Traženo: lizing

Ukupno nađeno: 2909 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2761 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (RS)

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu , odnosno zakupu smatra prometom dobara (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama davalaca finansijskog lizinga (RS)

Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve (RS)

Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja narodnoj banci srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka (RS)

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije po osnovu deviznih sredstava koja davaoci lizinga drže na posebnom računu otvorenom kod banke (RS)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Zakon o finansijskom lizingu (RS)

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 52 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li se odmah mogu nastaviti sudski postupci u kojima su izvršni dužnici u stečaju a izvršenja se sprovode po predlozima poverioca za predaju u državinu stvari čiji su oni vlasnici kao npr. kod lizinga i prema kome se sprovodili takvi postupci posebno kada se radi o skraćenom postupku stečaja?

...

Pitanje: U postupku stečaja poverilac ( lizing kuća) prijavljuje svoje potraživanje po osnovu neplaćenih lizing rata u novčanom iznosu. Stečajni upravnik priznaje traženi iznos u celokupno prijavljenom iznosu, a stečajni sudija zaključkom utvrđuje visinu iznosa i isplatni red potraživanja, čime lizing kuća stiče svojstvo stečajnog poverioca za potraživanja u trećem isplatnom redu.

...

Pitanje: Nakon otvaranja stečajnog postupka nad primaocem lizinga , pre odluke o bankrotstvu ili usvajanju plana reorganizacije, stečajni upravnik je obavestio davaoca finansijskog lizinga da želi da zadrži predmet lizinga i da nastavi sa ispunjenjem ugovora o lizingu . Pošto plaćanje nije izvršio u razumnom roku, davalac lizinga podnosi zahtev za izlučenje predmeta lizinga . Kakvu odluku u ovakvoj situaciji donosi stečajni sudija?

...

Pitanje: Obaveza po izvršnoj ispravi glasi na predaju motornog vozila, koje je predmet ugovora o lizingu o čemu izvršni poverilac poseduje odgovarajuće isprave, pa je u toku sprovođenja izvršenja na zapisniku konstatovano da radnja oduzimanja i predaje vozila poveriocu nije uspela jer na adresi izvršnog dužnika nije pronađen izvršni dužnik. Da li u takvom slučaju ima mesta obustavi izvršnog postupka primenom analogije člana 91. ZIO?

...

Pitanje: Ukoliko je nakon otvaranja stečajnog postupka nad primaocem lizinga , pre odluke o bankrotstvu ili usvajanja plana reorganizacije, davalac lizinga podneo zahtev za izlučenje predmeta lizinga , stečajni upravnik ne predlaže povraćaj predmeta lizinga , kako glasi odluka stečajnog sudije po podnetom zahtevu i da li nakon odbijanja zahteva i u ovoj fazi postupka davalac lizinga može ponovo podneti zahtev nakon donošenja odluke o bankrotstvu ili usvajanja plana reorganizacije?

...

Okrivljeni je ispoljio drsko i bezobzirno ponašanje kada je u stanu, koji je iznajmio . D., nakon kraće rasprave oko duga za kiriju , bez odobrenja vlasnika predmeta . D., iz stana uzeo DVD plejer i muzičku liniju, ali ga je u trenutku napuštanja stana sprečila policijska patrola.

...

Naknada štete prouzrokovana neplaćanjem lizing naknade treba davaoca lizinga da dovede u položaj u kojem bi se nalazio da je primalac lizinga ispunio svoju obavezu u skladu sa ugovorom.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 33 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je odredbom člana 46. Zakona o platnom prometu, dozvoljeno plaćanje od strane jemca ako je račun korisnika finansijskog lizinga (dužnika) u blokadi u trenutku naplate, a nije bio u blokadi prilikom zaključivanja ugovora o jemstvu?

...

OBJAŠNjENjE poreskog tretmana prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga

...

Da li je lice koje je u toku godine "kupilo na lizing " registrovano motorno vozilo pre isteka važenja registracije, obavezno da zbog te promene plati porez na upotrebu motornih vozila, iako se zbog te promene ne vrši produženje registracije?

...

Oporezivanje naknade po osnovu zakupa (tzv. operativnog lizinga ) pokretnih stvari (npr. kamiona, mašina i dr.) koju u Republici Srbiji ostvari pravno lice, rezident Republike Hrvatske

...

Poreski tretman predaje dobara na upotrebu i korišćenje na osnovu ugovora o finansijskom lizingu kojim nije predviđen otkup predmeta lizinga

...

Utvrđivanje kamate i pripadajućih troškova koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica kada je u pitanju privredno društvo koje se bavi poslovima finansijskog lizinga

...

Kamate kod primaoca lizinga priznaju se kao rashod u poreskom bilansu

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 63 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o lizingu

...

3. Tuženi se po razvodu preselio u iznajmljeni stan. U periodu od rođenja maloletne pa sve do pre par meseci tuženi nije pokazivao nikakvo interesovanje za maloletnu , niti je davao izdržavanje za nju.

...

Poslove poverene ovim Ugovorom o radu zaposleni će obavljati u prostorijama objekta koji se nalazi u , ul. br. , koji je u vlasništvu , a koje je zaposleni iznajmio i opremio tako da u svemu odgovara karakteru rada i ekološkim zahtevima i standardima radne i životne sredine.

...

Banka iz ul. br. , koju zastupa , direktor, kao Davalac lizinga i

iz ul. br. , koga zastupa , kao Korisnik lizinga , zaključuju

O LIZINGU

Davalac lizinga daje u zakup korisniku lizinga sledeće pokretne stvari: