Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 2) Zakona o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10), čl. 5, 9. st. 1. i 2. i 13. st. 3. i 4. Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 9. stav 1. tačka 8) Statuta Agencije za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", broj 84/05),
Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) na sednici održanoj 29. decembra 2010. godine donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLjAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE PREMIJE OSIGURANjA DEPOZITA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1 od 14. januara 2011)

1.
Utvrđuje se sadržina obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o stanju ukupnih i osiguranih depozita - obrazac AGOD 05 (u daljem tekstu: Izveštaj), koji se nalazi u Prilogu 1. i čini sastavni deo ove odluke.
Izveštaj iz stava 1. je mesečni izveštaj, koji banke dostavljaju Agenciji najkasnije do 14-tog u narednom mesecu, za prethodni mesec. Ukoliko 14-ti u mesecu pada na dan praznika, u subotu ili u nedelju, rok za dostavljanje izveštaja se pomera na prvi naredni radni dan. Izuzetno, krajnji rok za dostavljanje Izveštaja za mesec decembar je 20. januar.
Banke su dužne da sastavljaju Izveštaj saglasno ovoj odluci i dostavljaju ga Agenciji počev od Izveštaja za mesec decembar 2010. godine.
Banke popunjavaju obrazac Izveštaja prema "Uputstvu za popunu obrasca Izveštaja o stanju ukupnih i osiguranih depozita (obrazac AGOD 05) koji banke dostavljaju Agenciji", koji se nalazi u Prilogu 2. Odluke i čini njen sastavni deo.
2.
Premija osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica, plaća se tromesečno unapred, na osnovu prosečnog stanja ukupnih osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica u banci u prethodnom tromesečju.
Na dinarske depozite premija se obračunava i naplaćuje u dinarima, a uplata se vrši na dinarski račun Agencije - Fonda za osiguranje depozita kod Narodne banke Srbije.
Na devizne depozite premija se obračunava i naplaćuje u evrima po zvaničnom srednjem kursu evra prema određenoj valuti, izračunatog na osnovu srednjeg zvaničnog kursa dinara prema evru i srednjeg zvaničnog kursa dinara prema toj valuti, koji važi na dan obračunavanja premije osiguranja. Banka vrši uplatu na devizni račun Agencije - Fonda za osiguranje depozita kod Narodne banke Srbije.
3.
Agencija vrši obračun premije i najkasnije drugog radnog dana u odnosu na dan prijema Izveštaja banke iz tačke 1. ove Odluke za poslednji mesec tromesečja dostavlja banci fakturu sa prikazom obračuna i pozivom na uplatu premije na odgovarajuće račune Agencije - Fonda osiguranja depozita.
Dostavljanje fakture banci vrši se putem pošte, odnosno elektronskim putem. Rok za uplatu premije je tri radna dana od dana obračuna i dostavljanja fakture banci. Agencija na fakturi naznačava krajnji rok za uplatu premije.
Pod danom dostavljanja fakture smatra se dan slanja fakture banci od strane Agencije na jedan od predviđenih načina.
Izuzetno, krajnji rok za plaćanje premije osiguranja za prvi kvartal 2011. godine, koja se obračunava i naplaćuje na bazi podataka za mesece oktobar i novembar 2010. godine, datih u skladu sa Odlukom o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 06/09), i podataka za mesec decembar 2010. godine, datih u skladu sa ovom odlukom, je 31. januar 2011. godine.

4. Banka je dužna da na poziv Agencije, na način i u rokovima koje utvrdi Agencija, dostavi i druge podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje njenih zakonom utvrđenih poslova.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 6/09).

6. Ovlašćuje se direktor Agencije da može izvršiti neophodne korekcije Izveštaja iz Priloga 1 i "Uputstva za popunu obrasca Izveštaja" iz Priloga 2, u cilju njihovog usaglašavanja sa propisima. Korigovani Izveštaj iz Priloga 1 i "Uputstvo za popunu obrasca Izveštaja" iz Priloga 2 objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dostavljaju svim bankama u roku od tri dana od dana izvršene korekcije.

