Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3) Zakona o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10), člana 4. stav 4. i člana 16. stav 1. Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 9. stav 1. tačka 8) Statuta Agencije za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", broj 84/05),
Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) na 15. sednici održanoj 4. novembra 2011. godine donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLjAJU AGENCIJI O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 84 od 11. novembra 2011)

1.
Utvrđuje se sadržina obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o stanju depozita velikih pravnih lica - obrazac AGOD 01 (u daljem tekstu: Izveštaj), koji se nalazi u Prilogu 1. i čini sastavni deo ove odluke.
2.
Izveštaj iz tačke 1. predstavlja mesečni izveštaj koji banke dostavljaju Agenciji najkasnije do 14-tog u narednom mesecu za prethodni mesec. Ukoliko 14-ti u mesecu pada na dan praznika, u subotu ili u nedelju, rok za dostavljanje izveštaja se pomera na prvi naredni radni dan. Izuzetno, krajnji rok za dostavljanje Izveštaja za novembar 2011. godine je 20. decembar 2011. godine.
3.
Banke su dužne da sastavljaju Izveštaj saglasno ovoj odluci i dostavljaju ga Agenciji počev od Izveštaja za novembar 2011. godine.
4.
Banke popunjavaju obrazac Izveštaja prema "Uputstvu za popunu obrasca Izveštaja o visini depozita velikih pravnih lica (obrazac AGOD 01) koji banke dostavljaju Agenciji", koji se nalazi u Prilogu 2. Odluke i čini njen sastavni deo.
5.
Banka je dužna da na poziv Agencije, na način i u rokovima koje utvrdi Agencija, dostavi i druge podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje njenih zakonom utvrđenih poslova.
6.
Ovlašćuje se direktor Agencije da može izvršiti neophodne korekcije Izveštaja iz Priloga 1. i "Uputstva za popunu obrasca Izveštaja" iz Priloga 2, u cilju njihovog usaglašavanja sa propisima. Korigovani Izveštaj iz Priloga 1. i "Uputstvo za popunu obrasca Izveštaja" iz Priloga 2. objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dostavljaju svim bankama u roku od tri dana od dana izvršene korekcije.
7.
Agencija će ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostaviti Narodnoj banci Srbije i svim bankama u Republici Srbiji.
8.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
9.
Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".
O. br. OD-133/11
Predsednik Upravnog odbora, dr Zoran Ćirović, s.r.

Prilog 1

IZVEŠTAJ O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA ZA MESEC .............20.. godine - OBRAZAC AGOD 01

AGOD 01 DžDž - prema šifarniku potkategorija velikih pravnih lica(*)


