Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


MEĐUNARODNI

RAČUNOVODSTVENI STANDARDI (MRS)

(Objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 12. februara 2008)

--------------------------------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Ovaj tekst sadrži sledeće Međunarodne računovodstvene standarde:
MRS 26 Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja
MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji
MRS 28 Investicije u pridružene entitete
MRS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
MRS 31 Učešća u zajedničkim poduhvatima
MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija
MRS 33 Zarada po akciji
MRS 34 Periodično finansijsko izveštavanja
MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine
MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
MRS 38 Nematerijalna imovina
MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje
MRS 40 Investicione nekretnine
MRS 41 Poljoprivreda
--------------------------------------------

MRS 26 Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 26

Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja


Sadržaj Paragrafi
DELOKRUG 1-7
DEFINICIJE 8-12
PLANOVI DEFINISANIH DOPRINOSA 13-16
PLANOVI DEFINISANIH PRIMANjA 17-31
Aktuarska sadašnja vrednost obećanih penzijskih primanja 23-26
Učestalost aktuarskih vrednovanja 27
Sadržaj finansijskih izveštaja 28-31
SVI PLANOVI 32-36
Procena sredstava plana 32-33
Obelodanjivanje 34-36
DATUM STUPANjA NA SNAGU 37

Delokrug

1 Ovaj Standard se primenjuje u finansijskim izveštajima planova penzijskih primanja, gde se takvi izveštaji sastavljaju.
2 Ponekad se planovima penzijskih primanja daju različiti nazivi, kao što su "penzioni programi" ili "penzioni planovi" ili "programi penzijskih primanja". Ovaj Standard tretira plan penzijskih primanja kao izveštajni entitet, odvojen od poslodavaca učesnika u planu. Svi ostali Standardi se primenjuju na finansijske izveštaje planova penzijskih primanja ako ovaj Standard nije punovažniji od njih.
3 Ovaj standard se bavi računovodstvom i izveštavanjem od strane plana svim učesnicima posmatranim kao grupa. On se ne bavi pružanjem izveštaja pojedinačnim učesnicima o njihovim pravima na penzije.
4 MRS 19, Primanja zaposlenih, bavi se utvrđivanjem troškova penzijskih primanja u finansijskim izveštajima poslodavaca te planove imaju. Stoga je ovaj Standard komplementaran sa MRS 19.
5 Planovi penzijskih primanja mogu biti planovi definisanih doprinosa ili planovi definisanih primanja. Mnogi zahtevaju formiranje posebnih fondova, koji mogu ali i ne moraju imati poseban pravni identitet i mogu ali ne moraju da imaju opunomoćenike (poverenike) kojima se uplaćuju doprinosi i iz kojih se isplaćuju penzije. Ovaj Standard se primenjuje bez obzira na to da li su takvi fondovi stvoreni i bez obzira na to da li postoje opunomoćenici.
6 Za planove penzijskih primanja sa sredstvima uloženim u osiguravajuća društva važe isti računovodstveni i finansijski zahtevi koji važe i za aranžmane privatnog ulaganja. Saglasno tome, oni su obuhvaćeni ovim Standardom, osim ako ugovor sa osiguravajućim društvom ne glasi na ime posebno navedenog učesnika ili na grupu učesnika i kada je obaveza plaćanja penzija isključivo odgovornost osiguravajućeg društva.
7 Ovaj Standard se ne bavi ostalim oblicima primanja zaposlenih, kao što su otpremnine, aranžmane odloženih kompenzacija, naknada za dugi radni staž, posebni planovi za prevremeno penzionisanje i tehnološke viškove, planovi zdravstvene i socijalne zaštite ili planovi posebnih premija. Aranžmani socijalnog osiguranja organizovani od strane države takođe ne spadaju u domet regulisanja od strane ovog Standarda.

Definicije

8 U ovom standardu koriste se sledeći termini sa navedenim značenjima:
Planovi penzijskih primanja su aranžmani kojima neki entitet obezbeđuje primanja za svoje zaposlene u trenutku ili nakon prestanka pružanja usluga (ili u obliku godišnjeg prihoda ili kao jednokratni iznos) kada se takva primanja ili doprinosi u te svrhe mogu odrediti ili proceniti pre penzionisanja na osnovu odredbi nekog dokumenta ili prakse entiteta.
Planovi definisanih doprinosa su planovi penzijskih primanja po kojima se iznosi koje treba isplatiti kao penzijska primanja određuju na osnovu doprinosa fondu zajedno sa povezanom zaradom od te investicije.
Planovi definisanih primanja su planovi penzijskih primanja po kojima se iznosi koje treba isplatiti kao penzijska primanja određuju pomoću formule koja se najčešće zasniva na zaradama zaposlenog i/ili na dužini radnog staža.
Obezbeđenje sredstava je prenos sredstava nekom entitetu (fondu) koji je odvojen od entiteta-poslodavca u cilju ispunjenja budućih obaveza plaćanja penzijskih primanja.
U svrhu korišćenja ovog Standarda koriste se takođe i sledeći termini:
Učesnici su članovi plana penzijskih primanja i drugi koji imaju pravo na primanja prema tom planu.
Neto sredstva raspoloživa za primanja su sredstva plana umanjena za obaveze osim aktuarske sadašnje vrednosti obećanih penzijskih primanja.
Aktuarska sadašnja vrednost obećanih penzija je sadašnja vrednost očekivanih plaćanja po planu penzijskih primanja sadašnjim i bivšim zaposlenima, koja se pripisuje već ostvarenom radnom stažu.
Stečena primanja su primanja kod kojih prava na ta primanja, u skladu sa uslovima plana penzijskih primanja, nisu uslovljena neprekinutim radnim stažom.
9 Neke planove penzijskih primanja mogu finansirati entiteti koji nisu poslodavci; ovaj se Standard takođe primenjuje i na finansijske izveštaje takvih planova.
10 Većina planova penzijskih primanja se zasniva na formalnim sporazumima. Neki planovi su neformalni, ali su stekli određeni stepen obaveznosti kao rezultat uspostavljene prakse poslodavca. Dok se nekim planovima poslodavcima dozvoljava da svoje obaveze u okviru tog plana ograniče, obično je za poslodavca teško da poništi plan ukoliko želi da zadrži zaposlene. Za neformalne planove se primenjuje ista osnova računovodstvenog obuhvatanja i izveštavanja kao i za formirane planove.
11 Mnogi planovi penzijskih primanja pružaju mogućnost osnivanja zasebnih fondova kojima se plaćaju doprinosi i iz kojih se isplaćuju penzije. Takvim fondovima mogu upravljati strane koje u upravljanju sredstvima fonda deluju nezavisno. U nekim zemljama se ove strane nazivaju opunomoćenici (poverenici). Termin opunomoćenik se u ovom Standardu koristi za opisivanje takvih strana bez obzira na to da li je fond formiran.
12 Planovi penzijskih primanja obično se opisuju ili kao planovi definisanih doprinosa ili kao planovi definisanih primanja a svaki od njih ima istaknute karakteristike. Negde postoje planovi koji sadrže karakteristike oba. Takvi hibridni planovi smatraju se, za svrhu primene ovog Standarda, planovima definisanih primanja.

Planovi definisanih doprinosa

13 Finansijski izveštaji plana definisanih doprinosa sadrže izveštaj o neto sredstvima raspoloživim za primanja i opis politike obezbeđivanja sredstava.
14 Prema planu definisanih doprinosa, iznos budućih penzijskih primanja učesnika se određuje na osnovu doprinosima koje uplaćuje poslodavac, učesnik ili obe strane, kao i na osnovu poslovne efikasnosti i zarade od ulaganja fonda. Obaveza poslodavca se najčešće izmiruje doprinosima fondu. Saveti aktuara obično nisu neophodni mada se takvi saveti ponekad koriste za procenu budućih primanja koja mogu biti dostižna na osnovu sadašnjih doprinosa i promenljivih nivoa budućih doprinosa i zarade od ulaganja.
15 Učesnici su zainteresovani za aktivnosti plana zbog toga što one neposredno utiču na nivo njihovih budućih primanja. Učesnici žele da saznaju da li su doprinosi uplaćeni i da li je izvršena odgovarajuća kontrola kako bi se zaštitila prava korisnika primanja. Poslodavac je zainteresovan za efikasno i fer funkcionisanje plana.
16 Cilj izveštavanja putem plana definisanih doprinosa je da se periodično pruže informacije o samom planu i o rezultatima njegovih ulaganja (investicija). Taj cilj se obično postiže obezbeđivanjem finansijskih izveštaja koji