Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 4. stav 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),
Ministar finansija i privrede donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 122 od 25. decembra 2012)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), smatra prometom dobara.

Član 2.

Predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu ili zakupu (u daljem tekstu: ugovor o lizingu), zaključenog na određeni period, za pokretne ili nepokretne stvari, kada nijedna od ugovornih strana ne može jednostrano raskinuti ugovor ili odustati od daljeg izvršenja ugovora ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza, smatra se prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona ako se predaja dobara vrši na osnovu ugovora koji se, u smislu ovog pravilnika, smatra ugovorom o lizingu.
Nepokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se objekti i ekonomski deljive celine u okviru objekata.

Član 3.

Ugovor o lizingu, u smislu člana 2. ovog pravilnika, je:
1) ugovor o lizingu pokretnih, odnosno nepokretnih stvari kojim je ugovorena potpuna isplata;
2) ugovor o lizingu pokretnih stvari kojim je ugovorena delimična isplata, ako je u momentu zaključenja tog ugovora ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:
(1) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;
(2) da je osnovni period trajanja ugovora jednak ili manji od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga, a primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga po ceni nižoj od neotpisanog dela vrednosti predmeta lizinga,
(3) da primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;
3) ugovor o lizingu nepokretnih stvari kojim je ugovorena delimična isplata ako je u momentu zaključenja tog ugovora ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:
(1) da primalac lizinga ima mogućnost da otkupi predmet lizinga, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;
(2) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga, a cena po kojoj bi se otkupio predmet lizinga je niža od neotpisanog dela vrednosti predmeta lizinga;
(3) da primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;
(4) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga ili pravo da produži trajanje ugovora, ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:
- da se rizik od propasti predmeta lizinga prenosi na primaoca lizinga i da će, u slučaju propasti predmeta lizinga, primalac lizinga nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu;
- da u slučaju kvara, odnosno oštećenja predmeta lizinga za koji, u smislu ovog pravilnika, nije odgovoran primalac lizinga, primalac lizinga ima obavezu dovođenja predmeta lizinga u pređašnje stanje o sopstvenom trošku, kao i da će nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu;
- da primalac lizinga nastavlja sa plaćanjem u skladu sa