Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 18/10),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENjA I POPUNjAVANjA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 2. maja 2010, 84/10, 100/10, 56/11, 66/11, 14/12, 94/12, 97/12, 102/12, 120/12, 12/13, 39/13, 56/13)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije u redovnom postupku - jedinstvene carinske isprave i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.

II. JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2.

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) je obrazac dimenzija 210x297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.
Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se zelenom bojom, na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m2i ne sme da sadrži celulozu.
Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.
Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.
Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Set JCI i dodatni list (u daljem tekstu: JCI BIS) sastoji se od pojedinačnih listova osmolisnog, odnosno petolisnog dvonamenskog seta.
JCI BIS iz stava 1. ovog člana je obrazac koji je sastavni deo JCI, a koristi se ako se jednom JCI prijavljuje roba koja se svrstava u više od jedne tarifne oznake.
Listovi seta od osam primeraka su označeni bojama, i to:
- primerci 1, 2, 3 i 5, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu crvena, zelena, žuta i plava boja;
- primerci 4, 6, 7 i 8, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu plava, crvena, zelena i žuta boja.
Listovi seta od pet primeraka su označeni bojama i to:
- primerci 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 i 5/4, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu crvena, zelena, žuta i plava boja.
Listovi iz stava 4. ovog člana, namenjeni su:
- list sa brojem 1 - otpremnoj carinarnici ili carinarnici izvoznog carinjenja,
- list sa brojem 2 - za potrebe automatske obrade podataka (u daljem tekstu: AOP) i potrebe statistike,
- list sa brojem 3 - pošiljaocu/izvozniku robe,
- list sa brojem 4 - odredišnoj carinarnici,
- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe otpremnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe,
- list sa brojem 6 - uvoznoj carinarnici,
- list sa brojem 7 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 8 - primaocu/uvozniku robe.
Svaki list dvonamenskog petolisnog seta JCI može se koristiti alternativno, a nekorišćeni broj na listu mora biti precrtan.
Obrazac JCI BIS iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka, mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka, i to:
1) ako se roba deklariše samo za postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 4 i 5, koji su namenjeni:
- list sa brojem 1 - za otpremnu carinarnicu,
- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,
- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe.
Ako se podnosi veći broj listova JCI od broja listova iz stava 1. ovog člana, podnosilac JCI podnosi dodatne listove 3/8, odnosno 3 i 8.
Otpremna carinarnica overava sve primerke JCI, zadržava list 1, a listove 4 i 5, zajedno sa robom, upućuje odredišnoj carinarnici.
Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava primerke JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe odredišnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe;
2) ako se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2, 3, 4 i 5, koji su namenjeni:
- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,
- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 3 - za izvoznika,
- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,
- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe otpremnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.
Posle sprovedenog postupka izvoznog carinjenja i overe svih primeraka JCI, otpremna carinarnica zadržava listove 1 i 2, list 3 vraća podnosiocu JCI, a listove 4 i 5 zajedno sa robom upućuje odredišnoj carinarnici.
Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava primerke JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe odredišnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.
Ako se za sprovođenje postupka tranzita koristi karnet TIR, za izvoz robe podnosi se JCI, koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;
3) ako se roba deklariše za izvozni postupak, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2 i 3, koji su namenjeni:
- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,
- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 3 - za izvoznika,
Posle sprovedenog postupka izvoznog carinjenja i overe svih primeraka JCI, otpremna carinarnica zadržava listove 1 i 2, a list 3 vraća podnosiocu JCI.
Odredbe stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, shodno se primenjuju na postupak ponovnog izvoza, privremenog izvoza robe i pasivnog oplemenjivanja;
4) ako se roba deklariše za postupak stavljanja robe u slobodan promet, za postupak carinskog skladištenja, za unos robe u slobodnu zonu, za postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza ili uništenja, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 6, 7 i 8, koji su namenjeni:
- list sa brojem 6 - za uvoznu carinarnicu,
- list sa brojem 7 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 8 - za primaoca/uvoznika robe.

III. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI

Član 5.

Rubrike JCI i JCI BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u JCI i JCI BIS ne mogu se precrtavati ili ispravljati.
Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem, JCI i JCI BIS treba da bude podešena tako da prvo slovo podataka koji treba da se unesu u rubriku 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.
Rubrike označene brojem popunjava podnosilac deklaracije na način propisan za traženi carinski postupak, odnosno upotrebu ili korišćenje robe.
Rubrike koje su označene velikim slovima, popunjava carinarnica.
Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku (u daljem tekstu: Kodeks šifara), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju za popunjavanje rubrika sažete deklaracije, deklaracije o carinskoj vrednosti robe i spiska pošiljke.

IV. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI ZA TRANZIT ROBE

Član 6.

U JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56, i to na sledeći način.
Rubrika 1 (Deklaracija), sastoji se od tri podele:
Prva i druga podela ne popunjavaju se.
U treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara:
TP - za tranzit od carinarnice ulaska do carinarnice izlaska ("pravi tranzit");
TD - za tranzit od carinarnice ulaska do unutrašnje carinarnice ("unutrašnji tranzit");
TS - za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska ("spoljni tranzit");
TN - za tranzit od jedne unutrašnje carinarnice do druge unutrašnje carinarnice ("naknadni tranzit").
Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se samo kod šifre "TS" iz treće podele rubrike 1 i ako pošiljalac robe ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na carinskom području. U tom slučaju rubrika se popunjava tako što se upisuju:
- u prvi red (gornji desni ugao) - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pošiljaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;
- u drugi red - naziv pošiljaoca robe;
- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa pošiljaoca robe.
U rubriku 3