Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 84. i člana 123. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/03, 64/03 - ispravka, 58/04, 62/04 - ispravka, 79/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon),
Ministar prosvete donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANjU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 30 od 28. aprila 2009)

PREDMET PRAVILNIKA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, način vođenja evidencije i izdavanje javnih isprava, posebni uslovi za nastavnike, obezbeđivanje i način isplate sredstava za plate i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu.

POSEBAN PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA U INOSTRANSTVU

Član 2.

Poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu sadrži nastavni plan, sadržaje programa i didaktičko-metodičko uputstvo za ostvarivanje nastave iz sledećih predmeta:
1) Srpski jezik.
2) Moja otadžbina Srbija.
3) Osnovi kulture srpskog naroda.
Poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu realizuje se na tri uzrasna nivoa: mlađem (prvi, drugi i treći razred), srednjem (četvrti, peti i šesti razred) i starijem (sedmi i osmi razred), sa fondom od 105 do 114 časova godišnje za svaki predmet, zavisno od realnih mogućnosti organizacije nastave i njene usklađenosti sa redovnom nastavom u stranoj državi.
Poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

Član 3.

Evidenciju o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu vodi nastavnik upućen na rad u inostranstvo radi izvođenja nastave.
Obrasci evidencije su matična knjiga za učenike koji pohađaju nastavu posebnog programa osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu (u daljem tekstu: matična knjiga) i dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu (u daljem tekstu: dnevnik rada).
Matična knjiga vodi se na Obrascu br. 1, u obliku spoljnog tabaka i unutrašnjeg lista veličine 21 h 29,5 cm i štampa se na 100-gramskoj hartiji.
Unutrašnji list poseban je za svakog učenika i popunjava se od upisa u prvi do završetka osmog razreda.
Matična knjiga je trajni dokument i čuva se u skladu sa zakonom.
Dnevnik rada vodi se na Obrascu br. 2, u obliku je knjige sa tvrdim koricama, teget boje, veličine 21 h 29,5 cm i štampa se na 80-gramskoj hartiji.
Ministarstvo prosvete (u daljem tekstu: Ministarstvo) blagovremeno dostavlja dnevnik rada nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu od koga ga preuzima nastavnik, odnosno predsednik aktiva nastavnika na početku školske godine.
Nastavnik je zadužen za čuvanje dnevnika rada i vođenja evidencije o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u toku školske godine. Po isteku školske godine, dnevnici rada predaju se, preko koordinatora, diplomatsko-konzularnom predstavništvu na čuvanje, u skladu sa zakonom.
Obrasci evidencija iz st. 3. i 6. ovog člana, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

IZDAVANjE JAVNIH ISPRAVA

Član 4.

Javne isprave izdaju se na osnovu evidencije o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu, i to su: đačka knjižica i uverenje o završenom posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu (u daljem tekstu: uverenje).
Đačka knjižica izdaje se učeniku prilikom upisa učenika za pohađanje posebnog programa osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu.
Đačka knjižica sadrži podatke o ostvarenom uspehu učenika iz nastavnih predmeta iz člana 2. ovog pravilnika i iz vladanja.
Đačku knjižicu, prilikom upisa i u toku školovanja, potpisuju nastavnik i koordinator, a overava se pečatom diplomatsko-konzularnog predstavništva.
Ako učenik izgubi đačku knjižicu, nastavnik to upisuje u matičnu knjigu, u rubrici: "napomena", a učeniku se izdaje duplikat đačke knjižice.
Đačka knjižica vodi se na Obrascu br. 3, u obliku je knjige, čvrstih korica, teget boje, veličine 10 h 14 cm i štampa se na 80-gramskoj hartiji, u pozadini teksta sa grbom Republike Srbije na svakoj desnoj stranici.
Uverenje vodi se na Obrascu br. 4, u obliku je lista, veličine 21 h 29,5 cm i štampa se na 120-gramskoj hartiji, na svetlo plavoj podlozi, u pozadini teksta sa grbom Republike Srbije.
Uverenje se izdaje nakon završetka osmog razreda po posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu. Uverenje potpisuje nastavnik, a overava ga ovlašćeno lice u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
Obrasci javnih isprava iz st. 6. i 7. ovog člana, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

POSEBNI USLOVI ZA NASTAVNIKE

Član 5.

Na rad u inostranstvo radi izvođenja nastave može se uputiti nastavnik koji:
- poseduje dozvolu za rad - licencu;
- ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
- poseduje uverenja i potvrde kojima dokazuje stalno stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja, u trajanju od 50 do 100 sati, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuje stručno usavršavanje;
- poseduje osnovno znanje za rad na računaru;
- zna jezik strane države u koju se upućuje, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira;
- ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje vrsta stručne spreme nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za ostvarivanje nastave iz odgovarajućih predmeta, i to za:
- nastavnika razredne nastave;
- nastavnika srpskog jezika i književnosti;
- nastavnika stranog jezika i književnosti.
Pre upućivanja u inostranstvo nastavnik ima obavezu da savlada poseban program stručnog usavršavanja za izvođenje nastave u inostranstvu, sa liste odobrenih programa stručnog usavršavanja.

OBEZBEĐIVANjE I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA ZA OBRAZOVANjE U INOSTRANSTVU

Član 6.

U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za plate nastavnika upućenih u inostranstvo.
Ministarstvo isplaćuje platu nastavniku preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva, na osnovu rešenja ministra prosvete (u daljem tekstu: ministar) o upućivanju u inostranstvo i overene mesečne obračunske liste od strane koordinatora.
Plata se isplaćuje u valuti države u koju je nastavnik upućen na rad.
Plata državnog službenika koji je upućen na rad u inostranstvo u svojstvu koordinatora obezbeđuje se i isplaćuje u skladu sa propisima kojima je uređena isplata plata licima koja obavljaju posebne dužnosti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima na osnovu sporazuma nadležnih organa državne uprave.

Član 7.

Nastavniku upućenom na rad u inostranstvo pripada pravo na putne troškove za odlazak u stranu državu i povratak u Republiku Srbiju, u visini vozne karte drugog razreda, kao i pravo na troškove telefona, i to: u državama članicama Evropske unije do 25,00 EUR, a u Švajcarskoj do 40,00 CHF. Telefonski troškovi isplaćuju se na osnovu