Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽINI OBAVEŠTENjA IZ ČLANA 18. STAV 3. ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 140 od 31. decembra 2004; 19/05)

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje oblik i sadržina obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon), koje je obveznik u smislu člana 3. stav 6. Zakona, dužan da istakne na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima.

Član 2.

Obaveštenje iz člana 1. ovog pravilnika je u obliku pravougaonika veličine 40cm x 30 cm.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana obveznik je dužan da istakne na vidnom mestu u svakom objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno u kome vrši promet usluga fizičkim licima, tako da je jasno uočljivo.

Član 3.

Sadržina obaveštenja iz člana 1. ovog pravilnika data je na Obrascu OB - Obaveštenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Pored obaveštenja iz člana 2. ovog pravilnika, obveznik je dužan da istakne i obaveštenje Ministarstva finansija u vidu samolepljive nalepnice pravougaonog oblika formata A4.
U objektima površine preko 100m2 obveznik je dužan da istakne obaveštenje iz stava 1. ovog člana čije su dimenzije 50cm x 30 cm.
Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana daje se na Obrazcu OBMF, koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Član 4a

Obaveštenje iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika obveznik je dužan da zalepi na čvrstu podlogu i istakne na vidnom mestu pored svake fiskalne kase u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno u kome vrši promet usluga fizičkim licima.
Obaveštenje iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika, obveznik je dužan da zalepi na čvrstu podlogu i istakne iznad svake fiskalne kase, na visini od najviše 2,5m.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

05 broj 110-00-00539/2004-4, U Beogradu, 29. decembra 2004. godine
Ministar, Mlađan Dinkić, s. r.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: