hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dostava odluke

Ukupno nađeno: 2898 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 2731 pronadjenog primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama davalaca finansijskog lizinga (RS)

Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja narodnoj banci srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o imovini i obavezama društva za osiguranje (RS)

Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o visini depozita velikih pravnih lica (RS)

Odluka o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije (RS)

Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju agenciji i načina i rokova obračuna i naplate premije osiguranja depozita (RS)

Odluka o vrsti podataka koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 152 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li sud donosi bilo kakvu odluku povodom isprava koje jedna od parničnih stranaka dostavi u toku postupka, a da se pri tom nije na iste pozvala na pripremnom ročištu, odnosno nije predložila izvođenje dokaza njihovim čitanjem. Postupak se vodi po novom Zakonu o parničnom postupku, a stranka koja je priložila isprave nije dala bilo kakvo obaveštenje zašto to nije učinila na pripremnom ročištu, odnosno nije dostavila ili predložila dokaze da je opravdano bila sprečena da to učini

...

Pitanje: Da li izvršna isprava, priložena uz predlog za izvršenje, mora biti snabdevena klauzulom izvršnosti? Da li izvršni sud službenu belešku ili potvrdu o ispunjenosti uslova za izvršnost odluke , pribavlja samo u slučaju izjavljenog prigovora, odnosno da li je dužnik dužan da dostavi sudu takvu belešku ili potvrdu?

...

Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije

...

Pitanje: Dostavljanje odluka

...

Ustavni sud je usvojio žalbe neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, poništio osporene odluke o njihovom neizboru, i naložio Državnom veću tužilaca da primenom odredaba člana 14. st. 1. i 2. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca, u roku od 60 dana od dana dostavljanja ove odluke , izvrši izbor podnosilaca žalbe.

...

Sve odluke od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu, ukoliko okrivljeni ima branioca, dostaviće se i braniocu i okrivljenom po odredbama člana 161. ZKP-a, a rok za izjavljivanje žalbe posebno teče u odnosu na okrivljenog i branioca.

...

Okrivljeni može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljena pravnosnažna odluka , pod uslovom da je protiv te odluke koristio redovni pravni lek. Ovaj rok važi i računa se isto i za branioca okrivljenog.

...

Prvostepeni sud je dužan da zakaže ročište za raspravljanje o predlogu za ponavljanje postupka, ukoliko ne odbaci predlog za ponavljanje postupka. Predlog prvo dostavlja protivnoj strani na odgovor, a nakon dobijanja odgovora, ili protekom roka za davanje odgovora, predsednik veća će obavezno odrediti ročište za raspravljanje o predlogu. Ako to ne učini, već odluku donese van ročišta, prvostepeni sud čini apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka, jer nije dao stranci mogućnost da raspravlja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji vrši obveznik PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u slučaju kada dobra otpremi u jednom poreskom periodu, a dokaze o otpremanju tih dobara obezbedi u narednom poreskom periodu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2457/2009-04 (_)

Poreski tretman otpremanja dobara (medicinski aparati i instrumenti) sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, od strane obveznika PDV zdravstvenim ustanovama u Leposaviću i Kosovskoj Mitrovici

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2070/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji izvrši obveznik PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u slučaju kad ne postoji dokaz o izvršenom otpremanju dobara

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 10 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

2. Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja ove odluke .

Po isteku pripravničkog staža Komisija obrazovana odlukom direktora br. od organizovala je polaganje stručnog ispita dana godine i o rezultatima polaganja dostavila Izveštaj od godine.

Pravnosnažnim rešenjem (navesti nadležni organ koji saglasno propisima odlučuje o gubitku radne sposobnosti zaposlenog), broj od godine, utvrđeno je da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti. Navedeno rešenje dostavljeno je poslodavcu dana godine, pa je zaposlenom sa tim danom, nezavisno od njegove volje i volje poslodavca - po sili zakona, prestao radni odnos, što se ovim rešenjem i utvrđuje.

...

6. Komisija iz tačke 3. ove odluke , dužna je da u roku od dana po završenom polaganju stručnog ispita, dostavi direktoru pismeni izveštaj o rezultatima polaganja stručnog ispita svih pripravnika, koji su pred njom polagali stručni ispit.

...

Predlog za izdavanje narudžbenice sa nacrtom odluke , dostavlja se rukovodiocu Naručioca radi donošenja odluke o javnoj nabavci male vrednosti u skraćenom postupku.

Po donošenju odluke o javnoj nabavci male vrednosti u skraćenom postupku Naručilac dostavlja narudžbenicu izabranom ponuđaču, sa potpisom ovlašćenog lica Naručioca.

Na osnovu zapisnika o javnom otvaranju ponuda i izveštaja Komisije, ovlašćeno lice Naručioca priprema Predlog odluke za dodelu ugovora o javnoj nabavci, koji dostavlja rukovodiocu Naručioca.

hor003