Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 15. stav 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 46 od 9. jula 2010, 74/12)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir, kao i sadržina grupa računa i računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga.
Kontni okvir za davaoce finansijskog lizinga (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Davaoci finansijskog lizinga iskazuju stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Član 3.

Stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).
Račune propisane Kontnim okvirom davaoci finansijskog lizinga mogu dalje da raščlanjavaju, prema svojim potrebama i u skladu sa ovim pravilnikom i drugim podzakonskim aktima Narodne banke Srbije.

II. SADRŽINA RAČUNA

Klasa 0: neuplaćene upisane akcije i udeli, stalna imovina, dugoročna finansijska sredstva i potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

Član 4.

Na računima grupe 00 - Neuplaćene upisane akcije i udeli, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih akcija i upisanih, a neuplaćenih udela prema nazivima računa ove grupe.
Na računu 000 - Neuplaćene upisane akcije, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa, zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 300 - Akcijski kapital.
Uplata upisanih akcija knjiži se zaduženjem računa 241 - Tekući računi, za nominalnu vrednost upisanih akcija i odobrenjem računa 000 - Neuplaćene upisane akcije.
Na računu 001 - Neuplaćeni upisani udeli, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih udela u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa, zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 301 - Udeli društva sa ograničenom odgovornošću.
Uplata upisanih udela knjiži se zaduženjem računa 241 - Tekući računi i odobrenjem računa 001 - Neuplaćeni upisani udeli, za nominalnu vrednost upisanih udela.
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna neuplaćenog upisanog kapitala u stranoj valuti knjiže se zaduženjem odgovarajućeg računa grupe 00 - Neuplaćene upisane akcije i udeli i odobrenjem odgovarajućeg računa grupe 30 - Osnovni kapital, dok se u slučaju kada je kursna razlika negativna, knjiženje vrši odobrenjem odgovarajućeg računa grupe 00 i zaduženjem računa grupe 30 - Osnovni kapital.

Član 5.

Na računima grupe 01 - Nematerijalna ulaganja, iskazuju se ulaganja u određeno nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za obavljanje osnovne delatnosti ili se koristi u administrativne svrhe.
Nematerijalna ulaganja priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 38, MRS 36 i drugim relevantnim MRS.
Na računu 010 - Ulaganja u razvoj, iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine.
Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi korišćenja novih značajnije poboljšanih metoda i postupaka u procesu rada pre pristupanja njihovoj implementaciji.
Na računu 011 - Koncesije, patenti, licence i slična prava, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja se priznaju u skladu sa MRS 38.
Na računu 012 - Goodnjill, iskazuje se svaki višak nabavne vrednosti u odnosu na interes sticaoca u poštenoj (fer) vrednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3.
U slučaju poslovne kombinacije koja dovodi do stvaranja odnosa matično pravno lice - zavisno pravno lice, goodnjill iz stava 6. ovog člana matično pravno lice priznaje i prikazuje u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.
U slučaju poslovne kombinacije kada jedno pravno lice kupuje neto imovinu drugog pravnog lica (sredstva umanjena za preuzete obaveze), uključujući i goodnjill tog pravnog lica, koja dovodi do statusne promene spajanja ili pripajanja, goodnjill iz stava 6. ovog člana, priznaje se u pojedinačnom bilansu stanja pravnog lica sticaoca.
Svaki višak interesa sticaoca u poštenim (fer) vrednostima stečenih identifikovanih sredstava i obaveza u odnosu na nabavnu vrednost sticanja na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3, unosi se u konsolidovane prihode perioda.
Na računu 014 - Ostala nematerijalna ulaganja, iskazuju se ulaganja u ostala nematerijalna ulaganja koja se priznaju u skladu sa MRS. U okviru ovog računa iskazuju se troškovi ulaganja u softver koji nije deo hardvera u skladu sa MRS 38.
Na računu 015 - Nematerijalna ulaganja u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalnih ulaganja koji se priznaju u skladu sa MRS od dana ulaganja do dana početka korišćenja.
Na računu 016 - Avansi za nematerijalna ulaganja, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalnih ulaganja.
Na računu 019 - Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja.
Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalnih ulaganja knjiži se, u zavisnosti od procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe, odobrenjem ovog računa, a na teret računa 580 - Obezvređenje nematerijalnih ulaganja, odnosno zaduženjem raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 - Revalorizacione rezerve, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno ulaganje.
Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja knjiži se, u zavisnosti od procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe, u skladu sa MRS 16, odobrenjem računa 330 - Revalorizacione rezerve ili u korist računa 680 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 580 - Obezvređenje nematerijalnih ulaganja i zaduženjem računa 019 - Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja.

Član 6.

Na računima grupe 02 - Sopstvene nekretnine, postrojenja i oprema (u daljem tekstu: sopstvena osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema u vlasništvu davaoca finansijskog lizinga ili uzeti u finansijski lizing, alat i inventar s kalkulativnim otpisom, investicione nekretnine i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući i stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja i opreme.
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40 i drugim relevantnim MRS.
Na računu 021 - Zemljišta, iskazuju se zemljišta po nabavnoj vrednosti, odnosno poštenoj (fer) vrednosti u skladu sa računovodstvenom politikom MRS 16 i ostalim relevantnim MRS.
Na računu 022 - Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti - koji se priznaju u skladu sa MRS 16.
Na računu 023 - Postrojenja i oprema, iskazuju se postrojenja i oprema u vlasništvu davaoca finansijskog lizinga, oprema uzeta u finansijski lizing, kao i alat i inventar sa kalkulativnim otpisom, u skladu sa MRS 16 i ostalim relevantnim MRS.
Na računu 024 - Investicione nekretnine, iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje davalac finansijskog lizinga, kao vlasnik ili korisnik lizinga, drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za sopstvene