Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 38. st. 4. i 5. Zakona o porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 i 84/04), na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, turizma i usluga,
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O ODREĐIVANjU LICA NA KOJA SE, USLED SPECIFIČNOSTI DELATNOSTI KOJE OBAVLjAJU, NE ODNOSI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 100 od 3. septembra 2004; 106/04)

Član 1.

Ovom uredbom određuju se lica kojima je, u smislu člana 38. st. 4. i 5. Zakona o porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 i 84/04 - u daljem tekstu: Zakon), usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, onemogućeno kreiranje aplikativnog programa u skladu sa tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase.

Član 2.

Delatnostima, u smislu člana 1. ove uredbe, smatraju se delatnosti iz sledećih grana i podgrupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99), i to:
1) Sve delatnosti u okviru sledećih grana, odnosno podgrupa:
52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu;
52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože;
60100 Železnički saobraćaj;
60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
60212 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju;
60220 Taksi prevoz;
60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima;
62100 Vazdušni saobraćaj, linijski;
62200 Vazdušni saobraćaj, vanredni (čarter);
63211 Održavanje i nega kola;
63212 Održavanje pruga;
63213 Održavanje uređaja na železnici;
63300 Delatnost putničkih agencija i turoperatora;
641 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki;
642 Telekomunikacije;
651 Monetarne institucije;
652 Ostalo finansijsko poslovanje;
660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
671 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju;
672 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove;
74111 Advokatski poslovi;
74700 Čišćenje objekata;
75300 Obavezno socijalno osiguranje;
801 Osnovno obrazovanje;
802 Srednje obrazovanje;
803 Više i visoko obrazovanje;
851 Zdravstvena zaštita stanovništva;
852 Veterinarske aktivnosti;
853 Socijalna zaštita;
91310 Delatnost verskih organizacija;
92130 Prikazivanje filmova;
92310 Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost;
92320 Rad umetničkih ustanova;
92511 Delatnost biblioteka;
92512 Delatnost arhiva;
92521 Delatnost muzeja, galerija i zbirki;
926 Sportske aktivnosti;
92710 Kockanje i klađenje.
2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih podgrupa:
18220 Proizvodnja ostale odeće - šivenje po narudžbini, osim ukoliko se ova delatnost obavlja u okviru modnog salona;
52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica:
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;
52730 Opravka satova, časovnika i nakita:
- opravka satova,
- opravka časovnika;
52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta - opravka odeće;
63214 Usluge u drumskom saobraćaju - prateće aktivnosti vezane za rad parkirališta ili garaža i parkirališta za bicikle;
93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute - delatnost čistača cipela, nosača i lica za parkiranje automobila.
Delatnostima iz stava 1. ovog člana smatraju se i delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98), osim pružanja usluga na pijacama.
Delatnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se i pojedini poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti ("Službeni glasnik RS", broj 86/02 - u daljem tekstu: Pravilnik), i to:
1) stari zanati iz člana 3. st. 2. do 4. Pravilnika, osim:
- kamenorezačkih,
- voskarsko-liciderskih,
- medičarskih,
- priprema pojedinih mesnih, mlečnih i biljnih proizvoda na tradicionalan način;
2) domaća radinost iz člana 4. stav 2. Pravilnika.

Član 3.

Pravna lica i preduzetnici koja obavljaju delatnosti iz člana 2. ove uredbe nisu u obavezi da preko fiskalne kase evidentiraju promet ostvaren obavljanjem tih delatnosti.
Pravna lica i preduzetnici koji vrše promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima u okviru obavljanja delatnosti koje nisu navedene u članu 2. ove uredbe, kao i pravna lica i preduzetnici koji vrše promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, a nisu Zakonom oslobođeni obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, dužni su da svaki pojedinačni promet evidentiraju isključivo preko fiskalnih kasa.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 2. ovog člana, ne mogu u prostoriji ili na drugom mestu na kome se vrši promet proizvoda i usluga držati drugu registar kasu osim fiskalne.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-6054/2004-001, U Beogradu, 2. septembra 2004. godine
Vlada Republike Srbije
Potpredsednik, Miroljub Labus, s. r.