Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 9, a u vezi s članom 34. tačka 9, Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010) i člana 35. stav 4. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O PODACIMA O DEVIZNIM RAČUNIMA REZIDENATA KOJE BANKE DOSTAVLjAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 75 od 07 oktobra 2011)

1.
Ovom odlukom utvrđuju se podaci o deviznim računima rezidenata - pravnih lica i preduzetnika koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije, kao i način i rokovi dostavljanja tih podataka.
2.
U smislu ove odluke - rezidenti su pravno lice iz člana 2. tačka (1) odredba pod 1) i preduzetnik iz člana 2. tačka (1) odredba pod 2) Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: rezident).
3.
Banka dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o:
1) otvorenom deviznom računu rezidenta;
2) promeni podataka na deviznom računu rezidenta ili o zatvaranju tog računa.
Promenama u smislu stava 1. odredba pod 2) ove tačke smatraju se statusne i druge promene rezidenta za koje postoji obaveza upisa u registar kod nadležnog organa.
4.
Podatke iz tačke 3. ove odluke banka dostavlja Narodnoj banci Srbije odmah, a najkasnije do kraja radnog dana u kome je otvoren/zatvoren račun iz te tačke ili su promenjeni ti podaci.
5.
Banka podatke iz tačke 3. ove odluke elektronski dostavlja Narodnoj banci Srbije - Informacionoj tehnologiji, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o deviznim računima rezidenata.
6.
Banke su odgovorne za tačnost i verodostojnost podataka dostavljenih u skladu sa ovom odlukom.
7.
Na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa ovom odlukom, Narodna banka Srbije vodi jedinstveni registar deviznih računa rezidenata.
Registar iz stava 1. ove tačke je javna knjiga i podaci iz tog registra su javni, osim podataka za koje je zakonom i drugim propisom utvrđeno da su tajni.
Registar iz ove tačke Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj Internet stranici.
8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".
IO NBS broj 76
U Beogradu, 6. oktobra 2011. godine
Predsedavajući Izvršnog odbora Narodne banke Srbije guverner Narodne banke Srbije, dr Dejan Šoškić, s.r.