Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 16. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O KONTURI I BITMAPI FISKALNOG LOGA, IZGLEDU FISKALNIH DOKUMENATA I ZNAČENjU POJEDINIH PODATAKA SADRŽANIH U FISKALNIM DOKUMENTIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 140 od 31. decembra 2004)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se konture i bitmape fiskalnog loga iz člana 2. stav 8. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon), izgled fiskalnih dokumenata i značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima iz čl. 12, 13, 14. i 15. Zakona.

1. Konture i bitmape fiskalnog loga fiskalne kase

Član 2.

Konture i bitmape fiskalnog loga u obliku propisanom članom 2. stav 8. Zakona, odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 1 - Fiskalni logo i Prilog 2 - Fiskalni logo isključivo za fiskalne kase sa mehanički zadatim proredom štampača).

2. Zajednička obeležja fiskalnih dokumenata

Član 3.

Fiskalni dokumenti iz čl. 12-15. Zakona, sastoje se od više blokova (delova).
Blok je logička celina i sastoji se od grupe elemenata.
Elemenat je najmanja nedeljiva jedinica fiskalnog dokumenta, i može biti:
1) fiksni, unapred poznati tekst;
2) promenljivi tekst;
3) podatak iz fiskalne ili operativne memorije, pravilno formatiran;
4) naziv ili oznaka podatka iz fiskalne ili operativne memorije (u daljem tekstu: labela).
Elementi fiskalnog dokumenta se, prilikom štampanja, formatiraju u redove minimalne širine 16 alfanumeričkih znakova.

Član 4.

Obavezni elementi fiskalnog dokumenta su:
1) fiksni, unapred poznat tekst uređen ovim pravilnikom;
2) labele uređene ovim pravilnikom;
3) znak razmaka " ";
4) znak tačke ".";
5) znak zapete ",";
6) znak procenta "%";
7) znak dvotačke ":";
8) znak zvezdice "(zvezdica)";
9) znak množenja "X";
10) znak deljenja "/";
11) znak sabiranja "+";
12) znak oduzimanja "-";
13) znak jednakosti "=";
14) cifra, kao jedan od znakova iz skupa ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9");
15) datum, kao elemenat koji se prikazuje u formatu "dd.mm.gg" ili "dd.mm.gggg", gde su:
dd- oznaka za redni broj dana u mesecu, u rasponu od 01 do 31;
mm- oznaka za redni broj meseca u godini, u rasponu od 01 do 12;
gg- oznaka za redni broj godine u veku, u rasponu od 00 do 99;
gggg- oznaka za redni broj godine, u rasponu od 2000 do 2099;
Dani, meseci i godine su međusobno odvojeni tačkom;
16) vreme, kao elemenat koji se prikazuje u formatu "hh:mm", gde su:
hh- oznaka za redni broj sata u danu, u rasponu od 00 do 23;
mm- oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59;
Sati i minuti su međusobno odvojeni dvotačkom;
17) datum i vreme, kao elemenat sastavljen od datuma i vremena, odvojenih znakom oduzimanja;
18) poreska stopa, kao elemenat koji se prikazuje u formatu "#N,NN%", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
Ako je poreska stopa nedefinisana umesto cifara se ispisuju zvezdice. Ako poreski obveznik nije izvršio evidentiranje za obveznika poreza na dodatu vrednost ili se brisao iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost, sva dobra i usluge označava poreskom stopom "A", čija je vrednost 0;
19) količina, kao elemenat koji se prikazuje u formatu celog broja sa minimalno 5 cifara, odnosno decimalnog broja sa minimalno 4 cifre i decimalnom zapetom. Minimalni formati količine su: "##N,N", "#N,NN", "N,NNN" i "####N", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
20) jedinica mere, kao elemenat koji se prikazuje kao najviše dva alfanumerička znaka koji jednoznačno određuju jedinicu mere, kao što su:gili g za gram,kgili kg za kilogram,tili t za tonu,lili l za litar,mili m za metar,m2ili m2 za kvadratni metar im3ili m3za kubni metar.
21) cena po jedinici mere, kao elemenat koji se prikazuje u formatu minimalno "#####N,NN", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
Cifre hiljada i cifre jedinica se mogu međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.
22) vrednosti evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga, kao elemenat koji se prikazuje u identičnom formatu kao i cena po jedinici mere;
23) iznos poreza po poreskoj stopi, ukupan iznos poreza, vrednost prometa po poreskoj stopi, ukupna vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, uplaćeni iznos, ukupno uplaćeni iznos, iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, kao elementi fiskalnog isečka koji se prikazuju u formatu minimalno "######N,NN", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.
24) iznos poreza po poreskim stopama, iznos ukupnog poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga, kao elementi dnevnog izveštaja, koji se prikazuju u formatu minimalno "#######N,NN", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.
25) iznos poreza po poreskim stopama, iznos ukupnog poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga, vrednost prometa dobara i usluga razvrstanih po sredstvima plaćanja, kao elementi preseka stanja, koji se prikazuju u formatu minimalno "#######N,NN", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.
26) iznos poreza po poreskim stopama, iznos ukupnog poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga, kao elementi periodičnog izveštaja, koji se prikazuju u formatu minimalno "########N,NN", gde su:
# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;
N- cifra u rasponu od 0 do 9;
Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;
Cifre miliona, cifre hiljada i cifre