Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 7. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 76/2012),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNIH SREDSTAVA KOJA DAVAOCI LIZINGA DRŽE NA POSEBNOM RAČUNU OTVORENOM KOD BANKE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 87 od 7. septembra 2012)

1.
Prestaje da važi Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije po osnovu deviznih sredstava koja davaoci lizinga drže na posebnom računu otvorenom kod banke ("Službeni glasnik RS", broj 12/2010).
2.
Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 18. septembra 2012. godine.
IO NBS broj 30
U Beogradu, 6. septembra 2012. godine
Predsedavajuća Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković, s.r.