7. Agencija će ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostaviti Narodnoj banci Srbije i svim bankama u Republici Srbiji.

8. O sprovođenju ove odluke staraće se Agencija.

9. Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O. broj OD - 111/10

Predsednik Upravnog odbora, dr Slobodan Ilić, s.r.
Agencija za osiguranje depozita

Prilog 1. uz tačku 1. Odluke Agencije O.br.OD- 111/10 od 29. decembra 2010. godine

IZVEŠTAJ O STANjU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA ZA MESEC .............20.. godine - OBRAZAC AGOD 05

1. IZVEŠTAJ O STANjU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA ZA MESEC .............20.. godine (FIZIČKA LICA)
--A G O D 05 FL 0150

FIZIČKA LICA Iznos u Broj Broj
Oznaka I Podaci o depozitima po osnovu čl. 2. tačka 1. i 2. Zakona o osiguranju depozita - Fizička lica dinarima depozita deponenata
1. Ukupni depoziti fizičkih lica
2. Ukupni depoziti fizičkih lica koji se isključuju
2.1. Depoziti fizičkih lica povezanih s bankom, u smislu zakona kojim se uređuju banke
2.2. Depoziti koji glase na šifru ili donosioca
2.3. Depoziti nastali kao posledica pranja novca ili finansiranja terorizma
II Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica po valutama, za obračun premije Oznaka Iznos Broj depozita Broj deponenata
3.(1-2) Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica, ukupno u dinarima RSD
3.1. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u dinarima RSD
3.2. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u evrima EUR
3.3. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u američkim dolarima USD
3.4. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u britanskim funtama GBP
3.5. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u švajcarskim francima CHF
3.6. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u australijskim dolarima AUD
3.7. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u kanadskim dolarima CAD
3.8. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u danskim krunama DKK
3.9. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u japanskim jenima JPY
3.10. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u kuvajtskim dinarima KNjD
3.11. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u norveškim krunama NOK
3.12. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u švedskim krunama SEK
3.13. Ukupni osigurani depoziti fizičkih lica u ostalim valutama iskazani u evrima EUR
III Ročna struktura depozita fizičkih lica Iznos u dinarima Broj depozita Broj deponenata
4. Depoziti po viđenju fizičkih lica (4.1. + 4.2.)
4.1. Dinarski depoziti
4.2. Devizni depoziti
5. Kratkoročni depoziti fizičkih lica (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4.)
5.1. Dinarski depoziti do 3 meseca
5.2. Dinarski depoziti od 3 meseca do godinu dana
5.3. Devizni depoziti do 3 meseca
5.4. Devizni depoziti od 3 meseca do godinu dana
6. Dugoročni depoziti fizičkih lica (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4.)
6.1. Dinarski dugoročni depoziti bez depozita položenih kao uslov za dobijanje kredita
6.2. Dinarski dugoročni depoziti položeni kao uslov za dobijanje kredita
6.3. Devizni dugoročni depoziti bez depozita položenih kao uslov za dobijanje kredita
6.4. Devizni dugoročni depoziti položeni kao uslov za dobijanje kredita
7. Ukupno depoziti fizičkih lica (4.+ 5.+ 6.)
2. IZVEŠTAJ O STANjU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA ZA MESEC.........20... godine (PREDUZETNICI)
- A G O D 05 PR -
PREDUZETNICI Iznos u Broj Broj
Oznaka I Podaci o depozitima po osnovu čl. 2. tačka 1. i 2. Zakona o osiguranju depozita - Preduzetnici dinarima depozita deponenata
1. Ukupni depoziti preduzetnika
2. Ukupni depoziti preduzetnika koji se isključuju
2.1. Depoziti preduzetnika povezanih s bankom, u smislu zakona kojim se uređuju banke
2.2. Depoziti koji glase na šifru ili donosioca
2.3. Depoziti nastali kao posledica