Traženo: zakon o prekršajima

Ukupno nađeno: 897 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 856 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o prekršajima (BD)

Zakon o prekršajima (BiH)

Zakon o prekršajima (RS)

Zakon o prekršajima (FBiH)

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (KS)

Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija (BD)

Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija (RS)

Zakon o prekršajima (TK)

Zakon o ispitu za sudiju za prekršaje (KS)

Uputstvo o postupanju ovlašćenih organa u postupku izvršavanja zakona o amnestiji prekršaja (RS)

Zakon o amnestiji prekršaja (RS)

Zakon o carinskim prekršajima (BiH)

Zakon o prekršajima (KS)

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (ŽP)

Zakon o carinskim prekršajima (RS)

Zakon o prekršajima (ŽP)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 40 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI - PREČIŠĆENI TEKST ("SL. GLASNIK RS", BR. 72/07) ODNOSNO RANIJE ZAKON O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI ("SL. GLASNIK RS", BR. 16/02, 39/03, 37/04, 34/06 I 60/07), PA TRŽIŠNA INSPEKCIJA NIJE NADLEŽNA DA KONTROLIŠE RAD LICA KOJA PRIREUJU IGRE NA SREĆU, NITI DA IZDA PREKRŠAJNI ... ZAKONA O ... ZAKONA ... PREKRŠAJNI ... PREKRŠAJA ... ZAKONOM O ...

...

ODLUČIVANjE O PREKRŠAJIMA PROPISANIM U ZAKONU U FISKALNIM KASAMA ("SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE", BROJ 69/07) NADLEŽAN JE OSNOVNI SUD U SJEDIŠTU ODGOVARAJUĆEG OKRUŽNOG SUDA, ZA CIJELO PODRUČJE TERITORIJALNE NADLEŽNOSTI OKRUŽNOG SUDA. STOGA JE OKRUŽNI SUD U BANjALUCI ODBIO KAO NEOSNOVANU ŽALBU OKRIVLjENOG A.Z. IZJAVLjENU NA RJEŠENjE OSNOVNOG SUDA U PRIJEDORU KOJI SE OGLASIO NENADLEŽNIM ZA VOENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PO ZAHTJEVU ZA SUDSKO ODLUČIVANjE, PODNESENOM OD STRANE A.Z., I ODLUČIO

...

SMISAO ČLANA 55. ZAKONA O PREKRŠAJIMA JE DONOŠENjE RJEŠENjA ZBOG PROPUŠTANjA POJAVLjIVANjA OKRIVLjENOG NA USMENOM PRETRESU USLjED OKOLNOSTI KOJE SE NjEMU MOGU STAVITI NA TERET. NEDOLAZEĆI NA USMENI PRETRES I PROPUŠTAJUĆI DA TAJ SVOJ DOLAZAK UREDNO OPRAVDA, OKRIVLjENI JE SAM SEBE LIŠIO PRAVA IZ ČLANA 6. ZAKONA O PREKRŠAJIMA , TAKO DA NE STOJE NAVODI O BITNIM POVREDAMA PREKRŠAJNOG POSTUPKA IZ ČLANA 62. TAČKA B) ZAKONA O PREKRŠAJIMA .

...

OKRIVLjENI U ŽALBI OSPORAVA OSNOVANOST DONOŠENjA RJEŠENjA ZBOG PROPUŠTANjA, ISTIČUĆI DA JESTE DOBIO POZIV ZA USMENI PRETRES ODRŽAN 19. 09. 2008.GODINE, ALI DA JE TADA BIO ZAPOSLEN, TE NIJE MOGAO DOĆI U ZAKAZANO VRIJEME. SMATRA DA MU JE USKRAĆENO PRAVO NA SASLUŠANjE, TE PREDLAŽE PRIMJENU ČLANA 70. ZAKONA O PREKRŠAJIMA . SUD NE MOŽE PRIHVATITI OVE ŽALBENE NAVODE KAO OSNOVANE. U SLUČAJU POSTOJANjA NEOKLONjIVE SMETNjE KOJA GA SPRIJEČAVA DA SE ODAZOVE UREDNOM POZIVU, OKRIVLjENI MOŽE SVOJ IZOSTANAK BLAGOVREMENO

...

Ako okrivljeni nije bio prisutan saslušanju svjedoka, koji ga u svom iskazu tereti, niti mu je dota mogućnost da se izjasni na iskaz istog, učinjena je bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 62 stav 1 tačka b) Zakona o prekršajima Republike Srpske.

...

AKO OKRIVLjENI NIJE BIO PRISUTAN SASLUŠANjU SVJEDOKA, KOJI GA U SVOM ISKAZU TERETI, NITI MU JE DOTA MOGUĆNOST DA SE IZJASNI NA ISKAZ ISTOG, UČINjENA JE BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA IZ ČLANA 62 STAV 1 TAČKA B) ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE.

...

Ako sud odluči mimo Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka učinjena je bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 62. stav 1. tačka e) Zakona o prekršajima Republike Srpske.

...

ako nosilac dozvole nema dozvolu za distribuciju programa određenih TV operatera i RAK-a BiH. Okolnost da Vijeće ministara BiH još nije usvojilo pregled povreda dozvola i sankcija, ne znači da se do tada ne mogu utvrđivati povrede i izricati sankcije, s obzirom na ovlaštenje RAK-a BiH propisano Zakonom o komunikacijama i Pravilnikom o postupku rješavanja kršenja uslova dozvole i propisa RAK-a BiH da do tada RAK BiH prekršiteljima izriče sankcije propisane u članu 46. Zakona o ...

...

Kršenje odredbi iz stava 8. člana 143. Zakona o radu FBiH ne utiče na valjanost prestanka statusa radnika na čekanju pod zakonom utvrđenim uvjetima, već time poslodavac čini prekršaj iz radnog odnosa.

...

NEPOSTOJANjE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U KONKRETNOM SLUČAJU, AUTOMATSKI ISKLjUČUJE POSTOJANjE PREKRŠAJA IZ ČLANA 168. STAV 1. KAŽNjIVOG PO ČLANU 281. STAV 1. TAČKA 13. ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - UDALjAVANjE SA LICA MJESTA SAOBRAĆAJNE NEZGODE I PROPUŠTANjE DA SE O ISTOJ OBAVIJESTE NAJBLIŽA POLICIJSKA STANICA ILI PATROLA, ODNOSNO DA SE SAČEKA DOLAZAK OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA KOJE OBAVLjA UVIAJ.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... ZAKONA I TO: " ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI SREDNjOBOSANSKOG KANTONA; ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA KANTONALNE UPRAVE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA; ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ... ZAKONA O ... ZAKONA O PREKRŠAJIMA ... ZAKONA O ... ZAKONA O ... ZAKONA O ... ZAKONA O ...