Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 21. stav 1. i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003 i 55/2004),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O DOSTAVLjANjU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O PREKONOĆNIM POZAJMICAMA NA MEĐUBANKARSKOM NOVČANOM TRŽIŠTU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 125 od 26. decembra 2007, 62/13)

1.
Ovom odlukom utvrđuje se obaveza banaka da Narodnoj banci Srbije dostavljaju podatke o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu, kao i način na koji se ti podaci dostavljaju - radi izračunavanja i objavljivanja kamatne stope po osnovu tih pozajmica.
2.
Kamatna stopa po osnovu prekonoćnih pozajmica na međubankarskom novčanom tržištu -BEONIA (Belgrade OverNight Index Average), u smislu ove odluke, jeste prosečna ponderisana kamatna stopa po osnovu prekonoćnih pozajmica između banaka na novčanom tržištu u Republici Srbiji.
3.
Prekonoćnom pozajmicom, u smislu ove odluke, smatra se pozajmljivanje dinarskih sredstava jedne banke drugoj banci s rokom vraćanja do kraja narednog radnog dana od dana kada je pozajmica data.
4.
Bankom, u smislu ove odluke, smatra se banka koja poseduje dozvolu za rad Narodne banke Srbije i upisana je u registar kod nadležnog organa.
5.
Radnim danom, u smislu ove odluke, smatra se dan u kome se izvršavaju međubankarska plaćanja kod Narodne banke Srbije u skladu s propisima kojima se uređuje rad RTGS sistema i kliring sistema Narodne banke Srbije.
6.
Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana za tekući radni dan, najkasnije 30 minuta posle isteka vremena predviđenog za razmenu poruka za plaćanja u skladu sa operativnim pravilima kojima se uređuje obračun u realnom vremenu po bruto principu, dostave Izveštaj o prekonoćnim pozajmicama između banaka - na obrascuBEONIA(Prilog 1) koji je priložen uz ovu odluku i njen je sastavni deo.
Izveštaj iz stava 1. ove tačke sadrži podatke o svim pojedinačnim prekonoćnim pozajmicama koje je banka dala drugoj banci i koje je pozajmila od druge banke, i to poslovno ime banke zajmoprimca, odnosno banke zajmodavca, iznos pozajmice i visinu kamatne stope po osnovu pozajmice.
7.
Minimalni iznos pozajmice za koji su banke dužne da dostave podatke iz tačke 6. ove odluke je jedan milion (1.000.000) dinara.
8.
Banke su dužne da u izveštaju iz tačke 6. ove odluke iskažu kamatnu stopu na godišnjem nivou, u procentima s dva decimalna mesta.
Ako su banke, po osnovu prekonoćne pozajmice, ugovorile obračun kamate primenom prostog interesnog računa, uzimajući pri tom u obzir stvarni broj dana u obračunskom periodu i godinu od 360 dana (aktuelno/360 dana), a kamatna stopa je utvrđena na godišnjem nivou - dostaviće podatak o ugovorenoj kamatnoj stopi, a ako su ugovorile obračun kamate na drugi način ili je ugovorena mesečna kamatna stopa - dužne su da kamatnu stopu koja se primenjuje kod tog obračuna preračunaju i iskažu kao kamatnu stopu koja bi se primenjivala kod prostog interesnog računa, tako da iznos kamate dobijen primenom jedne ili druge stope po odgovarajućem obračunu bude ekvivalentan.
9.
Banke će podatke iz tačke 6. ove odluke dostavljati Narodnoj banci Srbije - Informacionoj