OPIS Iznos u Broj Broj
Oznaka I Podaci o visini depozita dinarima depozita deponenata
1. Ukupni depoziti
2. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita isključili
2.1. Depoziti povezanih lica s bankom, u smislu zakona kojim se uređuju banke
2.2. Depoziti koji glase na šifru ili donosioca
2.3. Depoziti nastali kao posledica pranja novca ili finansiranja terorizma
II Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim, povalutama Oznaka Iznos Brojdepozita Broj deponenata
3.(1-2) Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim, ukupno u dinarima RSD
3.1. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u dinarima RSD
3.2. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u evrima EUR
3.3. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u američkim dolarima USD
3.4. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u britanskim funtama GBP
3.5. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u švajcarskim francima CHF
3.6. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u australijskim dolarima AUD
3.7. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u kanadskim dolarima CAD
3.8. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u danskim krunama DKK
3.9. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u japanskim jenima JPY
3.10. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u kuvajtskim dinarima KNjD
3.11. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u norveškim krunama NOK
3.12. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u švedskim krunama SEK
3.13. Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita smatrali osiguranim u ostalim valutama iskazani u evrima EUR
III Ročna struktura depozita Iznos u dinarima Broj depozita Broj deponenata
4. Depoziti po viđenju (4.1. + 4.2.)
4.1. Dinarski depoziti
4.2. Devizni depoziti
5. Kratkoročni depoziti (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4.)
5.1. Dinarski depoziti do 3 meseca
5.2. Dinarski depoziti od 3 meseca do godinu dana
5.3. Devizni depoziti do 3 meseca
5.4. Devizni depoziti od 3 meseca do godinu dana
6. Dugoročni depoziti (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4.)
6.1. Dinarski dugoročni depoziti bez depozita položenih kao uslov za dobijanje kredita
6.2. Dinarski dugoročni depoziti položeni kao uslov za dobijanje kredita
6.3. Devizni dugoročni depoziti bez depozita položenih kao uslov za dobijanje kredita
6.4. Devizni dugoročni depoziti položeni kao uslov za dobijanje kredita
7. Ukupno depoziti (4.+ 5.+ 6.)
IV Rang depozita Iznos u dinarima Broj depozita Broj deponenata
8.1. Depoziti do 50.000,00 EUR u dinarima
8.2. Depoziti do 50.000,00 EUR u evrima
9.1. Depoziti od 50,000 do 100,000.00 EUR u dinarima
9.2. Depoziti od 50,000 do 100,000.00 EUR u evrima
10.1. Depoziti preko 100,000.00 EUR u dinarima
10.2. Depoziti preko 100,000.00 EUR u evrima
11. Dospele obaveze
ŠIFARNIK POTKATEGORIJA VELIKIH PRAVNIH LICA:
BA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE (AGOD 01 BA),
OS DRUŠTVA ZA OSIGURANjE (AGOD 01 OS),
LZ DAVAOCI FINANSIJSKOG LIZINGA (AGOD 01 LZ),
DP DOBROVOLjNI PENZIJSKI FONDOVI (AGOD 01 DP),
UF DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA (AGOD 01 UF),
IF INVESTICIONI FONDOVI I DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA (AGOD 01 IF),
BD BERZE I BROKERSKO - DILERSKA DRUŠTVA (AGOD 01 BD),
OL OSTALA VELIKA PRAVNA LICA (AGOD 01 OL),

Prilog 2.

UPUTSTVO

za popunu obrasca Izveštaja o visini depozita velikih pravnih lica (obrazac AGOD 01) koji banke dostavljaju Agenciji

A) OPŠTI DEO
1. Obrazac AGOD 01 je po formi i po sadržini jedinstven za sve banke koje posluju na teritoriji Republike Srbije i kojima je dozvolu za rad izdala Narodna banka Srbije. Napisan je na srpskom jeziku. U zaglavlju sadrži pun naziv banke i adresu sedišta banke.
2. Obrazac AGOD 01 sastoji se iz 9 posebnih delova:
- Pod r.br. 1) Izveštaj o visini depozita banaka i drugih finansijskih organizacija za mesec.......20.. godine -Obrazac AGOD 01 BA, dalje: Obrazac AGOD 01 BA;
- Pod r. br. 2) Izveštaj o visini depozita društava za osiguranje za mesec.......20.. godine -Obrazac AGOD 01 OS, dalje: Obrazac AGOD 01 OS;
- Pod r. br. 3) Izveštaj o visini depozita davalaca finansijskog lizinga za mesec.......20.. godine - Obrazac AGOD 01 LZ, dalje: Obrazac AGOD 01 LZ;
- Pod r. br. 4) Izveštaj o visini depozita dobrovoljnih penzijskih fondova za mesec.......20.. godine - Obrazac AGOD 01 DP, dalje: Obrazac AGOD 01 DP;
- Pod r. br. 5) Izveštaj o visini depozita društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima za mesec.......20.. godine - Obrazac AGOD 01 UF, dalje: Obrazac AGOD 01 UF;
- Pod r. br. 6) Izveštaj o visini depozita investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima za mesec .......20.. godine - Obrazac AGOD 01