Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O DOSTAVLjANjU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENjA DEVIZNE ŠTEDNjE POLOŽENE KOD BANAKA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 124 od 29. decembra 2012)

1.
Ovom odlukom utvrđuje se obaveza banaka da Narodnoj banci Srbije dostavljaju podatke radi praćenja devizne štednje položene kod banaka, kao i način dostavljanja tih podataka.
2.
Banka je dužna da, radi dostavljanja podataka iz tačke 1. ove odluke, izrađuje sledeće izveštaje:
1) Izveštaj o stanju devizne štednje kod banaka - na Obrascu DŠ (Prilog 1);
2) Izveštaj o dnevnom prilivu i odlivu devizne štednje sa štednih partija, po visini štednih uloga - na Obrascu DŠP (Prilog 2);
3) Izveštaj o broju štednih partija po visini štednih uloga - na Obrascu BŠP (Prilog 3).
Sadržina obrazaca iz stava 1. ove tačke utvrđena je u prilozima od 1 do 3, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.
3.
Banka je dužna da podatke u izveštajima iz tačke 2. ove odluke prikaže tačno i potpuno.
4.
Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. ove odluke dostavlja elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.
5.
Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. ove odluke dostavlja svakog radnog dana do 11,00 časova, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju prethodnog dana.
Podaci u izveštajima iz stava 1. ove tačke izražavaju se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema stranoj valuti koji važi na dan za koji se izveštaj dostavlja.
6.
Banka će, posle okončanja završnih knjiženja za svaki mesec, a najkasnije do roka za dostavljanje izveštaja USSPO - Narodnoj banci Srbije dostaviti ponovljene izveštaje iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 1) i 3) ove odluke za poslednji kalendarski dan u prethodnom mesecu, kao i za sve dane u tekućem mesecu do dana okončanja završnih knjiženja.
7. Banke će prve izveštaje iz tačke 2. ove odluke dostaviti 1. februara 2013. godine, i to za 31. januar 2013. godine, kao i izveštaje prema knjigovodstvenom stanju podataka na dan 31. decembra 2012. godine.
8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
O. broj 17
U Beogradu, 28. decembra 2012. godine
Guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković, s.r.