Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 76/2012),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O DOSTAVLjANjU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 102 od 26. oktobra 2012)

1.
Ovom odlukom propisuju se vrste statističkih podataka o imovini i obavezama koje je davalac finansijskog lizinga dužan da evidentira i obrađuje, kao i da ih dostavlja Narodnoj banci Srbije, bliži sadržaj tih podataka i način njihovog dostavljanja.
2.
Davalac finansijskog lizinga je dužan da evidentira i obradi podatke o stanju i promenama vrednosti svoje imovine i obaveza, koji su klasifikovani prema instrumentima u aktivi i pasivi i prema sektorima, kao i prema ročnosti i valuti.
3.
Davalac finansijskog lizinga je obavezan da za svaku hartiju od vrednosti koja se na kraju izveštajnog perioda nalazi u njegovoj aktivi evidentira i obradi podatke o ISIN broju, matičnom broju i nazivu njenog izdavaoca i o njegovoj sektorskoj pripadnosti, o ročnosti, valuti, stanju i ostalim promenama vrednosti, kao i o ukupnom broju komada hartija od vrednosti koje imaju isti ISIN broj.
Podatke iz stava 1. ove tačke davalac finansijskog lizinga evidentira i obrađuje po svakom pojedinačnom ISIN broju.
4.
Davalac finansijskog lizinga je dužan da posebno evidentira i obradi podatke o potraživanjima po osnovu finansijskog lizinga i kredita datih sektoru stanovništva, po namenama.
5.
Davalac finansijskog lizinga je dužan da izrađuje sledeće izveštaje:
1) izveštaj o potraživanjima i obavezama davalaca finansijskog lizinga, po sektorima - na Obrascu SRB-LIZING (Prilog 1), u koji unosi podatke iz tačke 2. ove odluke;
2) pregled stanja hartija od vrednosti u aktivi davaoca finansijskog lizinga - na Obrascu HOV-LIZING (Prilog 2), u koji unosi podatke iz tačke 3. ove odluke.
3) pregled potraživanja po osnovu finansijskog lizinga i kredita datih sektoru stanovništva, po namenama - na Obrascu NAMENA-LIZING (Prilog 3), u koji unosi podatke iz tačke 4. ove odluke.
Sadržina obrazaca iz stava 1. ove tačke utvrđena je u prilozima iz tog stava, koji su sastavni deo ove odluke.
6.
Davalac finansijskog lizinga je dužan da podatke u izveštajima iz tačke 5. ove odluke prikaže tačno i potpuno, u skladu s tom odlukom.
7.
Davalac finansijskog lizinga je dužan da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:
1) izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;
2) izveštaje za drugo tromesečje - najkasnije 31. jula tekuće godine;
3) izveštaje za treće tromesečje - najkasnije 31. oktobra tekuće godine;
4) izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.
Ako datumi iz stava 1. ove tačke nisu radni dani, izveštaji iz tog stava dostavljaju se prvog narednog radnog dana, pri čemu se radnim danom smatraju svi dani, osim subote, nedelje i dana koji se ne praznuju radno u smislu zakona kojim se uređuju državni i drugi praznici u Republici Srbiji.
8.
Davalac finansijskog lizinga je dužan da izveštaje iz ove odluke dostavi u elektronskom obliku, u formatu i na način koji su propisani uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.
9.
Narodna banka Srbije na svojoj Internet stranici objavljuje za davaoce finansijskog lizinga instrukciju o načinu izrade izveštaja i pregleda iz tačke 5. ove odluke.
10.
Podatke koje davalac finansijskog lizinga dostavi u skladu sa ovom odlukom, Narodna banka Srbije može objavljivati kao zbirne podatke i koristiti ih za izradu različitih statističkih izveštaja i analiza.
Narodna banka Srbije može podatke iz stava 1. ove tačke dostavljati trećim licima u zemlji i inostranstvu, u skladu s propisima i preuzetim obavezama o statističkom izveštavanju.
11. Davalac finansijskog lizinga će izveštaje iz ove odluke prvi put dostaviti za četvrto tromesečje 2012. godine, i to najkasnije 5. marta 2013. godine.
12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
O. broj 12
U Beogradu, 24. oktobra 2012. godine
Guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković, s.r.