Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O DOSTAVLjANjU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 35 od 20 aprila 2012, 28/13)

1.
Ovom odlukom propisuju se vrste statističkih podataka o imovini i obavezama koje je privredno društvo koje se bavi poslovima faktoringa i/ili forfetinga (u daljem tekstu: faktoring i/ili forfeting kompanija) obavezno da evidentira, obrađuje i dostavlja Narodnoj banci Srbije, bliži sadržaj tih podataka, kao i način njihovog dostavljanja.
2.
Faktoring i/ili forfeting kompanijom, u smislu ove odluke, smatra se privredno društvo čija je delatnost finansiranje drugih pravnih lica preko faktoringa i/ili forfetinga, odnosno otkupa postojećih i budućih potraživanja nastalih prodajom robe i/ili usluga na domaćem ili stranom tržištu.
3.
Faktoring i/ili forfeting kompanija je obavezna da evidentira i obradi podatke o stanju i o ostalim promenama vrednosti svoje imovine i obaveza, koji su klasifikovani prema instrumentima u aktivi i pasivi, prema sektorima, kao i prema ročnosti i valuti.
4.
Faktoring i/ili forfeting kompanija je obavezna da, za svaku hartiju od vrednosti koja se na kraju izveštajnog perioda nalazi u njenoj aktivi, evidentira i obradi podatke o ISIN broju, matičnom broju njenog izdavaoca, ročnosti, valuti i stanju, kao i o ukupnom broju komada hartija od vrednosti koje imaju isti ISIN broj.
Podatke iz stava 1. ove tačke faktoring i/ili forfeting kompanija evidentira i obrađuje po svakom pojedinačnom ISIN broju.
5.
Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da izrađuje sledeće izveštaje:
1) izveštaj o potraživanjima i obavezama faktoring i/ili forfeting kompanije, po sektorima - na Obrascu SRB-FAKTOR (Prilog 1), u koji unosi podatke iz tačke 3. ove odluke;
2) pregled stanja hartija od vrednosti u aktivi faktoring i/ili forfeting kompanije - na Obrascu HOV-FAKTOR (Prilog 2), u koji unosi podatke iz tačke 4. ove odluke.
Sadržina obrazaca iz stava 1. ove tačke utvrđena je u prilozima iz tog stava, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.
6.
Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da podatke u izveštajima iz tačke 5. ove odluke prikaže tačno i potpuno, u skladu s tom odlukom.
7.
Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:
1) izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;
2) izveštaje za drugo tromesečje - najkasnije 31. jula tekuće godine;
3) izveštaje za treće tromesečje - najkasnije 31. oktobra tekuće godine;
4) izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.
Ako datumi iz stava 1. ove tačke nisu radni dani, izveštaji iz tog stava dostavljaju se prvog narednog radnog dana, pri čemu se radnim danom smatraju svi dani, osim subote, nedelje i dana koji se ne praznuju radno u smislu zakona kojim se uređuju državni i drugi praznici u Republici Srbiji.
8.
Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da izveštaje iz ove odluke dostavi Narodnoj banci Srbije - Sektoru za monetarne analize i statistiku - Odeljenju za monetarnu i finansijsku statistiku, i to u elektronskom obliku, prekoMS Exceldatoteke, na i-mejl adresu:statistika@nbs.rs.
9.
Narodna banka Srbije na svojoj Internet stranici objavljuje uputstvo za izradu statističkog izveštaja o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga, s pratećomExceldatotekom.
10.
Podatke koje faktoring i/ili forfeting kompanija dostavi u skladu sa ovom odlukom, Narodna banka Srbije može objavljivati kao zbirne podatke i koristiti ih za izradu različitih statističkih izveštaja i analiza.
Narodna banka Srbije može podatke iz stava 1. ove tačke dostavljati trećim licima u zemlji i inostranstvu, u skladu s propisima i preuzetim obavezama o statističkom izveštavanju.
11. Faktoring i/ili forfeting kompanija će izveštaje iz ove odluke prvi put dostaviti za treće tromesečje 2012. godine - najkasnije 31. oktobra 2012. godine.
12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
O. broj 3
U Beogradu, 19. aprila 2012. godine
Guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić, s.r.