Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 31. stav 8. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09),
Ministar prosvete donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANjU NISKOTIRAŽNIH UDžBENIKA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 30 od 7. maja 2010)

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu vrste i broja niskotiražnih udžbenika, elemenata za utvrđivanje cene prodaje, obezbeđivanja sredstava za njihovo izdavanje, objavljivanja konkursa i druga pitanja od značaja za niskotiražne udžbenike.

Niskotiražni udžbenik

Član 2.

Niskotiražni udžbenik je udžbenik čiji su ukupni troškovi proizvodnje veći od proizvoda maloprodajne cene i tiraža.
Niskotiražnim udžbenikom, u smislu Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (u daljem tekstu: Zakon), smatra se udžbenik:
1) na jezicima nacionalnih manjina;
2) primeren potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (učenici sa intelektualnim smetnjama, učenici sa poremećajem u ponašanju, učenici sa telesno-motoričkim smetnjama, učenici sa smetnjama sluha i učenici sa smetnjama vida);
3) za ogledne programe;
4) za sticanje obrazovanja po posebnim programima (obrazovanje u inostranstvu, programi za talentovane učenike, programi za obrazovanje odraslih i sl.);
5) za odgovarajuće predmete u školama.

Vrsta i broj niskotiražnih udžbenika

Član 3.

Planom udžbenika, koji donosi Nacionalni prosvetni savet na način propisan Zakonom, utvrđuje se potreba za vrstom niskotiražnih udžbenika i broj niskotiražnih udžbenika.
Plan udžbenika objavljuje se u "Prosvetnom glasniku" i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Elementi za utvrđivanje maloprodajne cene

Član 4.

Elementi za utvrđivanje maloprodajne cene niskotiražnih udžbenika su:
1) direktni troškovi proizvodnje;
2) indirektni troškovi proizvodnje;
3) zavisni troškovi prodaje;
4) predviđeni tiraž.
Direktni troškovi proizvodnje su: honorari (autorski honorar, prevodilački honorar, redaktorski honorar, recenzentski honorar, honorar za scenario, honorar za programiranje, ilustratorski honorar, honorar za crteže, honorar za fotografije, honorar za likovno-grafičko oblikovanje i prelom, honorar za idejno rešenje - šemu dizajna, korica, honorar za korektora, honorar za lektora, honorar za izradu omota kompakt diska i slično), troškovi pripreme (unos teksta, skeniranje, obrada ilustracija, prelom, filmovanje i slično), troškovi za usluge (štampanje, animacija, režija tonskog snimanja, studijske usluge, umnožavanje kompakt diskova i slično) i troškovi materijala (papir, karton i slično).
Indirektne troškove proizvodnje čini pripadajući deo opštih troškova.
Zavisni troškovi prodaje su: transportni troškovi, tantijeme autora, trgovački rabati i slično.
Predviđeni tiraž je broj udžbenika predviđen izdavačkim planom izdavača za svaku školsku godinu.

Obezbeđivanje sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika

Član 5.

Izdavači udžbenika imaju obavezu da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika srazmerno tiražu.
: