Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 127/04) i članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU DAVANjA SUBVENCIJA ZA NABAVKU TERMINALA ZA DALjINSKO OČITAVANjE DNEVNIH IZVEŠTAJA IZ FISKALNE KASE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 56 od 30. juna 2005)

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak za davanje subvencije za nabavku terminala za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase (u daljem tekstu: terminal), čija je obaveza instaliranja propisana članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04).

Član 2.

Subvencija iz člana 1. ove uredbe može se dati za nabavku jednog terminala licu koje je nabavilo, platilo i instaliralo, odnosno stavilo u funkciju taj terminal (u daljem tekstu: subvencija), i to:
1) pravnim licima i preduzetnicima - obveznicima poreza na dodatu vrednost koji su u podnetoj evidencionoj prijavi Poreskoj upravi iskazali da su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet do 20.000.000 dinara ili koji su, pri otpočinjanju delatnosti, procenili da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet do 20.000.000 dinara;
2) pravnim licima i preduzetnicima koji nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.
Subvencija iz stava 1. ovog člana iznosi 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja rešenja o umanjenju poreske obaveze iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Član 3.

Subvencija se ostvaruje u iznosu iz člana 2. stav 2. ove uredbe, umanjenjem poreske obaveze, i to:
1) po osnovu poreza na dodatu vrednost - za obveznike iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe;
2) po osnovu poreza na dobit preduzeća, odnosno poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti - za obveznike iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Član 4.

Zahtev za dobijanje subvencije podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu sedišta, odnosno prebivališta obveznika, u roku od 15 dana od dana priključenja nabavljenog terminala na interfejs fiskalne kase.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZST - Zahtev za davanje subvencije za nabavku terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Uz zahtev se podnosi račun o nabavci terminala i dokaz da je izvršeno plaćanje tog računa.

Član 5.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave je dužna da na osnovu uredno podnetog zahteva donese rešenje o umanjenju poreske obaveze poreskom obvezniku u skladu sa članom 3. ove uredbe, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se obvezniku iz člana 2. stav 1. ove uredbe.
Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave vrši evidentiranje rešenja iz stava 1. ovog člana u poreskom knjigovodstvu, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poreski postupak.
Ako poreski obveznik kome je u skladu sa članom 3. ove uredbe umanjena poreska obaveza prestane da obavlja delatnost, a ima preplatu poreza koji mu je umanjen, nema pravo na povraćaj iznosa za koji mu je umanjena poreska obaveza po osnovu subvencije u skladu sa ovom uredbom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-4099/2005-001
U Beogradu, 30. juna 2005. godine
Vlada Republike Srbije
Predsednik, Vojislav Koštunica, s. r.