Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 6. stav 3. i člana 13e stav 3. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005 i 31/2011) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANjA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLjUČENjEM TOG UGOVORA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 94 od 14. decembra 2011)

1.
Ovom odlukom propisuju se minimalni uslovi na osnovu kojih davalac finansijskog lizinga (u daljem tekstu: lizing) zaključuje ugovore o lizingu, kao i način iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem ugovora o lizingu.
2.
Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, imaju sledeće značenje:
1) nabavna vrednost predmeta lizinga je vrednost po kojoj je davalac lizinga stekao pravo svojine nad predmetom lizinga, bez poreza na dodatu vrednost;
2) bruto nabavna vrednost predmeta lizinga je zbir nabavne vrednosti predmeta lizinga i poreza na dodatu vrednost obračunatog na nabavnu vrednost;
3) iznos učešća i plan otplate imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga;
4) rata lizing naknade je deo ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade, koju primalac plaća u periodima predviđenim ugovorom (npr. mesečno, tromesečno i sl.);
5) preduzetnik ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju privredna društva;
6) poljoprivrednik je fizičko lice koje je nosilac, odnosno član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;
7) stepen zaduženosti primaoca lizinga je odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih mesečnih neto prihoda fizičkog lica, umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva, prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku;
8) ukupne mesečne kreditne obaveze su zbir svih mesečnih obaveza fizičkog lica po kreditima i kreditnim karticama (mesečna obaveza od ukupno odobrenog kredita po kartici), aktiviranih jemstava po kreditima i obaveza po osnovu lizinga iskazanih na mesečnom nivou (obaveze po osnovu prethodno zaključenih ugovora o lizingu uvećane za iznos rate lizing naknade ugovora o lizingu koji se zaključuje);
9) zapisnik o primopredaji predmeta lizinga je dokument koji, za svaku pojedinačnu isporuku, odnosno davanje na korišćenje nepokretnosti - predmeta lizinga, potpisuju isporučilac i primalac lizinga, a koji obavezno sadrži: poslovno ime i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište isporučioca, davaoca i primaoca lizinga, precizno određenje predmeta lizinga, broj i datum ugovora o lizingu po kome se isporuka vrši, kao i datum i mesto isporuke.
3.
Minimalni uslovi na osnovu kojih davalac lizinga zaključuje ugovor o lizingu su sledeći:
1) nabavna vrednost predmeta lizinga iz ugovora o lizingu ne može biti manja od 200.000 dinara;
2) ugovor o lizingu mora sadržati precizno određen predmet lizinga i njegove karakteristike (npr. ako je vozilo predmet ugovora o lizingu - to su marka vozila, tip, godina proizvodnje, kapacitet, registarske oznake i sl.);
3) stepen zaduženosti primaoca lizinga - fizičkog lica ne može biti veći od 100%, odnosno od 80% ako su ukupne mesečne kreditne obaveze tog lica u znatnom iznosu ugovorene u stranoj valuti ili indeksirane deviznom klauzulom;
4) ugovor o lizingu s primaocem lizinga - fizičkim licem mora sadržati obavezne elemente propisane zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.
Pri zaključenju ugovora o lizingu s primaocem lizinga - fizičkim licem,