Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 20. stav 7. Uredbe o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa ("Službeni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04 i 31/04),
Ministar trgovine, turizma i usluga donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PROIZVOĐAČA FISKALNIH KASA, NAČINU OBEZBEĐENjA GARANCIJE ZA ISPUNjENjE PROPISANIH USLOVA, SADRŽINI EVIDENCIJE I KONTROLI RADA SERVISA I ISPRAVNOSTI FISKALNIH KASA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 77 od 6. jula 2004)

I. PREDMET UREĐIVANjA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje:
1) uslovi za izbor najpovoljnijeg proizvođača fiskalne kase;
2) način obezbeđenja garancije za ispunjenje uslova propisanih Uredbom o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa ("Službeni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04 i 31/04 - u daljem tekstu: Uredba);
3) sadržina evidencije o licima kojima je Vlada Republike Srbije dala saglasnost iz člana 20. stav 4. Uredbe;
4) kontrola rada ovlašćenog servisa;
5) kontrola tehničke i funkcionalne ispravnosti fiskalne kase, za koju je data saglasnost.

II. USLOVI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PROIZVOĐAČA FISKALNE KASE

Član 2.

Pod najpovoljnijim proizvođačem fiskalne kase, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se proizvođač koji, na predlog Ministarstva trgovine, turizma i usluga (u daljem tekstu: Ministarstvo), pre stavljanja u promet fiskalne kase, dobije saglasnost Vlade Republike Srbije o ispunjenosti propisanih tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i o obezbeđenju servisne službe koja je tehnički i organizaciono opremljena za servisiranje fiskalnih kasa i koji ispunjenje propisnih uslova garantuje sredstvima obezbeđenja, i to:
1) garancijom poslovne banke za dobro izvršenje posla sa klauzulom "bez prigovora" i na prvi poziv u visini od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti sa rokom važenja dvanaest meseci od dana izdavanja garancije;
2) avaliranom blanko menicom sa klauzulom "bez protesta" sa kartonom deponovanih potpisa i meničnim ovlašćenjem za popunjavanje menice do iznosa od 30% od zbira maloprodajnih cena svih prodatih kasa, sa rokom vraćanja po isteku pet godina od dana zaključenja ugovora iz člana 5. ovog pravilnika;
3) deponovanjem na rok od dve godine sredstava u visini od 5% od maloprodajne cene svake prodate fiskalne kase uplatom do petnaestog u mesecu za kase prodate u prethodnom mesecu na podračun za posebne namene "Depozitni račun za proizvođače fiskalnih kasa" budžetskom korisniku - Ministarstvu, broj 840-662804-22, koji je otvoren u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za javna plaćanja ("Službeni glasnik RS", broj 92/02).

Član 3.

Zahtev za dobijanje saglasnosti Vlade Republike Srbije iz člana 20. tačka 4. Uredbe, odnosno člana 2. stav 1. ovog pravilnika, zainteresovani proizvođač fiskalnih kasa podnosi Ministarstvu.
Sadržina zahteva i način podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana uređeni su članom 20. st. 5. i 6. Uredbe.

Član 4.

Dokaz o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase predstavlja uverenje koje izdaje Zavod za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Zavod), nakon vrednovanja rezultata svih ispitivanja na uzorku određenog tipa fiskalne kase i izjava proizvođača da u predatim softverima ne postoje skrivene funkcije koje nisu navedene u zahtevu iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika.
Po pribavljanju dokaza iz stava 1. ovog člana i proveri tačnosti podataka o tehnički i organizaciono opremljenoj servisnoj službi i drugih podataka iz zahteva zainteresovanog proizvođača fiskalnih kasa, Ministarstvo dostavlja predlog Vladi Republike Srbije za davanje saglasnosti iz člana 20. stav 4. Uredbe.

III. NAČIN OBEZBEĐENjA GARANCIJE ZA ISPUNjENjE PROPISANIH USLOVA

Član 5.

Garancija za ispunjenje propisanih uslova za izbor najpovoljnijeg proizvođača fiskalne kase obezbeđuje se po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova, na osnovu ugovora koji se zaključuje između Republike