Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O FISKALNIM KASAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 135 od 21. decembra 2004, 93/12)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača (u daljem tekstu: fiskalna kasa), tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti fiskalne kase, evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka, resetovanje fiskalne kase, stavljanje u promet fiskalne kase, fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase, kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada ovlašćenog servisa.

Fiskalna kasa

Član 2.

Fiskalna kasa je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge (u daljem tekstu: promet) unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.
Fiskalna kasa obavezno ima programsku, operativnu i fiskalnu memoriju.
Programska memorija ima softver, koji je zaštićen od izmena ili brisanja, a koji koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa dobara i usluga, upravljanje radom štampača, ekrana i upisom podataka u fiskalnu memoriju.
Operativna memorija sadrži bazu podataka o dobrima i uslugama i evidentiranim podacima o pojedinačnom prometu dobara i usluga.
Baza podataka operativne memorije iz stava 4. ovog člana, obavezno sadrži jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan naziv dobra ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku propisane poreske stope.
Specifikacija poreskih stopa predstavlja vezu oznaka poreskih stopa sa vrednostima poreskih stopa u procentima.
Fiskalni dokumenti su fiskalni isečak, dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja, koji u sebi sadrže fiskalni logo.
Fiskalni logo se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne manjih od 5mm x5mmi ne većih od 7mm x7mm, kojim se na jedinstven način označava evidentiranje prometa preko fiskalne kase u Republici Srbiji.
Svi otisci fiskalnih dokumenata se beleže na kontrolnoj traci fiskalne kase (u daljem tekstu: kontrolna traka).
Tipovi reseta jesu: brisanje evidentiranih podataka u operativnoj memoriji; brisanje baze podataka u operativnoj memoriji; brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije; intervencija na deblokadi softvera bez brisanja evidentiranih podataka, baze podataka i celokupnog sadržaja operativne memorije.
Zadavanje komandi elektronskoj registar kasi sa fiskalnom memorijom vrši se pomoću tastature.
Zadavanje komandi fiskalnom štampaču vrši se pomoću definisanog interfejsa fiskalne kase.

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Član 3.

Lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.
Obaveza iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).
Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaje poljoprivredne proizvode, uključujući i preduzetnika koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).
Izuzetno od st. 1-3. ovog člana, Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo finansija) i ministarstva nadležnog za poslove trgovine (u daljem tekstu: ministarstvo trgovine), odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u smislu st. 1. i 2. ovog člana.
Lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa u smislu stava 3. ovog člana, kao i lice koje je oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase aktom Vlade iz stava 4. ovog člana, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dužno je da svaki pojedinačni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase.
Obveznikom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: obveznik).

II. TEHNIČKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE FISKALNE KASE I DODATNA OPREMA FISKALNE KASE

Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase

Član 4.

Fiskalna kasa mora da:
1) ima svoj program (softver) koji je zaštićen od izmena ili brisanja, a koji koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa dobara i usluga, upravljanje radom štampača, ekrana i upisom podataka u fiskalnu memoriju;
2) omogući štampanje fiskalnog loga iz člana 2. stav 8. ovog zakona, isključivo na fiskalnim dokumentima;
3) obezbedi očitavanje evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan, mesec, godina, sat i minut);
4) obezbedi štampanje evidentiranih podataka iz fiskalne i operativne memorije zadavanjem komandi preko tastature;
5) obezbedi čuvanje evidentiranih podataka u fiskalnoj memoriji i štampanje na kontrolnoj traci;
6) obezbedi evidentiranje prometa na fiskalnom isečku fiskalne kase;
7) obezbedi evidentiranje vrednosti dobara, odnosno usluga u dinarima zaokruživanjem na drugu decimalu;
8) obezbedi mogućnost testiranja radi provere ispravnosti fiskalne kase i fiskalne memorije, kao i funkcije koje su u vezi sa njima;
9) obezbedi mogućnost da se svaka započeta, a prekinuta operacija (prekid napajanja, kvar štampača, kvar dela uređaja i sl.), posle otklanjanja uzroka prekida nastavi, osim kada se radi o kvaru procesora ili memorije;
10) obezbedi operativnu memoriju u koju se unosi baza podataka;
11) omogući fizičku zaštitu nepovredivosti podataka koji se čuvaju u fiskalnoj memoriji;
12) obezbedi da se fiskalna kasa ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehničkih zahteva;
13) omogući unošenje u fiskalnu memoriju datuma i vremena stavljanja fiskalne kase u eksploataciju i da unošenje datuma i vremena ima logičku kontrolu (datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i vremena uvođenja fiskalne kase u eksploataciju, novouneti datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i vremena za koje je već urađen dnevni izveštaj i sl.);
14) omogući kupcu dobra, odnosno korisniku usluge vizuelno praćenje evidentiranja podataka, uz istovremeno vizuelno praćenje evidentiranja podataka od strane lica koje unosi podatke;
15) onemogući storniranje evidentiranog prometa za koji je izdat fiskalni isečak;
16) onemogući dalji unos podataka ako se istovremeno ne može vršiti štampanje podataka na fiskalnom isečku i kontrolnoj traci;
17) onemogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta formiranja dnevnog izveštaja za tekući period;
18) omogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe od momenta izrade dnevnog izveštaja za prethodni period do momenta početka narednog perioda ili momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u narednom periodu;
19) omogući automatski upis podataka u fiskalnu memoriju;
20) onemogući brisanje ili zamenu podataka o već programiranim dobrima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase, osim cene jedinice mere, od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
21) onemogući promenu specifikacije poreskih stopa od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
22) onemogući promenu datuma od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
23) onemogući promenu realnog vremena od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
24) omogući promenu zimskog u letnje računanje