Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 13g stav 2. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011 - dr. zakon i 99/2011 - dr. zakon) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 76/2012),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLjA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA TIH PODATAKA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 87 od 7. septembra 2012)

1.
Ovom odlukom propisuju se podaci koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije u smislu člana 13g stav 1. tačka 3. Zakona o finansijskom lizingu, kao i način i rokovi za dostavljanje tih podataka.
2.
Davalac lizinga je dužan da Narodnoj banci Srbije tromesečno dostavlja podatke o:
1) poslovnom imenu, sedištu, pravnoj formi, licima s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, kao i druge podatke - na Obrascu LOP - Osnovni podaci o davaocu lizinga (Prilog 1);
2) imovini, obavezama i kapitalu na poslednji dan perioda za koji se podaci dostavljaju - na Obrascu LBS - Bilans stanja davaoca lizinga (Prilog 2);
3) prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja ostvarenim od početka tekuće godine zaključno s poslednjim danom perioda za koji se podaci dostavljaju - na Obrascu LBU - Bilans uspeha davaoca lizinga (Prilog 3);
4) strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga prikazanoj prema predmetu i primaocu lizinga, kao i prema sektorskoj strukturi - na Obrascu LSTR-FL - Struktura potraživanja po osnovu finansijskog lizinga (Prilog 4), pri čemu se sektorska struktura određuje prema pretežnoj delatnosti primaoca lizinga, u skladu s propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti;
5) strukturi hartija od vrednosti prema izdavaocu, strukturi učešća u kapitalu, strukturi ostalih finansijskih sredstava i strukturi finansijskih obaveza i obaveza po osnovu kamata i troškova - na Obrascu LSTR-FSO - Struktura finansijskih sredstava i obaveza (Prilog 5);
6) dospelim i nedospelim potraživanjima, pri čemu se dospela potraživanja prikazuju prema broju dana kašnjenja u plaćanju, računajući do poslednjeg dana perioda za koji se podaci dostavljaju - na Obrascu LDOS - Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga prema dospelosti (Prilog 6);
7) potraživanjima davaoca lizinga od njegovih 20 najvećih dužnika, rangiranih prema ukupnoj knjigovodstvenoj vrednosti potraživanja po svim ugovorima zaključenim s jednim dužnikom - na Obrascu LVD - Pregled najvećih dužnika po osnovu finansijskog lizinga (Prilog 7);
8) obavezama davaoca lizinga prema njegovim najvećim poveriocima - na Obrascu LVP - Pregled najvećih poverilaca davaoca lizinga (Prilog 8), pri čemu ukupne obaveze prema poveriocima navedenim u ovom obrascu čine obaveze po osnovu kredita i zajmova;
9) knjigovodstvenoj vrednosti vraćenih predmeta lizinga na početku tekuće godine i u toku godine, zaključno s poslednjim danom perioda za koji se podaci dostavljaju, kao i podatke o aktivnostima preduzetim u vezi s tim predmetima - na Obrascu LPP - Pregled postupanja s vraćenim predmetima lizinga (Prilog 9).
3.
Davalac lizinga je dužan da Narodnoj banci Srbije polugodišnje dostavlja podatke o promenama računovodstvenih politika i procena, promenama u visini i strukturi kapitala, informacije o upravljanju rizicima i najznačajnijim preduzetim i planiranim merama poslovne politike, kao i dodatne informacije u vezi s dostavljenim podacima - na Obrascu LPI - Polugodišnji izveštaj o poslovanju davaoca lizinga (Prilog 10).
Na Obrascu LPI, u delu A. Računovodstvene politike i procene - davalac lizinga navodi podatke o nastalim promenama računovodstvenih politika, metoda obračuna ili