Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O DOSTAVLjANjU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANjE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 7 od 31. januara 2012)

1.
Ovom odlukom propisuju se vrste podataka o imovini i obavezama koje je društvo za osiguranje obavezno da evidentira i obrađuje, kao i da dostavlja Narodnoj banci Srbije, bliži sadržaj tih podataka i način njihovog dostavljanja.
2.
Društvo za osiguranje je obavezno da evidentira i obradi podatke o stanju, transakcijama i ostalim promenama vrednosti svoje imovine i svojih obaveza, koji su klasifikovani prema instrumentima u aktivi i pasivi i sektorima, kao i prema ročnosti i valuti.
3.
Društvo za osiguranje je obavezno da, za svaku hartiju od vrednosti koja se na kraju izveštajnog perioda nalazi u njegovoj aktivi, evidentira i obradi podatke oISINbroju,CFIkodu, sektorskoj pripadnosti njenog izdavaoca, ročnosti, valuti, stanju i transakcijama, kao i ukupnom broju komada hartija od vrednosti koje imaju istiISINbroj.
Društvo za osiguranje je obavezno da, za svaku hartiju od vrednosti koja se na kraju izveštajnog perioda ne nalazi u njegovoj aktivi ali je ono u toku tog perioda obavilo transakciju sa ovom hartijom - evidentira i obradi podatke oISINbroju,CFIkodu, sektorskoj pripadnosti njenog izdavaoca, ročnosti, valuti i transakcijama.
Podatke iz ove tačke društvo za osiguranje evidentira i obrađuje po svakom pojedinačnomISINbroju.
4.
Društvo za osiguranje je dužno da izrađuje sledeće izveštaje:
1) izveštaj o potraživanjima i obavezama društva za osiguranje, po sektorima - na Obrascu SRB-OSIG (Prilog 1), u koji unosi podatke iz tačke 2. ove odluke;
2) pregled stanja i transakcija hartija od vrednosti u aktivi društva za osiguranje - na Obrascu HOV-OSIG (Prilog 2), u koji unosi podatke iz tačke 3. ove odluke.
Sadržina obrazaca iz stava 1. ove tačke utvrđena je u prilozima iz tog stava, koji su sastavni deo ove odluke.
5.
Društvo za osiguranje je dužno da podatke u izveštajima iz tačke 4. ove odluke prikaže tačno i potpuno, u skladu s tom odlukom.
6.
Društvo za osiguranje je dužno da izveštaje iz tačke 4. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:
1) izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;
2) izveštaje za drugo tromesečje - najkasnije 31. jula tekuće godine;
3) izveštaje za treće tromesečje - najkasnije 31. oktobra tekuće godine;
4) izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.
Ako datumi iz stava 1. ove tačke nisu radni dani, izveštaji iz tog stava dostavljaju se prvog narednog radnog dana, pri čemu se radnim danom smatraju svi dani, osim subote, nedelje i dana koji se ne praznuju radno u smislu zakona kojim se uređuju državni i drugi praznici u Republici Srbiji.
7.
Društvo za osiguranje je dužno da izveštaje iz ove odluke dostavi u elektronskom obliku, u formatu i na način koji su propisani uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.
8.
Podatke koje društvo za osiguranje dostavi u skladu sa ovom odlukom, Narodna banka Srbije može objavljivati kao zbirne podatke i koristiti ih za izradu različitih statističkih izveštaja i analiza.
Narodna banka Srbije može podatke iz stava 1. ove tačke dostavljati trećim licima u zemlji i inostranstvu, u skladu s propisima i preuzetim obavezama o statističkom izveštavanju.
9. Društva za osiguranje će izveštaje iz ove odluke za prvo tromesečje 2012. godine dostaviti najkasnije 2. jula 2012. godine.
10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije ".
O. broj 1
U Beogradu, 27. januara 2012. godine
Guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić, s.r.