Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


MEĐUNARODNI

RAČUNOVODSTVENI STANDARD MRS 1

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 133/03)

Prikazivanje finansijskih izveštaja

Ovaj međunarodni računovodstveni standard primenjuje se na finansijske izveštaje koji se pripremaju za periode koji počinju na dan 1. jula 1998. godine ili nakon tog datuma.
Za MRS 1 vezuju se sledeća SKT Tumačenja:
- SKT 8 Primena MRS po prvi put kao primarnog osnova za računovodstveno obuhvatanje
- SKT 18 Doslednost - Alternativni postupci
- SKT 27 Procenjivanje suštine događaja u pravnoj formi lizinga
- SKT 29 Obelodanjivanje - Aranžmani za pružanje usluga

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD MRS 1

Prikazivanje finansijskih izveštaja

Međunarodni računovodstveni standard 1 Prikazivanje finansijskih izveštaja (MRS 1) utvrđen je stavovima 1-140 i Prilogom A. Svi stavovi imaju isti značaj, ali je Standard zadržao formu koju mu je dao MKRS (Napomena: Međunarodni komitet za računovodstvene standarde) kada je Standard usvojen od strane OMRS (Napomena: Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde). MRS 1 se čita u kontekstu njime utvrđenih ciljeva, Predgovora međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Okvira za pripremu i prikazivanje finansijskih izveštaja. Ovim je obezbeđena osnova za izbor i primenu računovodstvenih politika u slučajevima odsustva jasnih smernica.

CILj

Cilj ovog standarda je da propiše osnova za prikazivanje finansijskih izveštaja opšte namene, da bi se obezbedila uporedivost kako sa sopstvenim finansijskim izveštajima preduzeća iz prethodnih perioda, tako i sa finansijskim izveštajima drugih preduzeća. Da bi se taj cilj postigao, u ovom standardu utvrđen je opšti pristup prikazivanju finansijskih izveštaja, smernice za njihovu strukturu i minimum zahteva u odnosu na sadržaj finansijskih izveštaja. Priznavanje, merenje i obelodanjivanje specifičnih poslovnih promena i događaja uređeno je drugim Međunarodnim računovodstvenim standardima.

DOMET

1.
Ovaj standard se primenjuje za prikazivanje svih finansijskih izveštaja opšte namene, koji se pripremaju i prikazuju u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.
2.
Finansijski izveštaji opšte namene su izveštaji koji su namenjeni zadovoljavanju potreba korisnika koji nisu u mogućnosti da zahtevaju izveštaje prilagođene njihovim pojedinačnim informacionim potrebama. Finansijski izveštaji opšte namene obuhvataju izveštaje koji se prikazuju kao poseban dokument ili u okviru nekog drugog javnog dokumenta, kao što je godišnji izveštaj ili prospekt. Ovaj standard se ne primenjuje na sažete periodične finansijske informacije. Ovaj standard se podjednako primenjuje na finansijske izveštaje pojedinačnog preduzeća i konsolidovane finansijske izveštaje grupe preduzeća. Međutim, on ne sprečava da se konsolidovani finansijski izveštaji, koji su sastavljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i finansijski izveštaji matičnog preduzeća koji su sastavljeni u skladu sa nacionalnim zahtevima objave u okviru istog dokumenta, sve dok je osnov za pripremanje svakog od tih izveštaja jasno obelodanjen u izveštaju o računovodstvenim politikama.
3.
Ovaj standard se primenjuje na sve vrste preduzeća, uključujući banke i osiguravajuća društva. Dodatni zahtevi koji se odnose na banke i slične finansijske institucije, koji su utvrđeni Međunarodnim računovodstvenim standardom 30 Obelodanjivanja u finansijskim izveštajima banaka i sličnih finansijskih institucija, usklađeni su sa zahtevima ovog standarda.
4.
U ovom standardu koristi se terminologija koja je primerena za preduzeće čiji je cilj ostvarenje dobiti. Prema tome, poslovna preduzeća iz javnog sektora mogu da primenjuju zahteve propisane ovim standardom. Nedobitna, državna i druga preduzeća iz javnog sektora koja žele da primenjuju ovaj standard možda će morati da za izvesne pozicije u finansijskim izveštajima, kao i za same finansijske izveštaje, izmene i dopune opise koje koriste. Takva preduzeća takođe mogu da prikažu dodatne izveštaje kao deo finansijskih izveštaja.

