prilikom dodele IB proizvođaču, Poreska uprava vodi računa da dodeljeni IB bude jedinstven za svaku fiskalnu kasu, po proizvođaču, tipu i modelu fiskalne kase.
Zahtev proizvođača podnosi se na Obrascu ZIB - Zahtev za dodelu identifikacionih brojeva za fiskalne kase, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Uz prvi zahtev za dodelu IB - za određeni tip i model fiskalne kase, proizvođač je dužan da Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, dostavi sledeće podatke, i to:
1) izgled, dimenzije, materijal od koga je sačinjena i način postavljanja proizvođačke plombe;
2) izgled, kod, dimenzije, materijal od koga je sačinjena i način postavljanja servisnih plombi ovlašćenih servisa;
3) spisak distributera koje je proizvođač ovlastio za zaključenje ugovora o kupovini fiskalne kase;
4) izgled, položaj, dimenzije i mesto postavljanja programske i fiskalne plombe tako da plombe onemogućuju fizički kontakt sa programskim i fiskalnim modulom u fiskalnoj kasi;
5) spisak ovlašćenih servisa i njihovih ovlašćenih servisera koje je ovlastio proizvođač posebnim aktom o davanju ovlašćenja;
6) posebno uputstvo za potrebe poreske kontrole o načinu korišćenja fiskalne kase, softvera fiskalne kase i svim njegovim mogućnostima, odnosno sertifikovane softverske aplikacije na računaru povezanim sa fiskalnom kasom i svim njenim mogućnostima.
Ugovor iz stava 4. tačka 3) ovog člana, naročito sadrži:
1) PIB ovlašćenog distributera;
2) pun naziv ovlašćenog distributera;
3) adresu sedišta ovlašćenog distributera;
4) naziv i adresu objekata ovlašćenog distributera u kojima se vrši prodaja fiskalnih kasa.
Spisak iz stava 4. tačka 5) ovog člana, naročito sadrži:
1) PIB ovlašćenog servisa;
2) pun naziv ovlašćenog servisa;
3) adresu sedišta ovlašćenog servisa;
4) naziv i adresu objekata servisa za fiskalizaciju;
5) prezime i ime ovlašćenih servisera i kod njihove servisne plombe.

2. Identifikacioni brojevi fiskalnih kasa

Član 3.

IB se sastoji od osam alfanumeričkih znakova -XXNNNNNN, pri čemu prva dva slovna znaka (XX) označavaju proizvođača, tip i model fiskalne kase, a ostalih pet znakova (NNNNN) su progresivni rastući brojevi koji počinju od 00000 i uvek se završavaju sa "0", kao osmim alfanumeričkim znakom.
Prvih sedam alfanumeričkih znakova sa nulom, kao osmim alfanumeričkim znakom, su jedinstveni IB fiskalne kase.
Kada proizvođač utroši dodeljeni raspon IB brojeva, obraća se Poreskoj upravi za dodelu novih IB.
Evidenciju o odobrenim i dodeljenim IB vodi Poreska uprava pojedinačno po proizvođačima, tipu i modelu fiskalne kase, u elektronskoj formi.
Evidencija iz stava 4. ovog člana, naročito sadrži:
1) pun naziv proizvođača;
2) poštanski broj i mesto sedišta proizvođača;
3) adresu proizvođača;
4) poreski identifikacioni broj (PIB) proizvođača;
5) matični broj proizvođača;
6) broj akta Vlade Republike Srbije, i datum davanja saglasnosti proizvođaču iz člana 22. stav 1. Zakona;
7) broj i datum iz evidencije Ministarstva trgovine, turizma i usluga;
8) tip i model fiskalne kase;
9) broj i datum zahteva za dodelu IB za tip i model fiskalne kase;
10) dodeljeni raspon IB za tip i model fiskalne kase.

Član 4.

Proizvođač je dužan da IB na vidljiv način i trajno obeleži na gornjoj stranici svake proizvedene fiskalne kase. Obeležavanje IB proizvođač može izvršiti tako što će:
1) IB utisnuti na gornjoj stranici fiskalne kase;
2) ili IB ispisati na gornjoj stranici fiskalne kase, sredstvom koje će trajno sačuvati taj zapis;
3) ili IB, utisnut ili ispisan sredstvom koje će trajno sačuvati taj zapis na aluminijumskoj pločici, zaheftati ili zalepiti na gornjoj stranici fiskalne kase;
4) ili IB, ispisan sredstvom koje će trajno sačuvati taj zapis na vodootpornoj nalepnici zalepiti na gornjoj stranici fiskalne kase;
5) ili IB na drugi način postaviti na gornjoj stranici fiskalne kase, tako da ono bude trajno zabeleženo.

3. Identifikacioni brojevi fiskalnih modula fiskalne kase

Član 5.

Identifikacioni broj prvog fiskalnog modula fiskalne kase (u daljem tekstu: IBFM) se sastoji od osam alfanumeričkih znakova -XXNNNNNN, pri čemu je prvih sedam znaka nepromenjivo, a osmi znak je uvek "0", što znači da je prvi fiskalni modul u konkretnoj fiskalnoj kasi uvek identičan IB fiskalne kase.
Svaki sledeći, novi, fiskalni modul koji se ugrađuje u konkretnu fiskalnu kasu mora imati jedan i jedinstveni neponovljiv IBFM, u kojem se kao poslednji, osmi alfanumerički znak kreće od 1 do 9, u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 2) Zakona.
Ovlašćeni proizvođač je dužan da, u procesu proizvodnje, IBFM upiše u fiskalnu memoriju, kao i prilikom zamene fiskalnog modula, o čemu ovlašćeni proizvođač vodi posebnu evidenciju.

4. Proizvođačka i servisna plomba

Član 6.

Svaka proizvedena fiskalna kasa mora da nosi proizvođačku plombu identičnu proizvođačkoj plombi i načinu plombiranja iz člana 22. stav 4. tačka 4) Zakona, od trenutka proizvodnje do početka fiskalizacije.
Svaka fiskalna kasa, posle izvršene fiskalizacije mora nositi servisnu plombu identičnu servisnoj plombi iz člana 27. st. 5. i 6. Zakona.
Servisna plomba obavezno sadrži pet alfanumerika, i to: AANNN, od čega su prva dva alfanumerika (AA) slovna oznaka servisa, a druga tri (NNN) redni broj dodeljen serviseru.
Proizvođač je dužan da, u slučaju dodele novog ovlašćenja servisu, koji do tada nije bio ovlašćen od strane tog proizvođača, Poreskoj upravi dostavi izgled njegove servisne plombe.
Servisna plomba se obavezno izrađuje od materijala u koji ovlašćeni serviser utiskuje kod servisne plombe pomoću posebnog alata ili na drugi pogodan način, tako da servisna plomba spreči pristup fiskalnoj i programskoj plombi, bez njenog vidljivog oštećenja.

5. Fiskalna i programska plomba

Član 7.

Fiskalna plomba se izrađuje od specijalnog materijala za jednokratnu upotrebu, koji u sebi sadrži sigurnosnu zaštitu.
Fiskalna plomba pokriva deo konektora koji spaja fiskalni modul sa matičnom pločom i deo matične ploče, čime onemogućava razdvajanje fiskalnog modula od matične ploče bez vidljivog oštećenja fiskalne plombe.
Programska plomba se izrađuje od specijalnog materijala za jednokratnu upotrebu, koji u sebi sadrži