Traženo: lustracija

Ukupno nađeno: 61 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 61 pronadjenog primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

Društvo vodi elektronsku evidenciju o materijalu za oglašavanje, kao i informacijama koje se odnose na medije u kojima su materijali korišćeni, periode u kojima su korišćeni i izvore statističkih podataka, grafikona ili bilo kojih drugih ilustracija.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

4 - za uzimanje uzoraka, ilustracija ili tehničkih opisa,

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

Ako se radi o prilogu (članak, ilustracija i sl.) koji je namenjen za objavljivanje, odnosno izdavanje u novinama ili časopisu rok iz stava 3. ovog člana iznosi šest meseci.

Pravilnik o aerodromima (RS)

Kad se postavlja na poletno-sletnu stazu oznaka zatvorenosti mora da bude oblika i proporcija prikazanih na slici 7-1 ovog pravilnika, ilustracija (a), a kad se postavlja na rulnu stazu mora da bude oblika i proporcija prikazanih na slici 7-1 ovog pravilnika, ilustracija (b).

Napomena 1 - Videti Aneks 15 Čikaške konvencije, Prilog 8, u vezi grafičkih ilustracija površina na osnovu sakupljanja podataka o prepreci i kriterijuma za prepoznavanje prepreka u određenim zonama.

Napomena 1. - Videti Aneks 15 Čikaške konvencije, Prilog 8, u vezi grafičkih ilustracija površina na osnovu sakupljanja podataka o prepreci i kriterijuma za prepoznavanje prepreka u određenim zonama.

Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi (RS)

(5) Ilustracija:

Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika (RS)

Direktni troškovi proizvodnje su: honorari (autorski honorar, prevodilački honorar, redaktorski honorar, recenzentski honorar, honorar za scenario, honorar za programiranje, ilustratorski honorar, honorar za crteže, honorar za fotografije, honorar za likovno-grafičko oblikovanje i prelom, honorar za idejno rešenje - šemu dizajna, korica, honorar za korektora, honorar za lektora, honorar za izradu omota kompakt diska i slično), troškovi pripreme (unos teksta, skeniranje, obrada ilustracija, prelom, filmovanje i

Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu (RS)

Vežbe u posmatranju (vizuelne vežbe) - zapažanje i odabiranje značajnih pojedinosti; razvijanje analitičkog posmatranja, tematski organizovano posmatranje predmeta, biljaka, životinja, lica, slika, crteža, i ilustracija; zapažanje oblika, boja, položaja predmeta i bića; uočavanje pokreta, dinamike kretanja, mimičkih aktivnosti i gestikulacije.

Uočavanje naslova, imena autora, sadržaja i ilustracija u knjizi.

21. Pravljenje društvenih igara (karte, domine, Čoveče, ne ljuti se, sa ispisanim tekstom i ilustracijama, uz uputstvo za igru).

Nacionalna strategija za mlade (RS)

S prelaskom iz detinjstva u adolescenciju menja se uloga sporta (to više nije spontana i kreativna aktivnost), kao i njegova razvojno-psihološka funkcija. Sport postaje pokretač vršnjačke socijalizacije. Ovo je, istovremeno, i prelazni period u kojem postoji opasnost naglog smanjenja interesovanja za sport.(58) Ukoliko se sport opaža kao kompetitivan, fizički naporan i zahtevan u pogledu vremena i ukoliko se koristi kao sredstvo vrednovanja osoba, mladi mogu da se osećaju nedovoljno sposobnim za takvo ulaganje. Ova

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 26 do MRS 41) (RS)

B16 Kao druga ilustracija, entitet izveštava kvartalno, ostvaruje 15.000 dobiti pre oporezivanja u prvom kvartalu, ali očekuje da ima gubitke od po 5.000 u svakom od tri preostala kvartala (prema tome, prihod za godinu je jednak nuli), a posluje u jurisdikciji u kojoj se očekuje da njegova procenjena prosečna godišnja stopa poreza na dobit bude 20%. Sledeća tabela pokazuje iznos rashoda na ime poreza na dobit, o kome je izveštavano svakog kvartala:

AG130 Kao ilustracija zahteva prethodna dva paragrafa, pretpostavimo da je entitet rasporedio sredstva alokacijom procenta portfelja na svaki vremenski period ponovnog određivanja cena. Pretpostavimo takođe da je mogao da rasporedi n.j. 100 u svaki od prva dva vremenska perioda. Kada istekne prvi vremenski period, n.j. 110 sredstava prestaje da se priznaje zbog očekivanih i neočekivanih ponovnih isplata. U ovom slučaju, ceo iznos koji se sadrži u zasebnoj linijskoj stavki pomenutoj u paragrafu AG114(g) koji

Tarifa naknada koje korisnicima fonograma naplaćuje organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma (SCG)

Naknada se plaća za korišćenje fonograma u dramsko-scenskim delima kao pratnja, ilustracija ili su fonogrami uključeni u dramsku radnju.

Zakon o srpskoj enciklopediji (RS)

5) određuje veličinu, strukturu i sadržinu članaka i ilustracija,

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile elektrotehničar za elektroniku na vozilima i autoelektričar (RS)

unutrašnje i spoljašnje uglove figura, ilustracijama na

rogalj ilustracijama na nekim

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile geodetski tehničar - geometar i monter suve gradnje (RS)

trougla i to primenjivati u podudarnost ilustracijama na

Pravilnik o opštim osnovama školskog programa (RS)

(ilustracija,

(npr. ilustracija,

teksta (ilustracija,

(ilustracija, shema,

Međunarodni računovodstveni standard mrs 1 (RS)

Ovaj prilog služi samo kao ilustracija i ne predstavlja sastavni deo standarda. Svrha priloga je da ilustruje primenu standarda da bi se doprinelo njegovom jasnijem značenju.

Dva bilansa uspeha data su kao ilustracija za dve mogućnosti klasifikovanja prihoda i rashoda, po metodi ukupnih prihoda i po funkcionalnoj metodi. Takođe su navedena dva alternativna pristupa prikazivanju promena na kapitalu.

Međunarodni računovodstveni standard mrs 11 (RS)

Ovaj prilog služi samo kao ilustracija i ne predstavlja sastavni deo Standarda. Svrha priloga je da ilustruje primenu Standarda da bi se doprinelo njegovom jasnijem značenju.

Međunarodni računovodstveni standard mrs 12 (RS)

Prilog služi samo kao ilustracija i ne predstavlja deo standarda. Svrha ovog priloga je da ilustruje primenu Standarda i pomogne u razjašnjenju njegovog značenja.