Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 39. stav 3. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Službeni glasnik RS", br. 43/2004 i 62/2006),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O VRSTI PODATAKA KOJE BANKE DOSTAVLjAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA TIH PODATAKA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 81 od 5. novembra 2010)

1.
Ovom odlukom utvrđuju se vrste podataka nastalih u obavljanju platnog prometa koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije, kao i način i rokovi dostavljanja tih podataka.
2.
Bankom, u smislu ove odluke, smatra se banka iz člana 2. tačka 10. odredba pod a) Zakona o platnom prometu.
3.
Banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije sledeće podatke:
1) podatke o otvorenim računima pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti - odmah posle otvaranja računa, promene podataka o računu ili zatvaranja računa, a najkasnije do kraja radnog dana u kome je nastala promena;
2) podatke o stanju sredstava na računima dužnika koji imaju neizvršene obaveze - odmah posle dobijanja zahteva za slanje tih podataka;
3) podatke o izvršenom internom i međubankarskom platnom prometu na osnovu podataka iz evidencija banaka o izvršenim plaćanjima, kao i druge podatke u vezi s platnim prometom - mesečno, tromesečno, polugodišnje i godišnje, a najkasnije do 15. u mesecu za prethodni izveštajni period.
Promenama iz stava 1. odredba pod 1) ove tačke smatraju se statusne i druge promene za koje postoji obaveza upisa u registar kod nadležnog organa.
4.
Podatke iz tačke 3. stav 1. odredba pod 1) ove odluke banke dostavljaju u skladu sa uputstvom Narodne banke Srbije kojim se uređuje način dostavljanja podataka za vođenje jedinstvenog registra računa.
Podatke iz tačke 3. stav 1. odredba pod 2) ove odluke banke dostavljaju u skladu sa uputstvom Narodne banke Srbije kojim se uređuju format i namena poruka za razmenu podataka u obavljanju platnog prometa.
Podatke iz tačke 3. stav 1. odredba pod 3) ove odluke banke dostavljaju u skladu sa uputstvom Narodne banke Srbije kojim se uređuju način i rokovi dostavljanja podataka banaka o izvršenom platnom prometu.
5.
Podatke iz ove odluke Narodna banka Srbije prikuplja i obrađuje radi praćenja razvoja platnog prometa i korišćenja instrumenata plaćanja u zemlji.
6.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vrsti podataka koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka ("Službeni glasnik RS", br. 111/2003, 33/2005 i 65/2008).
7.
Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu 1. januara 2011. godine.
O. broj 52
U Beogradu, 4. novembra 2010. godine
Guverner Narodne banke Srbije, dr Dejan Šoškić, s.r.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: