Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 80. stav 1, a u vezi sa članom 8. stav 3, članom 11. st. 2, 3. i 4, članom 13. stav 1, članom 17. stav 2. i članom 40. stav 6. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 46/2006),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 15 od 27. februara 2009, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Društvo za upravljanje investicionim fondom (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo koje nije javno društvo u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala i koje obavlja delatnost u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i ovim pravilnikom.

Član 2.

Ovim pravilnikom uređuju se:
1) postupak davanja dozvole za rad Društvu,
2) postupak davanja prethodne saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća,
3) postupak davanja prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva,
4) sadržina opštih akata Društva i postupak davanja prethodne saglasnosti na njihove izmene,
5) poslovanje Društva, a naročito obavljanje investicionih, administrativnih i marketinških poslova,
6) izveštavanje Društva,
7) postupak davanja dozvole u slučaju statusnih promena Društva,
8) druga pitanja vezana za poslovanje Društva.

Član 3.

Zahtev za davanje dozvole, odnosno saglasnosti, kao i ispunjenje obaveze izveštavanja podnosi se na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).
Strana pravna i fizička lica dostavljaju:
1) dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno kopiju koja je overena kod notara i sa apostilom, kao i
2) original prevoda te dokumentacije sačinjen od strane ovlašćenog prevodioca.

Član 4.

Pod prethodnom saglasnošću u smislu odredbi ovog pravilnika smatra se da:
1) odluka nadležnog organa Društva ne može stupiti na snagu pre dobijanja saglasnosti Komisije,
2) ugovor o kupoprodaji akcija Društva sadrži odložni uslov i nema pravno dejstvo do dobijanja saglasnosti Komisije za sticanje kvalifikovanog učešća.

II. OSNIVANjE DRUŠTVA

Zahtev za izdavanje dozvole za rad

Član 5.

Lice koje namerava da osnuje Društvo dužno je da Komisiji podnese zahtev za davanje dozvole za rad društva za upravljanje.
U zahtevu se navodi jedna ili više delatnosti koje Društvo namerava da obavlja i to:
1) organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: OIF),
2) osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: ZIF),
3) upravljanje privatnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: PIF),
4) druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, odnosno poslove portfolio menadžera i investicionog savetnika.
Uz zahtev za izdavanje dozvole (koji se podnosi na obrascu DU - dozvola) dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) osnivački akt Društva,
2) pravila poslovanja Društva,
3) pravilnik o tarifi,
4) pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
5) dokumentacija o osnivačima (obrazac DU - osnivači),
6) dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun kod banke,
7) dokaz o poreklu osnivačkog kapitala - (obrazac DU - poreklo kapitala),
8) dokaz o kadrovskoj osposobljenosti,
9) dokaz o organizacionoj osposobljenosti,
10) dokaz o tehničkoj opremljenosti Društva,
11) zahtev za sticanje kvalifikovanog učešća (obrazac DU kvalifikovano učešće),
12) zahtev za davanje saglasnosti na izbor članova uprave (obrazac DU uprava),
13) dokaz o uplati naknade Komisiji,
14) drugu dokumentaciju po zahtevu Komisije.

Osnivači i osnovni kapital

Član 6.

Društvo može osnovati domaće ili strano pravno ili fizičko lice.
Osnivač Društva ne može biti domaće pravno lice sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom ili drugo sa njim povezano lice, osim banaka i društava za osiguranje sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom.

Član 7.

Domaće ili strano lice koje je osnivač Društva dužno je da Komisiji dostavi:
1) obrazac DU osnivač pravno lice, odnosno obrazac DU osnivač fizičko lice,
2) pravno lice:
- rešenje o upisu u registar privrednih subjekata,
- izvod iz jedinstvene evidencije akcionara, odnosno dokaz iz drugog odgovarajućeg javnog registra koji sadrži listu 10 osnivača (akcionara, odnosno članova) sa najvećim učešćem u kapitalu pravnog lica - osnivača Društva,
- kratak prikaz poslovnih aktivnosti za prethodne tri godine,
- dokaz da je nadležno regulatorno telo države porekla odobrilo stranom pravnom licu učešće u osnivanju Društva u Republici, ako je to predviđeno zakonom zemlje porekla ili izjava stranog pravnog lica da takvo odobrenje nije potrebno,
3) fizičko lice:
- overenu fotokopiju identifikacionog dokumenta (lična karta za domaće lice, odnosno pasoš za strano lice),
- poslovnu biografiju, koja treba da sadrži podatke o dotadašnjem radnom angažovanju i stručnoj spremi,
4) banka, društvo za osiguranje i druge finansijske institucije - izveštaj o bonitetu, izdat od strane domaćeg, odnosno stranog organa nadležnog za kontrolu poslovanja banaka, društva za osiguranje i drugih finansijskih institucija,
5) obrazac DU poreklo kapitala,
6) dokaz o poreklu kapitala (izvod sa novčanog računa, izvod iz zemljišnih knjiga, rešenje poreske uprave, izvod iz registra hartija od vrednosti, odnosno privrednih subjekata i dr.),
7) drugu dokumentaciju po zahtevu Komisije.

Novčani deo osnovnog kapitala

Član 8.

Društvo može dobiti dozvolu za rad ukoliko ima novčani deo osnovnog kapitala najmanje 200.000 (dvestotinehiljada) EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Osnivači Društva uplaćuju u celosti novčani deo osnovnog kapitala na privremeni novčani račun kod poslovne banke pre podnošenja zahteva za davanje dozvole.

Održavanje kapitala

Član 9.

Društvo je dužno da u svom poslovanju obezbedi da novčani deo kapitala uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti od 200.000 (dvestotinehiljada) EUR.
Ukoliko je iznos kapitala, obračunat na način propisan uputstvom Komisije, manji od iznosa iz stava 1. ovog člana, Društvo je dužno da obavesti Komisiju i da ga obezbedi najkasnije u roku od šest meseci od dana tog smanjenja.
U slučaju da Društvo ne postupi saglasno stavu 2. ovog člana, Komisija donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad.

Ulaganje osnovnog kapitala

Član 10.

Društvo ne može imati učešće u kapitalu i upravljanju drugim pravnim licima, osim ukoliko je to propisano Zakonom.
U toku poslovanja društva, imovina u vrednosti zakonom propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala se može držati u gotovini i gotovinskim ekvivalentima, depozitima i