Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 163. stav 6. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list SCG", br. 61/2004), Upravni odbor Organizacije za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma (OFPJU) donosi

TARIFU

NAKNADA KOJE KORISNICIMA FONOGRAMA NAPLAĆUJE ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANjE SRODNIH PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA (OFPJU)

(Objavljena u "Sl. listu SCG", br. 5 od 27. januara 2006)

Član 1.

Pojedini izrazi upotrebljeni u Tarifi imaju sledeća značenja:
Fonogram je zabeleženi zvuk, odnosno određeni niz zvukova na nosaču zvuka. Pod fonogramom, u smislu ove tarife, smatra se originalni snimak na kome je zvuk, odnosno slika sa zvukom, snimljen na analogni odnosno digitalni način, audio, video, TV, filmskom ili bilo kojom drugom sadašnjom i budućom tehnikom i postupkom ili kombinacijom tih tehnika i postupaka. Pravo na postojećem fonogramu nije ni na koji način ograničeno ugrađivanjem fonograma u videogram.
Repertoar OFPJU (u daljem tekstu: repertoar) čine fonogrami:
1) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnih prava, članova Organizacije, koji su ugovorom ustupili svoja prava OFPJU, u skladu sa članom 150. Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon);
2) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnih prava, čija prava OFPJU štiti u skladu sa članom 167. Zakona;
3) stranih proizvođača fonograma i nosilaca srodnih prava, čija prava OFPJU štiti na osnovu bilateralnih ugovora u skladu sa članom 171. Zakona.
Korisnik je pravno ili fizičko lice koje na teritoriji državne zajednice Srbija i Crna Gora obavljajući svoju osnovnu ili dopunsku delatnost javno koristi repertoar OFPJU.
Način korišćenja repertoara - korisnici su razvrstani u sledeće kategorije:
1) emitovanje - obuhvata radio i TV stanice (analogne i digitalne) uključujući satelitske programe, kablovske radio i TV stanice, kao i simultano emitovanje preko telefona, interneta i sl. Korišćenje repertoara za emitovanje fonograma putem interneta ne obuhvata "(download" koji je predmet posebnog ugovaranja između nosioca prava i korisnika;
2) javno saopštavanje (u daljem tekstu: saopštavanje) - obuhvata korisnike koji obavljajući svoju delatnost koriste repertoar u objektima i prostorima u kojima se obavlja ta delatnost (noćni klubovi, diskoteke, hoteli, restorani, tržni centri, sportske hale, stadioni, trgovine, prevozna sredstva, škole plesa. fitnes centri i dr.)
Obaveza plaćanja naknade za saopštavanje ne zavisi od načina korišćenja koje može biti direktno (korišćenjem uređaja za reprodukciju tonskih nosača) ili indirektno (korišćenjem radio i TV prijemnika i drugih uređaja za reprodukciju repertoara koji se emituje).
Ustupljeno pravo je neisključivo pravo na korišćenje fonograma u skladu sa odredbama ove tarife. Ustupljeno pravo ne sadrži u sebi pravo korisnika da bez posebne pismene saglasnosti vlasnika, odnosno nosioca prava, koristi fonograme za:
1) snimanje i emitovanje reklamnih poruka;
2) povezivanje sa robnom markom;
3) identifikaciju radio, odnosno TV stanice;
4) premontiravanje i adaptaciju snimka (ovo ne isključuje pravo emitovanja dela snimka kao samostalne celine);
5) promociju događaja koji nisu deo emitovanja;
6) emitovanje koje bi moglo biti upotrebljeno kao kleveta izvođača, autora ili producenta;
7) ustupanje fonograma ili dela fonograma u mobilnoj telefoniji.
Ugovor je sporazum koji zaključuju OFPJU i korisnik o neisključivom ustupanju prava korišćenja fonograma sa repertoara, a kojim su bliže regulisani uslovi korišćenja repertoara, visina i način plaćanja naknade i prava i obaveze korisnika,
Prihod je ukupan prihod koji korisnik ostvari po svim osnovama (pretplata, sredstva dobijena iz budžeta republike ili lokalne samouprave, prodaja reklamnog vremena i prostora, prodaja ulaznica, konzumacija jela i pića, rezervacija, kao i prihod od sponzora, donatora i sl.) bez ikakvih umanjenja.
Trošak je zbir svih napravljenih troškova koje korisnik ima obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar bez obzira da li su plaćeni.
Plej bek (play back) je korišćenje fonograma kao tonske osnove za nastup izvođača čija je interpretacija snimljena na fonogramu, uz moguću nadogradnju vokalnim i instrumentalnim izvođenjem uživo preko fonograma.

Član 2.

Naknada naplaćena korisniku na osnovu ove tarife u skladu sa odredbom člana 125. stav 2. Zakona pripada proizvođačima fonograma i interpretatorima čije se interpretacije nalaze na korišćenim fonogramima.

Član 3.

Korisnici fonograma dužni su:
1) da pribave dozvolu za korišćenje predmeta zaštite sa repertoara OFPJU-a;
2) da redovno obaveštavaju OFPJU o svim činjenicama koje su relevantne za obračun naknade koja se plaća prema tarifi;
3) da u slučaju spora između OFPJU i korisnika oko visine naknade, korisnik plaća OFPJU tarifom predviđeni iznos u poseban fond, koji se ne raspodeljuje nosiocima prava do pravosnažnog okončanja spora.
Za obaveze korisnika solidarno odgovaraju: lice koje koristi predmet zaštite, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i organizator aktivnosti u kojoj je došlo do korišćenja predmeta zaštite.
Nepostojanje ugovora sa OFPJU-om ne oslobađa korisnika obaveze da plaća naknadu i ispunjava ostale obaveze propisane Zakonom i ovom tarifom.

Član 4.

Ako drugačije nije uređeno ovom tarifom osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod koji korisnik ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar OFPJU-a.
Ako korisnik ne ostvaruje prihod, osnovicu za obračun naknade čini trošak koji korisnik ima obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar.
Naknada se obračunava primenom procenta na osnovicu, prema odgovarajućem tarifnom broju.
Ako se prihodi, odnosno troškovi korisnika ne mogu pouzdano utvrditi ili je utvrđivanje prihoda, odnosno troškova ili srazmernosti tarifnog iznosa prihodima nerazumno teško, naknada se može odrediti u paušalnom iznosu.

Član 5.

Ako ugovorom nije drugačije regulisano korisnik koji koristi repertoar (Tarifna klasa 1, Tarifni broj 1), a iznos naknade je utvrđen akontaciono, dužan je da do 15. januara naredne godine obavesti OFPJU o prihodima iz prethodne godine iz PDV prijava, kako bi se utvrdio konačan iznos naknade za godinu u kojoj je korišćen repertoar.
Korisnik je dužan da pored obaveze iz stava 1. ovog člana OFPJU dostavi i bilans uspeha do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Ako korisnik ne dostavi godišnji obračun za godinu u kojoj je imao akontaciono zaduženje, OFPJU može za prethodni i naredni period utvrditi naknadu samostalno. Korisnik ima pravo osporavanja tako utvrđene naknade bez prava odlaganja plaćanja te naknade.

Član 6.

Iznosi naknada u tarifi su iskazani bez poreza na dodatu vrednost i usklađuju se sa indeksom rasta cena na malo, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.
: