Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 13đ. stav 1. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/2003, 61/200, 31/2011, 99/2011 - dr. zakon i 99/2011- dr. zakon) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 76/2012),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O OBAVEZI DAVALACA LIZINGA DA DRŽE SREDSTVA REZERVE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 87 od 7. septembra 2012)

1. Prestaje da važi Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve ("Službeni glasnik RS", broj 21/2010).
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
IO NBS broj 28
U Beogradu, 6. septembra 2012. godine
Predsedavajuća Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković, s.r.