Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 44. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", broj 99/11),
Ministar finansija i privrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKOG LIZINGA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 5. aprila 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra finansijskog lizinga (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju ili brisanje podataka iz Registra.

Predmet registracije

Član 2.

Predmet registracije su podaci o ugovorima o finansijskom lizingu (u daljem tekstu: ugovor) za koje je zakonom propisano da se registruju u Registru.

II. SADRŽINA REGISTRA

Podaci koje Registar sadrži

Član 3.

Registar sadrži podatke o:
1) tačnom vremenu prijema registracione prijave (dan, čas i minut);
2) ugovoru (datum zaključenja, rok na koji je ugovor zaključen, broj pod kojim je zaveden kod davaoca lizinga);
3) ugovornim stranama, i to podatke o davaocu i primaocu lizinga;
4) predmetu lizinga (podaci kojima se bliže određuje pokretna ili nepokretna stvar koja je predmet lizinga);
5) danu isporuke predmeta lizinga.
Registar može sadržati i druge podatke od značaja za ugovorni odnos, i to podatke o:
1) ugovoru o isporuci (datum zaključenja, broj pod kojim je ugovor zaveden);
2) isporučiocu predmeta lizinga;
3) ostale podatke koje zakon koji reguliše posao finansijskog lizinga propisuje kao obaveznu sadržinu ugovora;
4) druge podatke od značaja za ugovorni odnos.
Ako je lice iz stava 1. tačka 3) i stava 2. tačka 2) ovog člana domaće fizičko lice, Registar sadrži podatke o imenu, prezimenu, matičnom broju adresi prebivališta, odnosno boravišta, a ako je u pitanju strano fizičko lice, podatke o imenu, prezimenu, broju pasoša, zemlji izdavanja i adresi prebivališta, odnosno boravišta lica.
Ako je lice iz stava 1. tačka 3) i stava 2. tačka 2) ovog člana domaće pravno lice, Registar sadrži podatke o poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta, a ako je u pitanju strano pravno lice, poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra i adresu sedišta lica.

Izmene i dopune registrovanih podataka

Član 4.

Registar sadrži i podatke o svim promenama podataka iz člana 3. ovog pravilnika.

Zabeležbe u Registru

Član 5.

U Registar se upisuju sledeće vrste zabeležbi:
1) zabeležba spora, ako se vodi parnica u vezi sa predmetom lizinga ili ugovorom;
2) zabeležba podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom.

III. REGISTRACIJA PODATAKA O UGOVORU I BRISANjE PODATAKA IZ REGISTRA

Podnošenje registracione prijave

Član 6.

Registraciona prijava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se na propisanom obrascu.
Uz uredno popunjenu prijavu prilažu se:
1) dokument koji predstavlja pravni osnov za registraciju ili brisanje podataka, u skladu sa ovim pravilnikom;
2) drugi odgovarajući dokument iz koga se mogu utvrditi podaci koji su propisani članom 3. ovog pravilnika;
3) dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Registracija podataka o ugovoru

Član 7.

Za registraciju podataka o ugovoru, prilaže se sledeća dokumentacija:
1) ugovor o finansijskom lizingu;
2) izjava davaoca lizinga da je saglasan sa registracijom ugovora, ako prijavu podnosi primalac lizinga, ukoliko takva izjava nije sadržana u ugovoru;
3) druga dokumentacija iz koje se mogu utvrditi podaci čija se registracija traži, ukoliko podaci nisu sadržani u ugovoru.

Registracija izmene i/ili dopune registrovanih podataka

Član 8.

Za registraciju novih podataka, izmenu postojećih ili brisanje nekih od registrovanih podataka prilaže se jedan od sledećih dokumenata:
1) aneks ugovora;
2) ugovor kojim je davalac lizinga izvršio prenos prava