Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 27. decembra 2011), prestaju da važe odredbe odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11).
-----------------------------------------

ZAKON

O FINANSIJSKOM LIZINGU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 55 od 27. maja 2003, 61/05, 31/11, 99/11)

GlavaI

OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se posao finansijskog lizinga, ugovor o finansijskom lizingu, prava i obaveze subjekata u poslu finansijskog lizinga, uslovi pod kojima se mogu obavljati poslovi finansijskog lizinga, nadzor nad poslovanjem davalaca lizinga i Registar finansijskog lizinga.

Posao finansijskog lizinga

Član 2.

Posao finansijskog lizinga je posao finansijskog posredovanja koji obavlja davalac lizinga i koji podrazumeva da davalac lizinga, zadržavajući pravo svojine nad predmetom lizinga, na primaoca lizinga prenosi, na određeni vremenski period, ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, sa svim rizicima i svim koristima povezanim sa pravom svojine, a primalac mu za to plaća lizing naknadu, ukoliko je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:
1) predmet lizinga je određen od strane primaoca lizinga;
2) pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa davaoca na primaoca lizinga istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade;
3) primalac lizinga ima ugovoreno pravo opcije otkupa predmeta lizinga po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade;
4) primalac lizinga ima pravo da produži rok trajanja ugovora o lizingu;
5) period na koji se zaključuje ugovor o lizingu odgovara periodu u kome se amortizuje celina ili najbitniji deo predmeta lizinga.

Član 3.

(Brisan)

Predmet lizinga

Član 4.

Predmet finansijskog lizinga je pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i sl.) i nepokretna stvar koja može biti predmet prava svojine u smislu zakona koji uređuje svojinskopravne odnose.

Obaveštenje isporučioca

Član 5.

Davalac lizinga dužan je da obavesti isporučioca predmeta lizinga da predmet lizinga pribavlja radi izvršenja ugovora o lizingu i da označi lice koje u tom ugovoru ima svojstvo primaoca lizinga.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora biti učinjeno najkasnije do trenutka zaključenja ugovora o isporuci.

Ugovor o lizingu i ugovor o isporuci

Član 6.

Ugovor o lizingu je ugovor zaključen između davaoca lizinga i primaoca lizinga, kojim se davalac lizinga obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na određeno vreme, u kome primalac lizinga uživa sve koristi i snosi sve rizike u vezi sa vlasništvom, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu, u ugovorenim rokovima.
Ugovor o lizingu obavezno sadrži nabavnu vrednost predmeta lizinga, ukupan iznos lizing naknade koju plaća primalac lizinga, iznos pojedinačnih rata lizing naknade i njihovu strukturu, njihov broj i vreme plaćanja, rok na koji je ugovor zaključen, mesto, rok, način i uslove isporuke predmeta lizinga, način i uslove prenosa svojine nad predmetom lizinga, odnosno način i uslove produženja roka trajanja ugovora.
Narodna banka Srbije može propisati i druge elemente ugovora o lizingu, kao i način iskazivanja elemenata tog ugovora.
Ugovor o lizingu mora biti zaključen u pisanoj formi.
Ugovor koji nije imenovan kao ugovor o lizingu, a koji ima obeležje ugovora o lizingu iz posla finansijskog lizinga, u smislu ovog zakona, ili predviđa ona prava i obaveze za ugovorne strane koja su ovim zakonom određeni kao prava i obaveze ugovornih strana iz ugovora o lizingu, smatraće se simulovanim ugovorom.
Ugovor o isporuci je ugovor zaključen između isporučioca predmeta lizinga i davaoca lizinga, kojim davalac lizinga stiče svojinu nad predmetom lizinga, određenom od strane primaoca lizinga, u cilju davanja tog predmeta lizinga primaocu lizinga u finansijski lizing.
Isporučioca predmeta lizinga bira primalac lizinga, a može ga izabrati i davalac lizinga.
Davalac lizinga na osnovu zaključenog ugovora o isporuci, a po izvršenoj isporuci predmeta lizinga u skladu sa tim ugovorom, postaje nosilac prava svojine na predmetu lizinga.
Ugovor o isporuci obavezno sadrži: precizno određenje predmeta isporuke, cenu, mesto, način i rok isporuke, obaveštenje o tome da se predmet pribavlja radi izvršenja ugovora o lizingu, kao i označenje lica koje u tom ugovoru ima svojstvo primaoca lizinga.
Primalac lizinga odobrava ugovor o isporuci, u delu koji se odnosi na određenje predmeta lizinga, cenu, mesto, rok i način isporuke tog predmeta, potpisivanjem ugovora o isporuci.
Ugovor o isporuci mora biti zaključen u pisanoj formi.

Lizing naknada

Član 7.

Lizing naknada je naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga (u daljem tekstu: lizing naknada).
Lizing naknada se utvrđuje na osnovu iznosa koji je davalac lizinga platio za sticanje svojine na predmetu lizinga, uvećanog za kamatu i druge troškove koje, u skladu sa ugovorom o lizingu, primalac lizinga plaća davaocu lizinga.

Shodna primena

Član 8.

Odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva shodno se primenjuju na davaoce lizinga, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Na obligaciono - pravne odnose subjekata u poslu finansijskog lizinga primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Narodna banka Srbije, na osnovu nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, donosi konačna rešenja kojima odlučuje o pravima, obavezama i pravnim interesima pravnih i fizičkih lica određenih ovim zakonom.
Na postupak donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
U upravnom sporu protiv konačnog rešenja iz stava 3. ovog člana sud ne može rešiti upravnu stvar.

GlavaII

SUBJEKTI U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA

Određenje subjekta

Član 9.

Subjekti u poslu finansijskog lizinga su: davalac lizinga, primalac lizinga i isporučilac predmeta lizinga.

Pojam i delatnost davaoca lizinga

Član 10.

Davalac lizinga je društvo s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa ovim zakonom.
Davalac lizinga obavlja delatnost finansijskog lizinga kao pretežnu delatnost, u smislu propisa kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.
Pored delatnosti iz stava 2. ovog člana, davalac lizinga može obavljati delatnost davanja u zakup vraćenih predmeta lizinga, kao i delatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz delatnost finansijskog lizinga (usluge obuke primaoca lizinga u vezi sa korišćenjem predmeta lizinga, usluge montaže, demontaže, usluge servisiranja predmeta lizinga, nabavka rezervnih delova i sl.).
Davalac lizinga može, uz naknadu, otuđivati predmete lizinga koji su mu vraćeni u državinu, po prestanku ugovora o lizingu, odnosno ugovora o zakupu.
Davalac lizinga ne može odobravati novčane zajmove.
Posao finansijskog lizinga može obavljati samo privredno društvo koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Osnivački i osnovni kapital

Član 10a

Osnivački kapital davaoca lizinga obezbeđuju osnivači iz sopstvenih sredstava, koja mogu biti u novčanom i nenovčanom obliku.
Sredstva u nenovčanom obliku iz stava 1. ovog člana mogu biti stvari i prava koja su u funkciji poslovanja davaoca lizinga.
Za obavljanje poslova finansijskog lizinga čiji je predmet pokretna stvar, novčani deo osnivačkog kapitala davaoca lizinga ne može biti manji od 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.
Za obavljanje poslova finansijskog lizinga čiji je predmet nepokretna stvar novčani deo osnivačkog kapitala davaoca lizinga ne može biti manji od 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.
Sopstvena sredstva osnivača iz stava 1. ovog člana su sredstva koja ne potiču iz zajmova niti kredita.
Davalac lizinga je dužan da u svom poslovanju obezbedi da mu novčani deo