CILjEVI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

5.
Finansijski izveštaji predstavljaju strukturirani finansijski prikaz finansijskog položaja preduzeća i poslovnih promena koje su u preduzeću nastale. Cilj finansijskih izveštaja opšte namene jeste pružanje informacija o finansijskom položaju, uspešnosti i tokovima gotovine preduzeća, koje će velikom broju različitih korisnika biti od koristi prilikom donošenja ekonomskih odluka. U finansijskim izveštajima takođe se prikazuju rezultati koje je rukovodstvo ostvarilo u upravljanju sredstvima koja su mu poverena. Da bi se ovaj cilj ispunio, preduzeće u finansijskim izveštajima pruža informacije o:
(a) imovini;
(b) obavezama;
(c) sopstvenom kapitalu/glavnici;
(d) prihodima i rashodima, uključujući dobitke i gubitke; i
(e) tokovima gotovine.
Ove informacije, zajedno sa ostalim informacijama iznetim u napomenama uz finansijske izveštaje, pomažu korisnicima da predvide buduće tokove gotovine preduzeća, a posebno dinamiku i izvesnost stvaranja gotovine i gotovinskih ekvivalenata.

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

6.
Upravni odbor i/ili drugi upravni organ preduzeća odgovoran je za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja preduzeća.

SASTAVNI DELOVI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

7.
Potpun skup finansijskih izveštaja sastoji se od sledećih delova:
(a) bilans stanja;
(b) bilans uspeha;
(c) izveštaj koji pokazuje bilo;
i) sve promene na kapitalu; ili
ii) promene na kapitalu osim onih koje proističu iz novih uplata vlasnika ili isplata vlasnicima i po osnovu raspodele vlasnicima;
(d) izveštaj o tokovima gotovine; i
(e) računovodstvene politike i napomene sa objašnjenjima.
8.
Preduzeća se podstiču da, uz finansijske izveštaje, prikažu i izveštaj o finansijskom poslovanju rukovodstva, koji sadrži opis i objašnjenja glavnih odlika finansijske uspešnosti i finansijskog položaja preduzeća, kao i glavne neizvesnosti sa kojima se ono suočava. Takav izveštaj može da sadrži prikaz:
(a) glavnih činilaca i uticaja koji određuju uspešnost, uključujući promene u okruženju u kojem preduzeće posluje, reakciju preduzeća na te promene i njihov efekat, kao i investicionu politiku preduzeća koja ima za cilj održavanje i unapređenje rezultata, uključujući njegovu politiku dividendi;
(b) izvora finansiranja preduzeća, politike vezane za finansijsku zaduženost i politike upravljanja rizikom; i
(c) snage i resurse preduzeća čija vrednost nije prikazana u bilansu stanja koji je sastavljen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim računovodstvenim standardima.
9.
Uz finansijske izveštaje mnoga preduzeća prikazuju dodatne izveštaje, kao što su ekološki izveštaji i izveštaji o dodatoj vrednosti, naročito u onim privrednim granama u kojima ekološki činioci igraju značajnu ulogu i onda kada se zaposleni smatraju važnom grupom korisnika. Preduzećima se preporučuje da prikazuju takve dodatne izveštaje ako rukovodstvo smatra da će oni korisnicima pomoći prilikom donošenja ekonomskih odluka.

OPŠTI PRISTUP

Pošteno prikazivanje i usaglašenost sa Međunarodnim računovodstvenim standardima

10.
Finansijski izveštaji treba pošteno da prikažu finansijski položaj, finansijsku uspešnost i tokove gotovine preduzeća. Pravilna primena Međunarodnih računovodstvenih standarda, sa dodatnim obelodanjivanjima, kada se za njima ukaže potreba, obezbeđuje, u skoro svim slučajevima, da se ostvari zahtev za poštenim prikazivanjem u finansijskim izveštajima.
11.
Preduzeće čiji su finansijski izveštaji usklađeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima tu činjenicu obelodanjuje. Finansijski izveštaji se ne smatraju usaglašenim sa Međunarodnim računovodstvenim standardima ukoliko nisu u potpunosti usaglašeni sa svim zahtevima svakog standarda (koji treba da se primeni pri njihovom sastavljanju), kao i svakim tumačenjem Stalnog komiteta za tumačenja.
12.
Neodgovarajući računovodstveni postupci ne mogu da se isprave bilo obelodanjivanjem primenjenih računovodstvenih politika, bilo napomenama ili drugim objašnjenjima.
13.
U izuzetno retkim okolnostima kada rukovodstvo zaključi da bi usaglašenost sa zahtevom nekog Standarda mogla dovesti do pogrešnog zaključka i da je zbog potrebe za poštenim prikazivanjem neophodno da se odstupi od postavljenih zahteva, preduzeće