Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O SRPSKOJ ENCIKLOPEDIJI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 110 od 12. decembra 2005)

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se izrada i izdavanje Srpske enciklopedije.

Član 2.

Srpska enciklopedija (u daljem tekstu: Enciklopedija) jeste opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja u prošlosti i sadašnjosti.

Član 3.

Nosioci izrade Enciklopedije jesu Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska (u daljem tekstu: nosioci izrade Enciklopedije).
Izdavač Enciklopedije je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (u daljem tekstu: Zavod).

Član 4.

U izradi Enciklopedije učestvuju istaknuti domaći i strani stručnjaci iz svih naučnih i stručnih oblasti od značaja za izradu Enciklopedije.

Član 5.

Radi izrade Enciklopedije obrazuje se Uređivački odbor.
Uređivački odbor:
1) utvrđuje koncepciju i sadržinu Enciklopedije,
2) određuje obim i oblik publikacije,
3) utvrđuje kriterijume za odabir odrednica,
4) usvaja azbučnik Enciklopedije,
5) određuje veličinu, strukturu i sadržinu članaka i ilustracija,
6) usvaja završni tekst Enciklopedije po tomovima,
7) podnosi Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Matici srpskoj izveštaj o svom radu,
8) utvrđuje rokove za pripremu rukopisa za pojedine tomove, dinamiku štampanja, kao i završetak projekta u celini,
9) obavlja i druge poslove od značaja za izradu Enciklopedije.

Član 6.

Uređivački odbor ima 24 člana, od kojih 12 članova imenuje Srpska akademija nauka i umetnosti, a 12 članova Matica srpska.

Član 7.

Uređivački odbor ima predsednika i dva potpredsednika koji se biraju iz reda članova.
Jedan potpredsednik nadležan je za oblast društvenih nauka, a drugi za oblast prirodnih nauka.
Naknadu za rad članova Uređivačkog odbora sporazumno utvrđuju nosioci izrade Enciklopedije, uz saglasnost Vlade.

Član 8.

Uređivački odbor obrazuje stručne redakcije, po oblastima nauka.
Sastav, zadaci i način rada stručnih redakcija, kao i visina naknade za njihov rad, utvrđuju se aktom o njihovom obrazovanju.

Član 9.

Centralna redakcija je zadužena za operativne poslove i usklađivanje rada stručnih redakcija.
Centralnu redakciju čine svi urednici stručnih redakcija, koji iz svojih redova biraju predsednika Centralne redakcije.
Zadatke i način rada Centralne redakcije utvrđuje Uređivački odbor aktom o obrazovanju Centralne redakcije.
Uređivački odbor imenuje sekretara Centralne redakcije.

Član 10.

Administrativno-tehničke, stručne i druge poslove oko pripreme i izrade Enciklopedije obavlja Zavod.
Svi rukopisi, podaci i ostala građa i dokumenti u vezi s Enciklopedijom čuvaju se kao poseban fond kod nosilaca izrade Enciklopedije.

Član 11.

Sredstva za izradu Enciklopedije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.
Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na poseban račun Zavoda.

Član 12.

Enciklopedija se štampa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.
Po potrebi se izdaju dopunske sveske i nova izdanja Enciklopedije, kao i elektronsko izdanje Enciklopedije.
Za potrebe stranih korisnika može se prirediti skraćeno izdanje Enciklopedije na engleskom jeziku.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: